Skip to main content

Förmåner och avgifter i socialförsäkringen

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 09:48 CEST

Socialförsäkringen utgör en väsentlig del av det svenska välfärdssamhället. Med ökad arbetslöshet, fler långtidssjukskrivna och alltfler gamla har finansieringen av försäkringen varit föremål för en omfattande politisk diskussion under senare år.

Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen, Umeå universitet, studerar i sin avhandling förmåner och avgifter i ett juridiskt perspektiv. Förutom en välfärd som finansieras via allmänna skatter och arbetsgivaravgifter anses medborgarnas egna bidrag genom olika avgifter vara en möjlig finansieringskälla. Ökade samband mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen har därför framhållits som nödvändiga för att förbättra effektiviteten i det sociala trygghetssystemet. Socialförsäkringen jämförs med privaträttsliga försäkringar och kraven på samband har förutsatt att förmåner och avgifter är jämförbara.

Lagens uppbyggnad av juridiska principer och rättsregler analyseras. I lagen finns en mängd begrepp som har olika betydelser i skilda juridiska sammanhang. Ett exempel är begreppet inkomst, som inte är detsamma i lagar som styr skatter eller sociala förmåner, typ bostadsbidrag, sjukpenning eller studiemedel. Det innebär att bedömningsgrunderna för t.ex. rätten till förmåner och avgifternas storlek baseras på olika inkomster. Begrepp, regler och principer utformas dessutom på ett neutralt sätt och det innebär bl.a. att välfärdsjuridiken inte tar hänsyn till kvinnors och mäns skilda levnadsvillkor.

Analysen visar att sociala förmåner baseras på en tanke om omfördelning mellan medborgarna och avgifterna är utformade som skatter. Sambandet mellan avgifter och förmåner är därför mycket svagt. Socialförsäkringen särskiljer sig i stor utsträckning från andra typer av försäkringar och en jämförelse av socialförsäkringen med privata försäkringen blir därför missvisande.

Fredagen den 19 september försvarar Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: Samband i socialförsäkringen. En rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i samhällsvetarhuset, hörsal C. Fakultetsopponent är professor Anna Hollander, Socialhögskolan Stockholm.

Ruth Mannelqvist nås på:
Juridiska institutionen, Umeå universitet
Tel: 090 – 786 74 17 E-post: Ruth.Mannelqvist@jus.umu.se