Skip to content

Kontakt

Gabriela Bechynská

Gabriela Bechynská

Kontakt pro média Corporate & Government Affairs Manager Czech Republic/ Slovakia/ Hungary +420 775 038 045
Peter Kertesz

Peter Kertesz

Kontakt pro média Corporate & Government Affairs Manager Hungary +36 703 11 77 44