Skip to main content

Högt blodtryck utmanar folkhälsan i Vietnam

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 09:01 CEST

Ett nationellt program för att motverka det växande folkhälsopoblemet högt blodtryck i Vietnam beskrivs i den avhandling som Pham Thai Son försvarar vid Umeå universitet den 1 juni.

Högt blodtryck och därmed ökad risk för hjärtkärlsjukdomar är ett växande hälsoproblem i utecklingsländerna. En nationell studie i Vietnam 2002–2010 visar att var fjärde invånare över 25 år har högt blodtryck. Bland dessa är nära hälften (48 %) inte medvetna om sin sjukdom medan 30 % har behandlats och 11 % har ett kontrollerat blodtryck. Det innebär att ca 11 miljoner vietnameser har högt blodtryck och bland dem är 5,7 miljoner omedvetna om det. I avhandlingen diskuteras möjligheterna att förbättra situationen genom en samhällsbaserat insatsprogram för blodtryckskontroll. Ett sådant program genomfördes på försök 2006–2009 vid en kommunal hälsovårdsenhet i ett landsbygdsområde och lyckades med att minska blodtrycksvärdena och den beräknade risken för hjärt-kärlsjukdomar samt öka andelen behandlade och kontrollerade i befolkningen.

Det är mycket angeläget att ta fram lika effektiva program på nationell nivå för bättre förebyggande insatser, tidigare diagnos och effektivare behandling av högt blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar i Vietnam. Avhandlingen utmynnar i fyra förslag om innehållet i ett sådant program:

  1. Inriktning på hela befolkningen genom samhällsbaserade insatser, framför allt för att minska andelen salt i kosten och kontrollera rökning.
  2. Identifiera personer med hög risk för hjärt-kärlsjukdom och erbjuda behandling.
  3. Skapa ett nätverk för blodtrycksbehandling inom och integrerat i den ordinarie vårdorganisationen.
  4. Öka och stärk vårdpersonalens kompetens i hjärtsjukvård, speciellt på primärvårdsnivån.

Pham Thai Son är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa. Han är engelsktalande och kan nås på tel. +84-913-528-267
e-post sonvnhi@gmail.com
porträttbild

Fredagen den 1 juni försvarar Pham Thai Son, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Hypertoni i Vietnam - från gemenskapsbaserade studier till ett nationellt riktat program (engelsk titel: Hypertension in Vietnam - from community-based studies to a national targeted programme).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal 135, enheten för allmänmedicin, NUS.
Fakultetsopponent är docent Alexandra Krettek, Nordic School of Public Health, Göteborg.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-55175