Skip to main content

Securitas Direct kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 08:55 CEST

2008-09-09 08:00Aktieägarna i Securitas Direct AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 september 2008, kl. 11.00 på hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Registrering till bolagsstämman påbörjas kl. 10.30.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 17 september 2008. dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas Direct AB, "Extra bolags­stämma", Box 4519, 203 20 Malmö eller per telefon 040-25 45 15, per telefax 040-97 51 22 märkt "Extra bolagsstämma" eller per e-post till egm@securitas-direct.com, senast onsdagen den 17 september 2008 kl. 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress och telefonnummer (dagtid), person- eller organisations­nummer samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall därjämte uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighets­handlingar som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 17 september 2008, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 8. Stämmans avslutande.
Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 7) Som tidigare meddelats har Securitas Direct-koncernen ingått avtal med norska Hafslund om förvärv av dess hemlarmsverksamhet, varvid del av köpeskillingen skall erläggas i form av B-aktier i Securitas Direct AB. Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av nya B-aktier mot betalning med apportegendom alternativt genom kvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Hafslund Marked AS eller annat bolag i Hafslund-koncernen. Teckningskursen skall vara 27,50 kr per aktie. De nya aktierna skall betalas direkt eller indirekt genom tillskjutande av aktier i Hafslund Sikkerhet Privat AS och/eller Hafslund Boligteknikk AS. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga emissionsvillkor.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Styrelsens förslag avseende punkt 7 finns tillgängligt på bolaget och dess hemsida, www.securitas-direct.com, samt kommer att skickas till de aktieägare som så begär och finnas tillgängligt på bolagsstämman. Malmö i september 2008
Securitas Direct AB (publ)
Styrelsen

Kontaktpersoner: Peter Nilsson, Styrelsens ordförande, telefon: 0734 196331 Michael Peterson, Investor and media relations, telefon: 0733 221 814

Securitas Direct är ett ledande serviceföretag som erbjuder hem och mindre företag högkvalitativa säkerhets­tjänster. Grunden för företagets framgång är en kombination av starkt tillväxtfokus, skalbara koncept och ett väl utvecklat lokalt entreprenörskap. Koncernens har drygt 1 000000 kunder vilka är fördelade över i nio europeiska länder. 2007 redovisade Securitas Direct en försäljning på 3 816 MSEK och ett rörelseresultat på 275 MSEK samt en nettotillväxt i kundportföljen på drygt 15 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy