Skip to main content

VafabMiljö tar sig an framtidens avfallsfrågor

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 08:53 CET

VafabMiljö AB ombildades till VafabMiljö Kommunalförbund 2015. Det främsta syftet var att öka effektiviteten i avfallshanteringen genom en ökad samordning i regionen. Två av de mest fundamentala delarna i det kommunala avfallsansvaret är avfallstaxan och renhållningsordningen, som består av avfallsplan och lokala föreskrifter. Och nu ska en ny avfallsplan med gemensamma taxor och renhållningsföreskrifter tas fram.

  • Vi lyfter blicken rejält för att se framtidens lösningar. Avfallsplanen är ett verktyg som ska ge oss kraft framåt och sätta oss på kartan som ett förbund med innovativa och hållbara lösningar, säger Per-Erik Persson, projektledare för den nya avfallsplanen på VafabMiljö.

Planen tas fram i nära samarbete med politiker och tjänstemän i medlemskommunerna. Den omfattar såväl hämtning av avfallet som Återbruken och kommunikation. Mer flexibel och rationell insamling leder till bättre resurshushållning och minskad miljöbelastning. Ökad kunskap är viktigt för ett mer hållbart beteende.

  • Det är oerhört viktigt att avfallshanteringen baseras på avfallstrappan och cirkulär ekonomi, vilket även EU slagit fast är en förutsättning för långsiktig hållbarhet. Till exempel ska taxorna gynna dem som är duktiga på att källsortera och uppmuntra till en hållbar livsstil, säger Carina Färm, VD på VafabMiljö.

Det är inte bara politiker och tjänstemän som kommer att involveras i arbetet med att ta fram en ny avfallsplan. Under epitetet Let´s talk rubbish ska hushåll, barn och ungdomar engageras och informeras genom workshops, kundfokusgrupper, träffar med skolelever samt genom deltagande på publika evenemang runt om i medlemskommunerna. Invånarnas synpunkter är mycket viktiga för att VafabMiljö ska kunna skapa förutsättningar för invånarna i regionen att komma högre upp i avfallstrappan; öka återvinningen och återanvändningen samt minska avfallet.

För mer information, kontakta oss gärna:

Per-Erik Persson, projektledare, telefon: 021-39 35 65, e-post: per-erik.persson@vafabmiljo.se
Eva Favaro, Avdelningschef Hållbarhet och Kommunikation VafabMiljö, telefon:021-39 92 58, e-post: eva.favaro@vafabmiljo.se


Kortfakta om avfallstrappan:För att uppnå bästa möjliga avfallshantering arbetar VafabMiljö enligt Avfallstrappan, ett EU-direktiv som beskriver hur avfallet ska tas om hand på bästa sätt för miljön. Avfallstrappan kallas ibland även för avfallshierarkin och består av fem nivåer som stegvis beskriver hur avfall ska hanteras och behandlas.

  • Minska avfallet
  • Återanvända
  • Återvinna
  • Energiutvinna
  • Deponera

Det översta steget som vi strävar mot är att minska avfallet genom att förebygga att det uppstår avfall överhuvudtaget. Idag använder vi mer resurser än jorden kan producera vilket inte är hållbart.

Att återanvända produkter är steget bättre än återvinning då vi kan laga, skänka bort eller sälja saker vi inte längre har behov utav.

Om vi inte kan återanvända är målet att återvinna material i så stor utsträckning som möjligt. Anledningen till att återvinning är bra och viktigt är att vi sparar mycket av jordens resurser, genom återvinning sparas dessutom mycket energi jämfört med nyproduktion av material.

Det som inte kan återvinnas eldas i förbränningsanläggningar där energin i materialen utvinns som el och värme. Hit kommer restavfallet, det som inte sorteras ut för återvinning.

Om avfallet inte kan tas om hand på något annat sätt deponeras det på soptipp. Det är det sämsta alternativet och gäller avfall som inte kan användas som en resurs.

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy