Skip to main content

Effekter av vågor i rum-tiden

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 10:55 CEST

Martin Servins avhandling är fokuserad på effekter av växelverkan mellan gravitationsvågor och elektromagnetiska fält och materia i plasmatillstånd, vilka är vanligt förekommande i rymden.

Gravitationsvågor är vågkrusningar i själva rum-tiden. De produceras till exempel när stjärnor kollapsar och vid kollisioner med svarta hål. Även om vågorna än så länge inte har observerats annat än indirekt, är det få fysiker som betvivlar dess existens, och pågående försök till observation ser lovande ut. Genom mätningar av gravitationsvågor kommer vi att få ett nytt sätt att observera universum, som säkert kommer att bjuda på en del överraskningar.

Martin Servin, institutionen för fysik, Umeå universitet, visar i avhandlingen att gravitationsvågor kan ha en observerbar påverkan på plasmor och leda till generering av elektromagnetiska vågor och accelererade partiklar. Den eventuella påverkan på själva gravitationsvågorna då de utbreder sig i rymden studeras också. Vidare visas det att plasmor själva spontant kan alstra gravitationsvågor under vissa förutsättningar.

Fredagen den 19 september försvarar Martin Servin, institutionen för fysik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Nonlinear Interaction and Propagation of Gravitational and Electromagnetic Waves in Plasmas. Svensk titel: Ickelinjär växelverkan och utbredning av gravitationella och elektromagnetiska vågor i plasmor.

Disputationen äger rum kl. 10.15 i Naturvetarhuset, sal N430, Umeå universitet. Fakultetsopponent: professor Demetrios Papadopoulos, Department of Physics, Aristotle University of Thessalonikki, Grekland.

Martin Servin är uppvuxen i Ekeby, utanför Helsingborg. 1994 påbörjade han universitetsstudier i Umeå.

För mer information på populärvetenskaplig nivå, se: www.info.umu.se/SAFARI/Projekt/328.shtml

Martin Servin nås på institutionen för fysik
090-786 65 08 martin.servin@physics.umu.se