Skip to main content

Taggar

Insikter om hur virus utnyttjar kolhydrater kan bli användbara i cancerbehandling

Insikter om hur virus utnyttjar kolhydrater kan bli användbara i cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 15:40 CEST

En del adenovirus kan använda kroppens koagulationsfaktorer för att ta sig in i våra celler, en egenskap som kan ha effekt på det vanliga virusets förmåga att infektera oss. Andra adenovirus binda till specifika kolhydrater som överuttrycks på flera cancerformer. Upptäckterna kan komma att användas vid utveckling av nya adenovirus-baserade cancerbehandlingar.

Ekosystem med många och liknande arter tål större miljöstörningar

Ekosystem med många och liknande arter tål större miljöstörningar

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 12:33 CEST

Det går att avgöra hur känsligt ett ekosystem är för oförutsedda miljöstörningar menar Daniel Bruno, tidigare gästforskare vid Umeå universitet. Metoden går ut på att undersöka hur många arter som finns i ekosystemet och hur stor andel av dem som kan ersätta arter som slås ut av en störning. Med kunskapen kan vi förutsäga hur olika ekosystem reagerar på miljöstörningar.

Tidig bedömning viktig vid svår traumatisk hjärnskada

Tidig bedömning viktig vid svår traumatisk hjärnskada

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:13 CEST

Mer än hälften av de som drabbas av svår traumatisk hjärnskada förbättras så pass mycket att de klarar sig på egen hand i hemmet. Men en tidig bedömning kan vara avgörande för hur väl rehabiliteringen fungerar, och att få vänta på insatser och träning försämrar prognosen på längre sikt. Det visar Maud Stenberg i sin avhandling vid Umeå universitet.

Forskning på schemat skapar engagerade elever

Forskning på schemat skapar engagerade elever

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 15:45 CEST

Jenny Hellgren visar i sin avhandling att högstadieelever som får möjlighet att delta i naturvetenskapliga forskningsprojekt jobbar engagerat och får positiva upplevelser av både projektet och NO-undervisningen kring det. Elevens entusiasm hänger i högre grad samman med hur läraren lägger upp undervisningen än med elevens motivation för naturvetenskap före projektet.

Behandlingsbar demenssjukdom kopplad till vaskulära riskfaktorer

Behandlingsbar demenssjukdom kopplad till vaskulära riskfaktorer

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 14:41 CEST

Vad som orsakar den behandlingsbara demenssjukdomen idiopatisk normaltryckshydrocefalus (INPH) är okänt. Ny forskning visar att vaskulär sjukdom och vaskulära riskfaktorer kan vara en bidragande faktor. Forskningsresultaten, som beskrivs i en ny avhandling från Umeå universitet, visar dessutom att INPH-patienter har lägre livskvalitet och oftare lider av depression jämfört med normalpopulationen.

Högre risk för graviditetsdiabetes bland vissa grupper

Högre risk för graviditetsdiabetes bland vissa grupper

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 11:09 CEST

Bristen på konsensus gällande nationella riktlinjer för screening och diagnos för graviditetsdiabetes har medfört ojämn vård för gravida i Sverige. Fetma är den mest betydelsefulla riskfaktorn för graviditetsdiabetes, men samtidigt är gravida med utom-nordiskt ursprung en grupp med signifikant högre risk att drabbas, visar en avhandling vid Umeå universitet.

Skolans materiella förutsättningar påverkar skolpersonalens yrkesuppdrag

Skolans materiella förutsättningar påverkar skolpersonalens yrkesuppdrag

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 09:55 CEST

En ny avhandling från Umeå universitet visar att standarden på skolbyggnader, kvaliteten på klassrum och den utrustning lärarna använder för elevernas lärande, kännetecknas av stora skillnader beroende på vilken social klass eleverna kommer från eller vilka resurser som finns i skolan och dess närområde.

Matematiska modeller förklarar växters strategier

Matematiska modeller förklarar växters strategier

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 09:50 CEST

Vilken tid på året är det bäst att blomma? Varför är träden långsmala i norra Sverige men inte i Amazonas? Med hjälp av matematiska modeller kan vi öka förståelsen för hur växter och träd växer och hur de reagerar på miljöförändringar som uppvärmning och högre koldioxidhalter i atmosfären. Beräkningsmatematiker Magnus Lindh har lagt fram en avhandling i ämnet.

Hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 13:44 CEST

Professor Lars Mathiassen, IT-forskare, och professor Lena Lundgren, missbruksforskare, har utsetts till 2016 års hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Förbättrad teknik ger kraftfullare verktyg för diabetesforskning

Förbättrad teknik ger kraftfullare verktyg för diabetesforskning

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 11:34 CEST

Genom utveckling av nya mjukvaruapplikationer har avbildningstekniken OPT förbättrats. Sammantaget ger det avsevärt ökad kvalité på insamlade biomedicinska bilder och har lett till att OPT framgångsrikt kunnat användas i en rad olika diabetesrelaterade studier av bukspottskörteln och för att ge nya inblickar inom andra forskningsområden. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Hälsostödjande familjesamtal en enkel och effektiv omvårdnadshandling

Hälsostödjande familjesamtal en enkel och effektiv omvårdnadshandling

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:32 CEST

Att ha en sjuk närstående som bor på ett särskilt boende för äldre påverkar hela familjen och kan ge lättnadskänslor, men ofta också känslor av dåligt samvete, skuld, maktlöshet och sorg. Därför borde hälsostödjande familjesamtal, som leds av sjuksköterskor, implementeras som en del i omvårdnadsarbetet inom särskilda boenden för äldre. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Klimatmatchen ska bidra till minskade utsläpp – forskare utmanar Umeås hushåll

Klimatmatchen ska bidra till minskade utsläpp – forskare utmanar Umeås hushåll

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

Umeå är en av fyra europeiska städer där ett urval hushåll kommer delta i en interaktiv koldioxidkartläggning. I Klimatmatchen utmanas hushållen att göra val för att sänka sina utsläpp och deras svar ligger till grund för en stor europeisk forskningsstudie, HOPE. I Umeå genomförs projektet av Enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Företagsekonomisk styrning av offentlig verksamhet leder till avhumanisering

Företagsekonomisk styrning av offentlig verksamhet leder till avhumanisering

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2016 10:01 CEST

Företagsekonomiska modeller för styrning av offentlig verksamhet avhumaniserar de som kommer i kontakt med välfärdens institutioner. Det visar Marcus Lauri, Umeå universitet, i sin avhandling.

Nya möjligheter att motverka lungcancercellers resistens mot cellgift

Nya möjligheter att motverka lungcancercellers resistens mot cellgift

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 15:02 CEST

Den resistens mot cellgiftet cisplatin, som ofta utvecklas vid behandling av lungcancer, kan motverkas genom att påverka de signalvägar som reglerar hur cellgiftet orsakar celldöd hos tumörcellerna. Cisplatinresistens kan också motverkas genom att hämma en speciell receptor (Gb3) som ofta utvecklas på tumörcellernas yta vid cisplatinresistens. Detta visar en avhandling vid Umeå universitet.

Signalprotein styr tidig utveckling av fostrets sensoriska system

Signalprotein styr tidig utveckling av fostrets sensoriska system

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 14:46 CEST

Forskare vid Umeå Universitet har upptäckt att ett signalprotein (bone morphogenetic protein eller BMP) både initierar och reglerar utvecklingen av lukt-, hörsel- och synsinnenas sensoriska celler. Dessutom spelar signalproteinet BMP en kritiskt viktig roll i utvecklingen av ögats lins och näthinna. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Media-no-image

E vitamin en potentiell biomarkör för utvecklandet av hjärntumör

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 08:33 CEST

Forskare vid Umeå Universitet och cancerregistret i Oslo har studerat möjliga orsaker bakom utvecklingen av hjärntumörer. Resultaten, som nyligen presenterades i tidskriften Oncotarget, visar att uttrycket av vissa små molekyler, så kallade metaboliter, skiljer sig mellan friska individer och personer som sedan utvecklade hjärntumörer. Störst skillnad mellan grupperna hittades kring vitamin E.

Nya rön banar väg för effektivare bekämpning av sjukdomsbärande myggor

Nya rön banar väg för effektivare bekämpning av sjukdomsbärande myggor

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 15:18 CEST

Mer än hälften av jordens befolkning riskerar att drabbas av myggburna sjukdomar. Kemisten Sofie Knutsson har identifierat substanser som hämmar funktionen hos ett livsnödvändigt protein i mygga. Den nya kunskapen kan bidra till det långsiktiga målet att utveckla effektivare bekämpningsmedel mot myggor. Sofie försvarar sina avhandling vid Umeå universitet fredagen den 27 maj.

Självlysande proteiner erbjuder ny metod för att upptäcka virusinfektioner

Självlysande proteiner erbjuder ny metod för att upptäcka virusinfektioner

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 11:40 CEST

Umeåforskare har utvecklat en ny metod för att direkt följa virusinfektioner i levande djur. Metoden kan få infekterade celler att producera fluorescerande proteiner, vilket gör dem enklare att identifiera. Metoden, som beskrivs i Scientific Reports, gör det också möjligt att aktivera andra funktioner i infekterade celler, till exempel för att förstärka immunförsvaret.

Selenbrist kan kopplas till dödlig hjärtsjukdom hos gravida

Selenbrist kan kopplas till dödlig hjärtsjukdom hos gravida

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 11:32 CEST

Forskare har funnit en nära koppling mellan selenbrist och peripartum kardiomyopati (PPCM), en speciell typ av hjärtsvikt som drabbar gravida kvinnor och nyblivna mödrar. Studier utförda på patienter i Nigeria visar också att kvinnor på landsbygden löper tre gånger större risk att utveckla sjukdomen. Detta enligt en doktorsavhandling vid Umeå universitet.

Beverton-medalj till fiskekolog

Beverton-medalj till fiskekolog

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 09:02 CEST

Lennart Persson, professor emeritus, tilldelas den prestigefyllda Beverton-medaljen av det internationella förbundet Fisheries Society of the British Isles, FSBI.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.