Skip to main content

Sänkt skatt och miljöinvesteringar i Värmdös budget

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 09:51 CEST

Kommunfullmäktige har antagit alliansens budget för 2017 med ramar för 2018-2019. Budgeten innehåller bland annat en skattesänkning med 70 öre och en sänkning av anslutningsavgiften för Attefallshus till 3 000 kronor.

Värmdös politiker fortsätter att satsa på Sveriges största va-utbyggnad. Cirka 570 miljoner planeras att investeras under den kommande treårsperioden. Utöver sänkningen av anslutningen för Attefallshus så hålls va-taxan oförändrad, däremot höjs slam- och renhållningstaxan med fem procent.

- Vår strävan har varit att sänka skatten för Värmdöborna så att den ska ligga i linje med andra kommuner i regionen. Resultatet för kommunen har varit positivt under flera år och det gläder mig att vi kan presentera den här skattesänkningen inför 2017, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

En fortsatt utveckling av kommunens digitala service stärks genom satsningen på digital agenda, ett arbete som syftar till att kommunens invånare ska kunna ta del av service och tjänster digitalt. Det avsätts även medel till utrustning för fjärrundervisning i skärgården.

Miljöinvesteringar för framtidens medborgare

Värmdö kommuns största miljöprojekt är den pågående va-utbyggnaden. Utöver det samarbetar kommunen med grannkommunen Nacka i ett projekt för att upprätta en kretsloppscentral i området Kil, på gränsen mellan kommunerna. Kretsloppscentralen är planerad att stå färdig under 2019 och Värmdö avsätter 50 miljoner under en treårsperiod.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortsätter och det planeras för en säker övergång vid Hagaberg. Det görs också en satsning för att öka kapaciteten på infartsparkeringar med 23,5 miljoner tillsammans med andra investeringar i det kommunala vägnätet på drygt 13 miljoner kronor.

Fler konstgräsplaner och höjd förskolepeng

Kommunen kommer att göra en satsning på uppförande av fler konstgräsplaner och/eller flertalet spontanidrottsytor. Förskolepengen höjs med fem procent och det avsätts två miljoner till studievägledare och kuratorer.

- Vi måste fortsätta vår satsning på grundskolan och nu lägger vi fokus på att förstärka elevhälsan och säkra att eleverna får rätt stöd inför sitt gymnasieval – det är en viktig satsning för att minska avhoppen från gymnasiet, säger Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande.

Det tillsätts ytterligare medel till den pågående renoveringen av Farstavikens skolor, Kvarnberget och Ekedal. Kvarnberget får ytterligare 20 miljoner och inför översynen av vilket alternativ som är bäst inför om- och tillbyggnationen av framtidens Ekedalsskola tillförs 80 miljoner. Det är även budgeterat 35 miljoner för en ny förskola i Charlottendal.

Lots för rätt val

En satsning kommer att göras på fritidsaktiviteter inom LSS och förvaltningen har fått i uppdrag att se över behovet av en LSS-lots. Även inom äldrevården görs insatser i form av en seniorlots som ska fungera som en vägvisare i äldrevården genom en telefontjänst som ska ge personlig och god service.

Ett trygghetsboende kommer att byggas i anslutning till Djuröhemmet. Byggnationen samordnas med en utbyggnad av Djuröhemmet och till projektet avsätts 40 miljoner.

Läs budgeten i sin helhet på Insyn

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.