Skip to main content

Umeå universitet utbildar forskare till lärare

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 09:30 CEST

Umeå universitet får tillsammans med tre andra lärosäten uppdrag av regeringen att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet med satsningen är att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik.

– Intresset för läraryrket bland forskarutbildade växer och därför är vi mycket glada att få ta del av den här satsningen, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Läsåret 2015/16 fanns det enligt Skolverkets statistik 239 lektorer i grund- och gymnasieskolan samt i vuxenutbildningen. Majoriteten av dessa, 200 lektorer, fanns i gymnasieskolan. Den nya satsningen möjliggör en fördubbling av antalet lektorer i den svenska skolan.

Regeringen ger nu Umeå universitet tillsammans med Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Karlstads universitet, i uppdrag att under perioden 2016–2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Utbildningen ska i första hand ges för sökande med ämneskunskaper i matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik, eftersom det råder stor brist på lärare inom dessa ämnen.

Uppdraget innefattar även att administrera det utbildningsbidrag på 25 000 kronor i månaden som ska gå till de studerande. Umeå universitet ska samordna anordnandet av utbildningarna samt sammanställa och lämna underlag för rekvisition till Skolverket från samtliga deltagande lärosäten.

– Sverige ska vara en ledande kunskapsnation där ingen elev lämnas efter och ingen hålls tillbaka. I det arbetet är lärarna nyckeln och med fler forskarutbildade i skolan höjer vi kvaliteten och ökar läraryrkets attraktivitet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

För mer information, kontakta gärna:
Maria Löfgren
Telefon: 070-333 65 89
E-post: maria.lofgren@umu.se


Fakta om uppdraget:
Inom ramen för avsatta medel för den aktuella karriärtjänstreformen avsätts 7,6 miljoner kronor 2016 för satsningen. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 15,1 miljoner kronor avsättas årligen. När det gäller medel för 2020 och 2021 avser regeringen återkomma till riksdagen om dessa. Uppdragen gäller med förbehåll för riksdagens beslut.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.