Skip to main content

Vibrationer ökar risken för hörselskada

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 09:01 CET

Vibrationerna från handhållna vibrerande verktyg ökar risken för hörselskador hos användarna, skriver Hans Pettersson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 22 februari.

Hörselnedsättningar på grund av buller är en av de vanligaste arbetskadorna i Sverige. Avhandlingen visar att vibrationerna tillsammans med bullret från handverktyg som borrmaskiner, sågar, putsmaskiner och slipmaskiner ytterligare ökar risken för hörselskada. I sig kan vibrationer från den här typen av verktyg ge skador i nerver, muskler och skelett. En välkänd form av vibrationsskada är så kallade ”vita fingrar”, en skada i blodkärlen som gör att fingrarna reagerar onormalt snabbt på kyla.

Studierna i avhandlingen visade inga korttidseffekter av vibrationerna tillsammans med bullret på hörseln men däremot att de på längre sikt ökade risken för hörselskada. Också arbetare med ”vita fingrar” på grund av arbete med handhållna vibrerande verktyg hade ökad risk för hörselskada. Arbetare med en hörselskada använde i högre grad handhållna vibrerande verktyg än andra arbetare i Sverige. Omvänt var också ”vita fingrar” från sådana verktyg eller av andra orsaker vanligare hos män med hörselskada än hos svenska män i allmänhet.

En slutsats i avhandlingen är att de arbetare som utsätter sig för både buller och vibrationer under lång tid bör använda hörselskydd också vid måttliga bullernivåer. Vidare behövs fortsatt arbete för att minska både buller- och vibrationsnivåerna ute på arbetsplatserna, eftersom det verkar finnas ett samband mellan exponering av buller och vibrationer i kombination och risken för hörselskada.

Avhandlingen bygger på fyra delstudier. En experimentell studie studerade korttidseffekterna medan två studier gjorda på verkstadsarbetare i Sundsvall kartlagt långtidseffekter av buller och vibrationer samt utrönt om arbetare med ”vita fingrar” från vibrationer har högre risk för hörselskada. Den sista delstudien var en enkät bland män och kvinnor med hörselnedsättning för att kartlägga om de använder handhållna vibrerande verktyg och hur många bland dem som har ”vita fingrar”.

Hans Pettersson är forskningsassistent och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, där han kan nås på
tel. 090-785 69 27
e-post hans.pettersson@envmed.umu.se
porträttbild

Fredagen den 22 februari försvarar Hans Pettersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Hörselskaderisk vid kombinerad exponering för buller och vibrationer (engelsk titel: Risk of hearing loss from combined exposure to hand-arm vibrations and noise).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Triple Helix, Samverkanshuset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Kerstin Persson Waye, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-64191


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.