Skip to main content

Västerås stad ansöker om The Access City Award

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 13:19 CEST

Västerås stad driver ett aktivt och långsiktigt arbete för att göra Västerås mer tillgängligt för alla. Nu vill vi sätta vår stad på kartan över tillgängliga städer i Europa och anmäler därför Västerås till The Access City Award, en tävling utlyst av EU.

Västerås stads arbete med att öka tillgängligheten för funktionshindrade har hög politiskt prioritet.

Hög tillgänglighet och en trygg och harmonisk stad är viktiga delar i stadens vision Västerås 2026 – staden utan gränser. Tillgänglighetsarbetet lyfts också i den nu gällande strategiska planen, som anger den önskade utvecklingen inom prioriterade målområden. Det finns även mål för handikappolitiken samt tydlig ansvarsfördelning och samordning av arbetet med att nå målet ett mer tillgängligt Västerås.

Några exempel på hur Västerås stad arbetar med tillgänglighet

  • Västerås stad har avsatt cirka 30 miljoner kronor till projektet Enkelt avhjälpta hinder, som går ut på att få bort enklare hinder, till exempel markera cykelvägar och gångvägar bättre och få bort höga kanter från trottoarer. Projektet pågår till 2012 och nästa steg blir att arbeta med orterna utanför tätorten Västerås. 
  • Inom ramen för tillgänglighetsprojekt i olika stadsdelar bygger Västerås ledstråk för att förbättra tillgängligheten för synskadade och synsvaga. Ledstråken består av taktila plattor som gör att den synskadade kan känna sig fram. Plattorna är i en annan färg än omgivningen så att personer med ledsyn ska kunna följa stråket. Alla ledstråk i Västerås tätort beräknas vara tillgänglighetsanpassade 2011.  
  • Arbete med att inventera lokaler dit allmänheten har tillträde pågår. I tillgänglighetsguiden, som finns på stadens webbplats, beskrivs allmänna lokaler utifrån hur tillgängliga de är för personer med funktionshinder. Fyra personer med funktionsnedsättning arbetar med guiden. De är anställda av Accessum, som utför drift och uppdatering av tillgänglighetsguiden på uppdrag av Västerås stad.  
  • 2009 inrättade Västerås stad ett årligen återkommande tillgänglighetspris. Priset går till den som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten för allmänheten till och i en befintlig lokal. Urvalet sker efter tips från allmänheten.  
  • Även i arbetet med stadens webbplats har stödfunktioner för funktionshindrade prioriterats högre än andra.  

Nu vill vi sätta Västerås på Europakartan över tillgängliga städer. Därför skickar vi in vår ansökan till The Access City Award, en tävling för städer med över 50 000 invånare, utlyst av EU.

Fyra europeiska städer kommer att väljas ut bland finalisterna och prisutdelning sker i Bryssel den 2-3 december 2010.

Läs mer om The Access City Award här:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=882&langId=en


Mer information:
Per Arne Blomberg, Västerås stad, 021-39 39 50