Skip to main content

Konsensus kring slutdokumentet kring den nya hållbara utvecklingsagendan

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2015 12:19 CEST

Konsensus har nåtts om den nya hållbara utvecklingsagendan som skall antas i september

På söndagen den 2 augusti enades FN:s 193 medlemsstater om slutdokumentet som kommer att utgöra den nya agendan för hållbar utveckling. Agendan kommer att antas i september av världens ledare vid toppmötet för hållbar utveckling i New York.

Överenskommelsen avslutande en förhandlingsprocess som sträcker sig mer än två år tillbaka i tiden. Den ambitiösa nya agendan har 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdomen, främja välstånd och människors välbefinnande och samtidigt skydda miljön till år 2030.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon välkomnade överenskommelsen som "utgör en omfattande, inkluderande och universell agenda som bäddar för en historisk vändpunkt för vår värld."

"Det här är folkets agenda, en handlingsplan för att avsluta fattigdomen i alla dess dimensioner överallt, och som inte lämnar någon på efterkälken. Den syftar till att säkerställa fred och välstånd och skapa partnerskap med människor och planet i centrum", säger Ban Ki-moon.

Förhoppningen är att toppmötet i New York "kommer att leda vägen till en ny era av hållbar utveckling i vilken fattigdom kommer att utrotas, välstånd delas och klimatförändringarna hanteras."

FN-systemet står redo att stödja genomförandet av den nya agendan som bygger på det framgångsrika resultatet av den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba och som kommer att bidra till att uppnå en meningsfull överenskommelse vid COP21 i Paris i december.

Mer än 150 av världens ledare väntas delta i toppmötet för hållbar utveckling i FN:s högkvarter i New York mellan 25-27 september för att formellt anta slutdokumentet för den nya agendan.

Den nya agendan bygger vidare på framgången av millenniemålen, som hjälpt mer än 700 miljoner människor ur fattigdomen. De nya målen för hållbar utveckling går mycket längre och djupare än de tidigare åtta millenniemålen., Hållbarhetsmålen adresserar även de bakomliggande orsakerna till fattigdom och det universella behovet av en utveckling som inkluderar alla människor.

Rio+20 och den mellanstatliga processen

Vid Rio+20-konferensen år 2012 enades FN:s medlemsstater om att inleda en process för att ta fram en uppsättning mål för hållbar utveckling som skulle bygga vidare på millenniemålen. Millenniemålen har visat att målformulering kan lyfta miljontals människor ur fattigdomen, förbättra välfärden och ge nya möjligheter för bättre liv. Man enades därför om att de nya målen skulle vara övergripande och gälla för alla länder samtidigt som hänsyn skulle tas till olika länders nationella verkligheter, kapacitet och utvecklingsnivå -med respekt för nationell politik och nationella prioriteringar.

Förhandlingarna för agendan har varit demokratiska och öppna med ett starkt engagemang från det civila samhället.

Slutdokumentets kärnfrågor

Slutdokumentet belyser fattigdomsbekämpning som det övergripande målet och huvudsakligt fokus ligger på att integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling. Den nya utvecklingsagendan är unik på så vis att den kräver åtgärder av alla länder – fattiga som rika och medelinkomstländer. Medlemsstaterna förbinder sig till att inte lämna någon på efterkälken (”leaving no-one behind”).

Agendans 17 huvudmål och 169 delmål syftar till att ta itu med hinder för en hållbar utveckling såsom ojämlikhet, ohållbara konsumtions- och produktionsmönster, otillräcklig infrastruktur och brist på anständiga jobb. Agendan har även en omfattande målsättning vad det gäller miljö och klimatförändringar som täcks in av mål på de marina resurserna, ekosystemen och den biologiska mångfalden.

Agendan efterlyser ökad kapacitetsuppbyggnad och bättre data och statistik för att mäta utveckling. Effektiv uppföljning och översyn - en central del av slutdokumentet - kommer att vara avgörande för att stödja genomförandet av den nya agendan. FN:s högnivåpanel för hållbar utveckling som inrättades efter Rio+20-konferensen kommer att fungera som forum för uppföljning och översyn och kommer därmed att spela en central roll. Generalförsamlingen, det ekonomiska och sociala rådet, samt fackorgan kommer också att delta i översyn av framstegen inom specifika områden.

De nya målen bygger på ett flerpartssamarbete mellan medlemsstaterna, det civila samhället, näringslivet, forskarsamhället och olika organ inom FN-systemet. Vid konferensen för utvecklingsfinansiering i Addis i juli fattades ett beslut om att inrätta en mekanism för att underlätta detta samarbete vilken fungerar som ett forum för vetenskap, teknologi och innovation.

Det framgångsrika resultatet av konferensen i Addis gav ett viktig positivt uppsving på den sista sträckan av förhandlingarna om utvecklingsagendan. Det samförstånd som uppnåtts i och med slutdokumentet förväntas ge de förusättningar som krävs för att nå ett nytt bindande klimatfördrag vid konferensen i Paris den 30 november till 11 december 2015.

För mer information, vänligen kontakta  Sharon Birch, UN Department of Public Information.

birchs@un.org

eller

Alexandra Pärnebjörk, UNDP:s nordiska kontor

alexandra.parnebjork@undp.org, 08 796 96 50

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)är FN:s globala nätverk för utveckling. Visammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.