Skip to main content

Antibiotika – en restprodukt i miljön

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 11:49 CEST

Antibiotika återfinns i avloppsreningsverk och kan nå vår miljö genom renat vatten eller bundet till slam. Vissa typer av antibiotika fångas inte upp i reningsverken utan går direkt ut i miljön. Det visar Richard Lindberg, Umeå universitet, i sin avhandling.

Antibiotika används i medicin för att behandla infektionssjukdomar som orsakas av bakterier. Under och efter behandling utsöndrar människor antibiotikasubstanser som via avloppsreningsverk kan nå den yttre miljön. Det är okänt vilka risker detta kan medföra. En preliminär bedömning, baserad på uppmätta halter i Sverige och data från vetenskaplig litteratur, visar dock att det endast är en liten risk med att substanserna finns i miljön i låga halter.
– Men, det finns bara få studier med organismer som är kroniskt exponerade för antibiotikasubstanser vid låga koncentrationer. Dessutom saknas det undersökningar som visar om antibiotika i avloppsvatten kan framkalla eller bevara resistenta bakterier, säger Richard Lindberg.

Richard Lindberg har i sin avhandling utvecklat nya analytiska metoder som gör det möjligt att studera antibiotika i miljöprover. Han har undersökt förekomster och halter av antibiotikasubstanser, vanliga inom human medicin, i fem avloppsreningsverk i Sverige och i avloppsvattnet från ett sjukhus. Resultaten visar att vissa grupper av antibiotikasubstanser, exempelvis fluorokinoloner, är vanligt förekommande i avloppsvatten och i slam. De undersökta reningsverken uppvisar liknande halter av substanserna, och de överensstämmer också med halter rapporterade från Europa och USA. Antibiotika som ingår i grupper med högst användning i Sverige, d.v.s. penicilliner och cefalosporiner, fanns däremot inte i något av de fem avloppsreningsverken, sannolikt eftersom de lätt bryts ner till andra typer av ämnen. I sjukhusavloppsvattnet påträffades de högsta halterna av antibiotikasubstanserna.

Antibiotikan trimetoprim utmärkte sig i en studie. Vid ett reningsverk var halterna lika höga i det inkommande som i det utgående avloppsvattnet samtidigt som denna substans inte fanns i slammet. Det tyder på att trimetoprim passerar avloppsreningsverket opåverkad av reningsprocessen. För substanser ur gruppen fluorokinoloner, samlades hela 70 % av den totala substansmängden upp i slammet vid det undersökta avloppsreningsverket. Motsvarande andel i det utgående vattnet var ca 5 %.

Fredagen den 28 april försvarar Richard Lindberg, kemiska institutionen, miljökemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Determination of antibiotics in the Swedish environment with emphasis on sewage treatment plants. Svensk titel: Bestämning av antibiotika i den svenska miljön med betoning på avloppsreningsverk. Disputationen äger rum fredagen den 28 april kl 13.00 i Sal KB3B1 i KBC-huset. Fakultetsopponent är Dr. Alfredo Alder, Swiss Federal Institute for Aquatic Science and Technology (EAWAG), Schweiz.

Richard Lindberg är bördig från Koskullskulle (Gällivare kommun) och nu bosatt i Umeå.

För ytterligare information, kontakta:
Richard Lindberg
Telefon: 090-786 66 69
E-post: richard.lindberg@chem.umu.se


Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=745〈=sv.