Skip to main content

Mer kunskap om KOL behövs i primärvården

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2018 13:45 CET

Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. Foto: Gustaf Lundell.

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag i vården. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan vara värdefullt. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– KOL upplevs ha låg prioritet inom primärvården med mindre vidareutbildning och avsatt tid jämfört med en del andra kroniska sjukdomar. Fler professioner som fysioterapeuter behöver engageras och personalen behöver mer tid för KOL, säger Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

I sin avhandling visar Sara Lundell att både personal och patienter har bristande kunskaper om KOL och dess behandling. Personer med KOL brottas med känslor av skuld och skam på grund av sin sjukdom. Andnöd och successivt försämrad sjukdom kan orsaka oro för framtiden. Inom vården upplevs ansvarsfördelningen otydlig för denna grupp mellan primärvård, specialistsjukvård och kommunal hemsjukvård.

– Transportsvårigheter är en vanlig orsak till att personer med KOL avböjer rehabilitering. Därför kan e-hälsa vara ett sätt att ge stöd till fysisk träning och aktivitet i hemmen. Filmer och illustrationer kan då vara ett bra sätt att förmedla information. Låg fysisk aktivitet är en prediktor för förtida dödlighet i KOL, men e-hälsa kan ge en ökning av den fysiska aktivitetsnivån, säger Sara Lundell.

Avhandlingen baseras på individuella intervjuer och fokusgruppsdiskussioner med totalt 15 personal och 13 personer med KOL i Västerbotten. Dessutom har personal vid två hälsocentraler och chefer vid 26 hälsocentraler runt om i länet svarat på enkäter. Även en systematisk forskningsöversikt har genomförts för att bedöma effekten av e-hälsa för personer med KOL.

Sara Lundell är uppväxt i Boden. Hon har sedan tidigare en magisterexamen inom sjukgymnastik och har arbetat inom primärvård och kommunal rehabilitering.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna
Sara Lundell
Telefon: 070-235 95 85
E-post: sara.lundell@umu.se

Om disputationen
Sara Lundell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar fredag 9 november sin avhandling med titeln: KOL i primärvården. Utforskande av förutsättningar för implementering av evidensbaserade interventioner och eHälsa. (Engelsk titel: COPD in primary care. Exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth) Fakultetsopponent: Professor Lisa Skär, Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola. Huvudhandledare: Karin Wadell. Tid: Kl. 09.00-12.00. Plats: Vårdvetarhuset, Aulan, Umeå universitet.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.