Skip to main content

​Förtjänstmedalj till Lena Gustafsson och Britta Lundgren

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 08:34 CET

Professor tillika rektor Lena Gustafsson och professor Britta Lundgren får Umeå universitets förtjänstmedalj 2016 för sina betydelsefulla insatser för universitetet. Utmärkelsen delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 22 oktober.

Lena Gustafsson, professor i mikrobiologi, har som universitetets rektor sedan 2010 på ett mycket förtjänstfullt sätt lett universitetet mot att se och nå nya mål inom forskning, utbildning och samverkan. Satsningen på trygga anställningar har varit banbrytande bland svenska lärosäten, och engagemanget i bland annat Sveriges Universitets- och högskoleförbund har bidragit till att stärka Umeå universitets roll som en viktig nod i det svenska högskolelandskapet.

Under Lena Gustafssons ledning har Umeå universitet infört ett nytt sätt att arbeta med verksamhetsprocesser, visions- och målarbete. Lena Gustafsson har också på ett avgörande sätt bidragit till att etablera Umeå universitet som Sveriges arktiska universitet. Etableringen av Arcum – Arktiskt centrum vid Umeå universitet – utgör ett exempel på en av Lena Gustafssons visioner – att förverkliga ett fördjupat gränsöverskridande samarbete mellan universitetets alla fakulteter. Genom detta har Lena Gustafsson på ett avgörande och bestående sätt bidragit till att utveckla Umeå universitet till ett universitet med internationell profil och betydelse och med hög relevans för sitt nordliga regionala sammanhang.

Britta Lundgren, professor i etnologi, har förtjänstfullt verkat för att utveckla Umeå universitet genom en rad ledande universitetsuppdrag. Inte minst genom sina uppdrag som dekan för humanistisk fakultet under en svår period, som ledamot i universitetsstyrelsen och i att bygga upp och utveckla av den framgångsrika Genusforskarskolan.

Som dekan bedrev Britta Lundgren ett framgångsrikt utvecklingsarbete under rubriceringen Humanistisk offensiv. En övergripande ambition var att utveckla humaniora och synliggöra humanistiska kompetenser för universitet, samhälle och näringsliv. Britta Lundgren har förtjänstfullt varit ansvarig för uppbyggandet av Genusforskarskolan och var dess föreståndare åren 2000–2006. Mellan 2007–2012 var hon forskningsledare för det stora forskningsprogrammet Challenging Gender, som utsågs till Center of Gender Excellence av Vetenskapsrådet. Forskningen har huvudsakligen varit inriktad på det genusteoretiska fältet. I projektet Tillit under omprövning har Britta Lundgren studerat sorgeprocesser när människor mist en anhörig genom oväntad död i olyckor. Sedan 2012 är hon verksam inom området Medical Humanities med inriktning på kulturella aspekter på smitta och vaccination.

Om Umeå universitets förtjänstmedalj
Umeå universitets förtjänstmedalj delas ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Mottagare av medaljen kan såväl vara anställd vid universitetet som extern respektive vara i aktiv förvärvsålder eller pensionerad/emeriterad. 18 personer har mellan åren 1985–2015 mottagit medaljen, som sedan 2010 delas ut vart tredje år. År 2015 gjordes en särskild utdelning med anledning av universitetets 50-årsfirande.

Priskommittén består av universitetsstyrelsens ordförande samt en av lärarrepresentanterna och en av studentrepresentanterna i styrelsen. Fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, fackliga huvudorganisationer samt studentkårer vid Umeå universitet har rätt att föreslå mottagare av förtjänstmedaljen.

Pressbilder

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.