Ajnl5ms8gg0mkep9vuuc

Konsensus kring slutdokumentet kring den nya hållbara utvecklingsagendan

Pressmeddelanden   •   2015-08-05 12:19 CEST

Söndagen den 2 augusti enades FN:s 193 medlemsstater om slutdokumentet som kommer att utgöra den nya agendan för hållbar utveckling. Överenskommelsen avslutande en förhandlingsprocess som pågått i över två år. Den ambitiösa nya agendan har 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdomen, främja välstånd och människors välbefinnande och samtidigt skydda miljön till år 2030.

U75lm4mimvtulxsvjl7d

FN:s årliga rapport om utveckling i världen och millenniemålen

Pressmeddelanden   •   2015-07-06 16:15 CEST

Betydande framsteg har gjorts i världen mot att nå målen som sattes upp år 2000. Många av målen har redan uppnåtts och vid årsskiftet byts millenniemålsagendan ut mot den kommande hållbarhetsagendan. "Mobiliseringen bakom millenniemålen har producerat den mest lyckade anti-fattigdomsrörelsen i historien" skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i inledningen till den sista rapporten.

Media-no-image

Human Development Report 2014: 2,2 miljarder människor lever under – eller nära – fattigdomsgränsen

Pressmeddelanden   •   2014-07-24 07:30 CEST

 Årets Human Development Report – med fokus på sårbarhet och motståndskraft – efterlyser universell tillgång till grundläggande sociala tjänster, starkare sociala skyddsnät och full sysselsättning. Detta för att kunna stärka och säkra den mänskliga utvecklingen.

Ihållande sårbarhet hotar den mänskliga utvecklingen. Om inte sårbarheten systematiskt minskas genom politiska initiativ kommer den utveckling som sker vare sig vara hållbar eller jämlik. Det är kärnbudskapet i årets Human Development Report som lanserades i Tokyo i dag av chefen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP), Helen Clark. Rapporten, som har titeln Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, ger ett nytt perspektiv på begreppet sårbarhet och lägger fram förslag för att stärka motståndskraften – både hos samhällen och individer.

Enligt de senaste inkomstberäkningarna av fattigdom lever 1,2 miljarder människor på mindre än 1,25 USD per dag. UNDP:s mångdimensionella fattigdomsindex visar dock att nära 1,5 miljarder människor i 91 utvecklingsländer lever med svåra och överlappande brister vad gäller hälsa, utbildning och levnadsstandard (så kallad mångdimensionell fattigdom). Och även om fattigdomen
minskar globalt är dessutom ytterligare cirka 800 miljoner människor i farozonen för att falla tillbaka i extrem fattigdom till följd av kriser och andra bakslag.

”Genom att ta itu med dessa sårbarheter kan alla människor få del av utvecklingsframstegen. Den mänskliga utvecklingen kommer då att bli mer rättvis och hållbar”, sa UNDP:s chef Helen Clark vid presentationen av rapporten.

Fokus på det som hindrar framstegen 
Enligt rapporten är förståelsen av sårbarhet viktigt för att säkra framsteg, speciellt idag då kriser breder ut sig och sprids snabbare än tidigare.  Rapporten pekar också på att den mänskliga utvecklingstakten, mätt genom Human Development Index (HDI), har bromsats upp i alla världens regioner. Detta då hot som finanskriser, fluktuationer i livsmedelspriser, naturkatastrofer och våldsamma konflikter avsevärt hindrar framstegen. Vidare menar rapporten att ”ett av de huvudsakliga målen med Post-2015-agendan måste vara att reducera fattigdomen och minska människors sårbarhet”. Att utrota den extreman fattigdomen handlar enligt rapporten inte bara om att få ner fattigdomen till noll, det handlar även om att den ska stanna där – att ingen ska vara fattig.

Vem är sårbar och varför? 
”Att minska människans sårbarhet är en viktig ingrediens i alla agendor för att förbättra den mänskliga utvecklingen”, skriver Nobelpristagaren Joseph Stiglitz i ett bidrag till rapporten. ”Vi måste närma oss detta synsätt ur ett brett, systematiskt perspektiv”

Årets rapport är skriven utifrån den utgångspunkten och riktar fokus på hursårbarhet bidrar till att olika riskfaktorer som påverkar den mänskliga utvecklingen kan förstärkas.

Rapporten analyserar strukturella sårbarheter, som uppkommit till följd av diskriminering och institutionella brister under en längre tid. Detta drabbar fattiga, kvinnor, migranter, funktionshindrade, ursprungsbefolkningar och äldre människor extra hårt. Exempelvis saknar 80 procent av dagens äldre socialt skyddsnät. En stor andel av dessa äldre är dessutom både fattiga och funktionshindrade.

I rapporten introduceras konceptet ”life cycle vulnerabilities” – sårbarheter kopplade till livscykeln – som visar på speciellt känsliga skeden i livet. De första 1000 dagarna efter födseln, övergången från ungdom till ung vuxen och från vuxen till äldre är exempel på sådana skeden.

”Individens kunskap och egenskaper formas under hela livstiden och måste vårdas och underhållas för att inte stagnera eller gå förlorade”, står det i rapporten. ”Vår kapacitet påverkas av investeringar i den tidiga barndomen och även kortvariga kriser kan få långsiktiga negativa konsekvenser.”

Som ett illustrerande exempel på vikten av tidiga stödinsatser innehåller rapporten en studiesom visar att fattiga 6-åringar i Ecuador har ett betydligt mindre ordförråd än sina jämnåriga i mer välbärgade familjer. Tidiga investeringar i barns utveckling är därför av yttersta vikt, konstaterar rapporten. 

Även fattiga länder har råd med grundläggande sociala tjänster för alla 
Rapporten argumenterar för universellt tillhandahållande av grundläggande sociala tjänster i syfte att stärka motståndskraften och avvisar uppfattningen att det bara är rika länder som har råd med detta. I rapporten presenteras en analys över länder med olika inkomstnivåer och styrelseskick som antingen påbörjat eller redan genomfört sådana åtgärder. Analysen omfattar inte bara välfärdsstater som Danmark, Norge och Sverige, utan även snabbväxande ekonomier som Sydkorea och utvecklingsländer som Costa Rica.

Enligt rapporten införde de analyserade länderna någon typ av socialförsäkring vid en tidspunkt då deras BNP var länge än Indiens och Pakistans är idag.

”Men det kan vara tillfällen då lika möjligheter kräver olik behandling”, säger Khalid Malik, chef för UNDP:s Human Development Report Office. ”En större andel av resurserna och bättre tillgång till tjänster kan behöva ges till de fattiga, de utstötta och marginaliserade – detta för att förbättra allas
möjligheter och kapacitet.

 

Full sysselsättning måste åter stå i centrum för den globala politiska agendan 
Rapporten manar världens regeringar att återigen ta målet om full sysselsättning på allvar. Detta mål var centralt för den makroekonomiska politiken under 1950- och 60-talen men försvann sedan från den globala dagordningen efter oljekriserna i början på 70-talet.

Rapporten argumenterar för att full sysselsättning ger sociala fördelar som vida överstiger de privata, det vill säga lönen. Exempel på detta är främjandet av social stabilitet och sammanhållning. Det är viktigt att uppmärksamma de utmaningar som utvecklingsländerna står inför för när det gäller att skapa full sysselsättning. Därför uppmannar rapporten till strukturella reformer så att arbetstagarna omfattas av moderna och formaliserade anställningsformer. Detta inkluderar exempelvis en övergång från jordbruk till industri och tjänster samt kräver investeringar i såväl infrastruktur som utbildning.

Sociala skyddsnät kan införas redan på tidiga stadier av utveckling 
En majoritet av världens befolkning saknar ett fullständigt socialt skyddsnät som innefattar pensionsprogram och arbetslöshetsförsäkringar. Rapporten hävdar att sociala skyddsnät kan inrättas redan under tidiga utvecklingsstadier.

”Att inrätta grundläggande sociala skyddsnät för världens fattiga skulle kosta mindre än 2 procent av världens BNP”, står det i rapporten. En uppskattning av hur mycket ett grundläggande social skyddsnät – inklusive ålder- och invalidpension, grundläggande barnomsorg, universell tillgång till
hälsovård, social assistans och åtgärder för att minska arbetslösheten – skulle kosta för tolv afrikanska och asiatiska låginkomstländer visar på ett spann mellan 10 procent av BNP i Burkina Faso till mindre än 4 procent av BNP i Indien.

Rapporten slår fast att ”ett grundläggande socialt skyddspaket är överkomligt om låginkomstländerna omfördelar sina kostnader och blir bättre på att mobilisera inhemska resurser (exemplevis genom skatteupptag), i kombination med stöd från det internationella givarsamfundet.”

Kollektiva och samordnade åtgärder krävs på global nivå 
Enligt rapporten krävs kollektiva åtgärder och bättre samordning för att minska de sårbarheter som blir alltmer globala.

Dagens utmaningar – från finanskriser och klimatförändringar till konflikter och flyktingströmmar –  är gränsöverskridande till naturen men effekterna påverkar både lokalt och nationellt. Ett illustrerande exempel är Niger, som drabbats av allvarlig hungersnöd till följd av många och långa perioder av torka. Mitt i den svåraste matkrisen, som även drabbade andra länder i regionen, tvingades Niger dessutom hantera de utmaningar som man ställdes inför då man tog emot tusentals människor som flytt från konflikten i grannlandet Mali.

Rapporten slår fast att gränsöverskridande hot inte kan lösas genom att enskilda nationer agerar oberoende av varandra; hoten kräver ett nytt fokus från det internationella samfundet som sträcker sig bortomkortsiktiga lösningar som humanitärt bistånd. Mot denna bakgrund argumenterar rapporten för att ”internationell konsensus när det gäller universella sociala skyddsnät” måste inkluderas i post-2015-agendan.

 

Om rapporten: Human Development report är en redaktionellt oberoende rapport som ges ut av FN:s utvecklingsprogram. För att ladda ner rapporten, plus ytterligaren referensmaterial om Human Development Index och mer regionspecifik information,
vänligen besök:
http://hdr.undp.org

Fullständigt presskit finns att ladda ner på:
http://hdr.undp.org/en/2014-report/press

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Årets Human Development Report – med fokus på sårbarhet och motståndskraft – efterlyser universell tillgång till grundläggande sociala tjänster, starkare sociala skyddsnät och full sysselsättning. Detta för att kunna stärka och säkra den mänskliga utvecklingen.

Läs vidare »
Media-no-image

FN:s årliga rapport om utvecklingen i världen:Fler millenniemål i sikte till 2015

Nyheter   •   2014-07-07 17:25 CEST

Flera av millenniemålen har redan uppnåtts och det globala biståndet ökar. Med bibehållet fokus och en sista kraftansträngning finns möjlighet att bocka av ytterligare delmål i tid till 2015, då målen ska vara uppfyllda. Enligt den senaste statistiken har stora framsteg gjorts när det gäller att bekämpa smittsamma sjukdomar, öka kvinnors politiska deltagande och
bekämpa hungern.  ”Det är knappt 550 dagar kvar till millenniemålen går ut. Att fortsätta arbetet för att uppnå så många delmål som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft åt den nya utvecklingsagendan – Post-2015. Vi måste visa att vi menar allvar med våra löften till världens fattiga”, säger FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson i en kommentar till den färska millenniemålsrapporten.

Miljontals människor har fått det bättre tack vare de globala, regionala och lokala insatser som gjorts för att nå millenniemålen. Det framgår av FN:s årliga millenniemålsrapport som idag presenteras i New York. Delmålen om att halvera fattigdomen, öka tillgången till rent vatten, förbättra livet för sluminvånare och att lika många flickor som pojkar ska få börja skolan har redan uppnåtts. Årets rapport visar att ytterligare mål är på god väg att uppnås i tid till 2015, som är millenniemålens stoppdatum.

Om den nuvarande trenden håller i sig kommer världen att överträffa de uppsatta målen för malaria-, tuberkulos- och hiv-behandling. Även målet om att halvera världens hunger verkar vara inom räckhåll. Stora framsteg har också gjorts när det gäller tekniköverföring, skuldsanering och ökat kvinnligt politiskt deltagande.

Millenniemålsrapporten är baserad på omfattande officiell statistik och visar hur nationella
regeringar, det internationella samfundet, civilsamhället och den privata sektorn tillsammans gjort stora framsteg för att infria millenniemålen, minska den globala fattigdomen samt skapa förutsättningar för en bättre framtid.
 

”Millenniemålen är ett löfte om att upprätthålla grundläggande principer om mänsklig värdighet,
jämlikhet och rättvisa” sa Ban Ki-Moon vid lanseringen av årets rapport.

Miljontals liv har räddats 
Under de senaste 20 åren har dödligheten bland barn under fem år sjunkit med nästan 50 procent, vilket motsvarar att 17 000 färre barn under fem år dör varje dag. Mellan 1990 och 2013 har dessutom mödradödligheten minskat med 45 procent. Även millenniemål 6 – stoppa spridningen av smittsamma sjukdomar – har gått framåt:

  • Antalet hiv-infektioner minskar och 6,6 miljoner liv har kunnat räddas tack vare ökad
    tillgång på bromsmediciner.
  • 22 miljoner liv har kunnat räddas – tack vare förbättrad behandling av tuberkulos.
  • 3,3 miljoner malariarelaterade dödsfall har undvikits tack vare ökad medvetenhet
    och kunskap om sjukdomen.

Millenniemålen – grunden för framtidens utvecklingsagenda 
Med knappt 550 dagar kvar tills millenniemålen går ut har FN:s medlemsländer fullt upp med att utforma nästa globala utvecklingsagenda som ska antas av världens ledare i september nästa år. Årets millenniemålsrapport slår fast att det är avgörande för de nya utveckligsmålen att arbetet för att infria millenniemålen fortsätter även under det kommande året. Trots stora framsteg överlag återstår nämligen fortfarande mycket att göra; barn- och mödradödligheten är exempelvis fortfarande hög, trots att många dödsfall hade kunnat undvikas. Samma sak gäller sanitetsmålet där vi – framstegen till trots – riskerar att inte nå ända fram. Rapporten uppmanar därför alla intressenter att intensifiera arbetet på de områden där framstegen inte varit tillräckliga.

Satsningar på sanitet kan ge stora vinster 
Sedan 1990 har 2,3 miljoner människor fått tillgång till förbättrat dricksvatten. Under samma tidsåperiod har dessutom en fjärdedel av jordens befolkning fått tillgång till förbättrad sanitet (genom latriner, vattentoaletter eller andra sanitetsanläggningar). Fortfarande tvingas dock en miljard människor tillämpa så kallad “open defication”, vilket innebär att de gör sina behov i det fria, något som medför stora hälsorisker. En övervägande majoritet av dessa – 82 procent – lever i folkrika medelinkomstländer. Det krävs därför ännu större ansträngningar och investeringar för att förändra situationen för människor som saknar tillgång till god och hållbar sanitet. 

Kunskapen finns – nu krävs kraftfullare insatser för att rädda ännu fler kvinnor och barn  Under 2013 dog nästan 300 000 kvinnor runt om i världen i samband med graviditet eller förlossning –dödsfall som i många fall hade kunnat förhindras. Även om de allra flesta kvinnor i utvecklingsländerna idag genomgår någon typ av hälsoundersökning under sin graviditet är det bara hälften som har möjlighet till de fyra prenatala hälsoundersökningar som rekommenderas.

Diarré och lunginflammation är fortfarande de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem år. Dessutom beräknas 25% av alla barn under fem år i utvecklingsländerna lida av hämmad tillväxt (engelskans ”stunted”) – på grund av lågt eller felaktigt näringsintag. Även om andelen barn som lider av hämmad tillväxt har minskat avsevärt sedan 1990 beräknas 162 miljoner barn runt om i världen ha
kroniska besvär orsakade av undernäring som kan förebyggas.

Idag börjar nio av tio barn i utvecklingsländerna skolan. Av de 58 miljoner barn som inte går i skolan bor hälften i konfliktdrabbade områden. Det är barn från dessa områden, flickor från fattiga hushåll på landsbygden och barn med olika typer av funktionshinder som löper allra störst risk att bli utan grundläggande utbildning. Det relativt höga antalet barn som inte fullföljer sin grundskoleutbildning förblir även det ett hinder för att uppnå universell allmän grundutbildning.  

Skuldbördan minskar – men det rekordhöga biståndet missar de allra fattigaste  
Efter två års nedgång ökar nu åter det officiella biståndet. Under 2013 uppgick det till 134,8 miljarder dollar – den högsta nivån någonsin. Biståndet till de allra fattigaste länderna, som står längst ifrån att uppnå millenniemålen, är dock på nedgång. Bland framstegen märks att tullar och avgifter har minskat och ungefär 80 procent av importen från utvecklingsländerna till de utvecklade länderna sker numera tullfritt. Utvecklingsländernas skuldbörda ligger fortsatt kvar på ungefär 3 procent av exportintäkterna, vilket innebär en minskning med tre fjärdedelar sedan 2000.

Bättre data skulle ge bättre resultat
Sammanfattningsvis slår rapporten fast att betydande framsteg inom utvecklingsarbetet har gjorts på senare tid. Rapporten framhäver emellertid att bristen på tillförlitlig statistik i många länder försvårar utvecklingsbevakningen och att bättre statistisk rapportering skulle leda till ökade möjligheter att nå millenniemålen. Ett exempel på detta är att antalet länder som lämnade in lägesrapporter om situationen för hiv/AIDS ökade från 102 till 186 mellan åren 2004 till 2012. Detta bidrog i sin tur till ökade globala insatser i kampen mot viruset; finansieringen för hiv-programmen mer än tredubblades och 9,5 miljoner människor som lever med hiv hade 2012 fått tillgång till bromsmedicinering.

The Millennium Development Goals Report 2013, är en årlig översikt av hur det går för millenniemålen – globalt och regionalt. Rapporten ges ut av UNDESA (FN:s avdelning för
ekonomiska och sociala frågor) och bygger på aktuell statistik från över 28 FN-organisationer och andra internationella organisationer. En fullständig uppsättning av den data som används i rapporten finns tillgänglig på
mdgs.un.org.


Mer information: www.un.org/millenniumgoals

Mediaförfrågningar:

Stockholm: UNDP:s nordiska kontor, Monica
Lorensson,
monica.lorensson@undp.org, 076-883 96 56

 New York: FN Sekretariatets
informationsavdelning, Wynne Boelt,
boelt@un.org, + 1 212-963-8264 

Flera av millenniemålen har redan uppnåtts och ytterligare delmål är inom räckhåll i tid till 2015. "Att fortsätta arbetet för att uppnå så många millenniemål som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft åt den nya utvecklingsagendan – Post-2015. Vi måste visa att vi menar allvar med våra löften till världens fattiga”, kommenterar FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson.

Läs vidare »
Pm3k6qdmuaznhdpoaxmt

FN:s årliga rapport om utvecklingen i världen: Fler millenniemål i sikte till 2015

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 16:00 CEST

Flera av millenniemålen har redan uppnåtts och ytterligare delmål är inom räckhåll i tid till 2015. ”Att fortsätta arbetet för att nå så många mål som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft åt den nya utvecklingsagendan – Post-2015. Vi måste visa att vi menar allvar med våra löften till världens fattiga”, säger FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson om rapporten.

Twk7phkcb5govev6qdwr

Post- 2015: På väg mot den värld vi vill ha

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 17:18 CET

UNDP:s Olav Kjørven: Inom de närmaste femton till tjugo åren kan vi leva i en värld där alla har tillräckligt att äta, möjlighet att gå i skolan, ett jobb som försörjer dem samt tillgång till hälsovård. Det är en annan värld än den vi lever i dag. Men jag är optimistisk, eftersom en ny framväxande vision är på gång att vinna stöd från regeringar, företag och det civila samhället.

Pw9qgtzhutifvgmfcydv

Post-2015: Global konversation fortsätter

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 18:38 CET

Den globala konversationen kring nästa utvecklingsagenda efter 2015 går nu in en ny fas, där en dialog kring genomförandet av agendan planeras i 50 länder. Bakom initiativet står FN:s utvecklingsgrupp (UNDG) som samlar 32 FN-program och fonder och leds av UNDP:s högsta chef. Resultaten från konsultationerna kommer att presenteras för FN:s medlemsstater under förhandlingarna kring den nya agendan.

Zxglfzpgmdcfwnenc1xq

Ny UNDP-rapport: Lärdomar i arbetet mot hiv kan parera nya hälsohot

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 15:37 CET

Många av de metoder som används för att minska hiv-infektioner i Asien och Stillahavsområdet kan vara effektiva även för att hejda icke-smittsamma sjukdomar – som cancer, diabetes och hjärtsjukdomar – men också andra hot mot utvecklingen, säger en den nya UNDP-rapporten ”A Post-2015 Development Agenda: Lessons from Governance of HIV Responses in Asia and the Pacific”.

X3yxwsfoicq4lwyfrrox

UNDP vädjar om stöd till Syrien

Pressmeddelanden   •   2014-01-14 10:30 CET

Den mänskliga utvecklingen i Syrien har gått tillbaka 35 år – nu krävs insatser för att stärka motståndskraft och återhämtningsförmåga hos drabbade människor och samhällen. Inför veckans internationella givarkonferens om Syrien som hålls i Kuwait vädjar FN:s utvecklingsprogram, UNDP, om 1,1 miljarder SEK för att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan i Syrien och dess grannländer.

Fx9a0kncodzaeh5t8mss

UNDP: Stora behov för rehabiliteringsarbetet i Filippinerna

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 09:41 CET

Tyfonen Haiyan orsakade enorma skador i Filippinerna. UNDP har inlett ett omfattande program för att stödja återuppbyggnaden i landet och tanken är att programmet ska nå upp till en miljon människor.UNDP har lagt fram en treårsbudget på 415 miljoner som ska användas för att skapa jobb och ge stöd till lokala myndigheter samt till utökade satsningar på katastrofberedskap.

Bilder & Videor 1 bild

Om UNDP

UNDP är FN:s globala utvecklingsprogram

Vi finns på plats i nästan alla världens länder för att – tillsammans med länderna själva – arbeta för att hitta lokala lösningar för att stärka demokratin, bekämpa fattigdomen, förebygga och lösa konflikter och kriser, samt arbeta mot miljöförstöring och spridning av hiv och aids.

Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar allt vi gör.

UNDP:s utgångspunkt är att det tar tid att skapa varaktig och hållbar utveckling och därför har vi ett långsiktigt perspektiv i vårt arbete.

UNDP har även ett samordnande ansvar inom FN. På landnivå är det exempelvis ofta UNDP-chefen som samordnar alla de andra organisationernas insatser i det aktuella landet.

Dessutom har UNDP ett särskilt ansvar att koordinera nationella och globala instaser för att nå millenniemålen – åtta utvecklingsmål som världens ledare enats om och som ska vara uppfyllda till 2015.

Adress