Skip to main content

För- och grundskolenämndens verksamhetsplan

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 16:51 CEST

På dagens extra nämndssammanträde fastställdes underlag för verksamhetsplanering inom för- och grundskoleförvaltningen. Budget gäller 2007 och verksamhetsplanen åren 2007-2009. Den största utmaningen ligger i att klara av att anpassa verksamheten till ökat antal barn i förskolan och minskat antal elever i grundskolan.

Idag är för- och grundskolans ekonomi i balans för andra året i rad och fokus ligger på att utveckla verksamheten utifrån de uppsatta målen.
Områden som bland annat lyfts fram är:
- Målet med att minska barngruppernas storlek i förskolan till igenomsnitt
15 barn och samtidigt bibehålla personaltätheten.
- Genomföra förändringar som krävs utifrån volymförändringar i grundskolan
för att få en hållbar verksamhetsstruktur och i det arbetet satsa på arbetsmiljö och tillgänglighet.
- Uppnå målet med en likvärdig skola där barn i behov av särskilt stöd
prioriteras.
- Utveckla skolbiblioteksverksamheten.
- Satsning på skolans samverkan i familjecentraler.
- Doktorandtjänster samt lär- och forskningscentrum i samverkan med Umeå
universitet för pedagogisk utveckling.

För att klara de uppsatta målen påpekar för- och grundskolenämnden ett behov av ytterligare utökning av budgetramen med 26 Mkr. Slutlig version av underlaget finns på fredag den 31 mars.

Vad händer nu?
Underlaget går nu vidare till kommunstyrelsen och därefter till fullmäktige som i juni fattar beslut om hur budgetresurserna ska fördelas.
I höst arbetar för- och grundskolenämnden vidare med detaljerna kring vilka satsningar som blir prioriterade i budgetarbetet.För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordf i nämnden, mobil: 070-573 84 83 Stefan Nordström (m), mobil: 070-690 79 39Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskoleförvaltningen
090-16 12 33, 070-345 12 33
gabrielle.hultdin@umea.se