Skip to main content

​Merch o Bowys yn ennill gwobr genedlaethol am ofalu

Press release   •   Nov 23, 2018 12:32 GMT

Cyflwynwyd 'Gwobr Gofalwr' Cymdeithas Strôc i Grace gan y comedïwr Rob Brydon

Cyflwynwyd 'Gwobr Gofalwr' Cymdeithas Strôc i Grace gan y comedïwr Rob Brydon, mewn seremoni yn y gwesty Landmark yn Llundain ar 21 Tachwedd 2018.

Pan glywodd ei bod wedi ennill Gwobr Bywyd Ar ôl Strôc, dywedodd Grace: "Roeddwn wedi synnu fy mod i wedi cael fy enwebu. Mae pawb yn gyffrous iawn ac yn falch ohono. Rwy'n eithaf nerfus am fynd fyny i dderbyn y wobr, ond rwy'n edrych ymlaen yn fawr

Roedd bywyd fel yr arfer i deulu Grace tan y diwrnod pan ddychwelodd hi a'i chwaer adref i ddod o hyd i’w mam gyda chur pen drwg iawn.

"Cynt, roedd mam wedi gwneud popeth - coginio, glanhau, gofalu amdanom ni," meddai Grace. "Ar ôl strôc mam, bu'n rhaid inni ddysgu sut i wneud popeth ein hunain. Ar yr un pryd, roeddem yn ceisio deall na allai ein mam gyfathrebu'n iawn fel y dymunai, a fyddai'n ei gwneud hi'n rhwystredig iawn. Roeddem hefyd yn meddwl ei bod hi'n blin wrth iddi barhau i gerdded i mewn i bethau, ond roedd hynny oherwydd bod ei golwg wedi cael ei effeithio hefyd. "

Wrth i Heidi ymladd â'i hadferiad, Grace, a oedd yn cael ei dysgu o adref, oedd y prif ofalwr am ei mam ac yr un a helpodd Heidi i gysylltu â goroeswyr strôc eraill ar-lein.

"Dwi'n llawer mwy hyderus nawr," meddai Grace. "Ar ôl delio â chymaint o bethau yn dilyn strôc mam, gwelais nad yw rhai pethau yn bwysig - gwnewch yr hyn yr ydych ei eisiau, gan fod bywyd yn fyr. Roedd hi mor drist pan ddaeth hi allan o'r ysbyty, ond erbyn hyn mae hi'n hapus ac wedi ailadeiladu ei bywyd. "

Daeth Grace i ddeall sut i gefnogi rhywun yr effeithiwyd arnynt gan strôc. "Mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar gyda rhywun sydd wedi bod trwy rywbeth mawr fel hyn," meddai. "Efallai eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod sut maen nhw'n teimlo, ond nid ydych chi. Mae'n anodd iawn rhoi eich hun yn eu hesgidiau oherwydd mae'n anodd iawn iddynt (heb sôn amdanoch chi) i ddeall beth sy'n digwydd yn eu pen.”

Mae Heidi yn edrych ymlaen at weld Grace yn derbyn ei gwobr. "Mae mor gyffrous ei bod wedi ennill," meddai. " Buom yn sôn am yr hyn sydd wedi digwydd ychydig nosweithiau yn ôl, a sylweddolais faint oedd hi'n ei wneud - hi oedd fy mraich dde i. Dim ond fi a hi oedd yno a bu'n rhaid iddi weithio mor galed ac nid yn unig yn y cartref - roedd yn rhaid iddi ofalu am fy emosiynau hefyd. Fe wnaeth hi wneud mor dda. "

Dywedodd Rob Brydon, a gyflwynodd y wobr i Grace: "Mae'n bleser mawr i gael y cyfle i roi’r wobr yma i Grace. Mae hi'n ferch ifanc anhygoel, mae hi wedi bod yn gefnogaeth mor dda i'w mam ac mae ganddi gymaint o gynhesrwydd a bywiogrwydd. Mae strôc yn rhywbeth a all effeithio ar y teulu cyfan, felly mae'n wych dathlu pa mor bwysig yw’r gofalwyr sy’n cefnogi goroeswyr strôc. "

Mae Grace hefyd yn cefnogi apêl Nadolig y Gymdeithas Strôc, 'Rwyf yn fwy na'm strôc'. Mae'r apêl yn codi arian i alluogi i’r elusen helpu mwy o oroeswyr strôc i fyw gydag effaith eu strôc - efallai y bydd wedi newid eu bywydau ond nid oes angen iddo ddiffinio pwy ydyn nhw fel unigolyn. Ewch istrôc.org.uk/iammorei wneud rhodd.

Gwyliwch fideo o Grace a Heidi arwww.stroke.org.uk/las

Trawiad ar yr ymennydd yw strôc sydd yn digwydd pan fydd y cyflenwad gwaed i’r ymennydd yn cael ei atal, unai oherwydd clot neu waedu. Pob blwyddyn, bydd o gwmpas 7,400 o bobl yng Nghymru’n cael strôc ac mae’r Gymdeithas Strôc yn amcangyfrif bod bron i 66,000 o oroeswyr strôc yn byw yng Nghymru.

Elusen yw’r Gymdeithas Strôc. Credwn ym mywyd ar ôl strôc a gyda’n gilydd gallwn drechu strôc. Gweithiwn yn uniongyrchol gyda goroeswyr strôc a’u teuluoedd a gofalwyr, gyda gweithwyr gofal iechyd a chymdeithasol a gyda gwyddonwyr ac ymchwilwyr. Ymgyrchwn i wella gofal a chefnogaeth strôc a chefnogwn bobl i wella yn y ffordd orau posib. Mae’r Llinell Gymorth Strôc (0303 303 3100) yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth ar strôc. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.stroke.org.uk