Skip to main content

Strukturerade åtgärder kan minska lidande vid livets slut

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 10:29 CET

Sofia Andersson, doktorand vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson. Bilden är fri för publicering.

Många äldre upplever smärta, andnöd och ångest under sina sista dagar i livet på särskilt boende. Det kan dock lindras med rätt åtgärder inom vården. Det visar Sofia Andersson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Ett sätt att öka kvaliteten på den sista tiden i livet kan vara att det finns ordination på injektioner med läkemedel förberett att snabbt sätta in vid behov för att lindra symtom med smärta, illamående och ångest, säger Sofia Andersson.

I sin avhandling i omvårdnad har Sofia Andersson utgått från både kvalitativa och kvantitativa studier. Det är en del med frågeformulär bland knappt 200 närstående till personer i livets slutskede samt en registerstudie från Svenska palliativregistret med nära 23 000 dödsfallsenkäter som har besvarats av vårdpersonal. Allmänt pekar resultaten på hög vårdkvalitet i livets slutskede genom god omvårdnad på särskilda boenden, men det framkommer också att ungefär varannan av de döende upplever smärta, andnöd eller ångest.

Resultaten visar ett tydligt samband mellan ordinerade injektioner vid behov och symtomlindring. också att förutom förberedda injektioner. De visade även att vårdkvaliteten kan förbättras genom att använda instrument för att göra skattningar av smärtan samt att göra munhälsobedömningar.

– Att just bedömning av munhälsan kan ha betydelse hänger sannolikt samman med att man då rent allmänt ägnar patienten extra uppmärksamhet eller att enheterna har en fungerande palliativ vård, säger Sofia Andersson.

Det visar sig också att en standardiserad vårdplan som exempelvis den så kallade Liverpool-modellen, LCP, kan vara ett sätt att förbättra vården för äldre personer i livets slutskede. Både de närstående och vårdpersonalen beskrev att de upplevde stöd av den struktur för bedömningar och vårdaktiviteter som LCP ger. Liverpool Care Pathway, LCP, är ett styrdokument som kan ses som en strukturerad eller standardiserad vårdplan för kvalitets­säkring av vården av döende.

Sofia Anderssons avhandling ingår i ett större forskningsprojekt om Implementering av Liverpool Care Pathway på särskilt boende.

Sofia Andersson är bosatt i Ursviken utanför Skellefteå. Hon har en bakgrund som sjuksköterska och distriktssköterska.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna
Sofia Andersson
Telefon: 090-786 79 94  
Mobil: 070-200 36 75
E-post: sofia.andersson@umu.se

Om disputationen
Sofia Andersson, Institutionen för omvårdnad, försvarar fredag 12 januari sin avhandling med titeln: Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer; närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter. (Engelsk titel: End-of-life care in residential care homes for older persons: family members and care professionals reported and narrated experiences) Fakultetsopponent: Professor Anna-Karin Edberg, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad. Plats: Vårdvetarhuset, Aulan. Kl. 09.00-12.00.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.