Skip to main content

Skydd av Umeås livsviktiga grundvatten

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2017 11:25 CEST

Bl a i området kring Tavelsjön bildas grundvattnet som är vår källa till liv. Det behöver skyddas för framtiden, så boende och verksamheter inom området kan omfattas av vissa restriktioner, t ex i hantering av kemiska produkter. (Foto: Lars Lindh)

Efter en lång process för att fastställa ett område för att skydda Umeås vattentäkt, grundvattnet i Vindelälvsåsen, togs beslut våren 2016. Ett år senare gäller så de nya reglerna för alla verksamheter inom området, nya som gamla. Information har skickats ut till alla boende för ökad kännedom om bl a hur olika kemiska produkter ska hanteras inom skyddsområdet.

Vindelälvsåsen är en grusås bildad under istiden som sträcker sig från Stöcke, via Piparböle, Haddingen och Tavelsjö, längs Vindelälven upp till Ammarnäs. Den är klassad som en av Sveriges främsta grundvattentillgångar och, med tanke på att vatten är vårt viktigaste livsmedel, måste det skyddas från föroreningar. Vi använder cirka 130 liter/dag och person i Umeå kommun.

Inom avrinningsområdet bildas grundvatten genom en naturlig infiltration av vatten. Från Umeå vattenverk distribueras årligen cirka 9 000 000 m3 friskt och gott vatten till drygt 100 000 personer i Umeå och intilliggande orter. Att inrätta ett vattenskyddsområde är ett av verktygen för att säkerställa att dricksvattnet håller hög kvalitet även för kommande generationer.

Regler för olika zoner
Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika skyddszoner; primär, sekundär och tertiär zon (se karta på Vakins hemsida) där olika skyddsföreskrifter gäller. Det som regleras är bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning inom området. De nya bestämmelserna började gälla ett år från det att beslutet har vann laga kraft, för att verksamma inom området skulle ha tid till anpassning.

Tidigare fanns det tre mindre skyddsområden med föreskrifter för Tavelsjö, Hissjö och Forslunda vattentäkter. Dessa täckte inte allt grundvatten i Vindelälvsåsen och därför behövdes nya gränsdragningar och skyddsföreskrifter för både vattentäkter och grundvattenförekomster. Noggranna undersökningar om vattnets strömningar i marken ligger till grund för gränsdragning mellan de olika skyddszonerna.

Hur påverkas boende och verksamheter?
För de allra flesta kommer det inte att innebära någon stor förändring, men alla måste vara försiktiga med det som kan förorena vattnet eller marken. Grundvattnet kan påverkas av exempelvis att någon tvättar bilen, gödslar i trädgården eller borrar en brunn. Vilka regler som gäller beror på inom vilken skyddszon man bor och det kan krävas anmälan eller tillstånd. Förbud tar framför allt sikte på ny verksamhet som kan orsaka skador. T ex är det, i primär skyddszon, förbjudet att starta miljöfarlig verksamhet och annan verksamhet som t ex hanterar petroleum, starta nya materialtäkter, anlägga ny infiltration för avlopp och nya bergvärmeanläggningar.

Utöver skyddsföreskrifterna gäller naturligtvis normala miljöskyddsregler och miljöbalkens allmänna hänsynsregler, som t ex försiktighetsprincipen.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.