Skip to main content

Antalet uteliggare har minskat något

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 16:38 CET

Individ- och familjenämnden genomför årliga kartläggningar av antalet hemlösa. Personer som är uteliggare eller bor på härbärge, det vill säga personer som i dagligt tal brukar benämnas hemlösa, har minskat med två personer (till 19) i förhållande till 2009 års kartläggning. Antalet uteliggare är det minsta under 2000-talet.

Antalet hemlösa enligt socialstyrelsens definition (*) har ökat mellan 2009 och 2010. Vid kartläggningen 2010 registrerades 369 personer som hemlösa. Motsvarande siffra vid 2009 års kartläggning var 295.  Flyktingarna utgör en stor grupp. Var tredje hemlös har inte behov av stöd och omvårdnad. Det enda problemet är att de saknar egen bostad. Den vanligaste boendeformen för hemlösa är boende hos släkt och vänner.

Individ- och familjenämnden genomför årliga kartläggningar som en del av strategin mot hemlöshet. Under vecka 48 år 2010 ombads myndigheter och frivilligorganisationer i Västerås att rapportera in information om hemlösa de haft kontakt med under veckan.

Motsvarande kartläggningar har genomförts åren 2000-2004 och 2006-2009. År 2005 samordnades kartläggningen med socialstyrelsens riksomfattande kartläggning. Frågorna har i huvudsak varit desamma under alla år som mätningar har gjorts.

(*) Definition av hemlös: Som hemlös räknas person som saknar egen bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende, samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Som hemlös räknas också person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt, institution eller sjukvårdsinrättning om han/hon planeras bli utskriven inom tre månader efter mätveckan men ännu inte har någon bostad ordnad. Som hemlös räknas också en person som tillfälligt bor hos bekanta, om denne på grund av bostadslöshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten/organisationen under mätveckan.


För mer information:
Staffan Jansson (S), ordförande, individ- och familjenämnden, 021-39 32 31
Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas stab, 021-39 14 68