Pressemeddelelse -

Private elnet kan blive genvejen til elektrificering af samfundet

Brintbranchen, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark opfordrer til, at elforsyningsloven ændres sådan at ejere af vedvarende energiprojekter ikke skal betale tariffer til netselskaberne, når de opstiller bl.a. vindmøller i deres eget område. Generelt opfordrer organisationerne til, at brugen af elnettet gøres mere omkostningsægte, og at projekter ikke skal betale for at bruge det kollektive net, når de ikke bruger det.

Forbrug af elproduktion fra egne vindmøller bag elmåleren på et forbrugssted, såkaldt eget forbrug, er i dag som udgangspunkt underlagt tarifbetalinger til det kollektive elnet, uanset at denne type projekter ikke belaster det kollektive elnet. Dette medfører, at elproduktion, som føres direkte fra egne vindmøller ind til f.eks. en varmepumpe på et fjernvarmeværk i dag er pålagt at betale nettariffer under samme vilkår, som hvis vindmøllen var placeret i den anden ende af landet. F.eks. skal eget forbruget i dag betale tariffer til Energinet, uanset, at man ikke anvender Energinets transmissionsnet til at forsyne elforbrug indenfor eget område.

Det ønsker Brintbranchen, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark at få ændret, fremgår det af høringssvar indsendt i forbindelse med høringen af de forestående ændringer af elforsyningsloven.

- Den grønne omstilling betyder, at vi skal ændre en lang række tariffer og love. Bilafgifterne er et ligetil eksempel, men ift. tariffer på el, er der også meget store summer på spil, da brugen af elnettet i dag ikke er omkostningsægte, og man også skal betale tariffer, uden man benytter elnettet. Det er naturligt, at virksomheder, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at opstille tilskudsfrie vindmøller, også skal have en anden profil på tariffer, hvis de ikke benytter det kollektive elnet eller kun benytter elnettet i meget lille omfang. Ift. fremtidig udvidelse i brugen af store varmepumper i fjernvarmen er dette afgørende, og derfor håber vi på lydhørhed for at ændre loven, siger John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Krav om tariffer spænder ben
Det er i dag muligt at opnå dispensation fra kravet om betaling af nettariffer, når man har f.eks. vindmøller i egen installation, men det kræver, at egen produktion og elforbruget er etableret på samme matrikel eller sammenhængende matrikler. Dette er en barriere for mange potentielle projekter.

- Kravet er en stor hæmsko, og det vil ikke undre mig, hvis vi kommer til at se, at store elforbrugere vil opkøbe jord for dermed at lave større matrikler, hvorpå de så må trække elledninger for at omgå de rigide regler om kollektiv betaling. Det vil være en molbohistorie uden vindere, hvis det ender sådan, og derfor kalder al logik på, at vi ændrer elforsyningsloven, sådan at den grønne omstilling og elektrificeringen af samfundet kan ske billigst muligt, siger Søren Klinge, elmarkedschef i Wind Denmark og peger på, at det faktum, at det kan være billigere at opkøbe jord og installere et privat elnet end at benytte et eksisterende offentligligt elnet, er grotekst. Han gør desuden opmærksom på, at EU’s lovgivning giver mulighed for at lempe de danske regler.

Brint er af flere udnævnt til at være en af de væsentligste grønne brændsler i fremtiden, og derfor er der flere steder rundt om i landet planer om at lave anlæg, der kan lave brint, både med strøm fra vindmøller på land og hav.

- Det bidrag som bl.a. brint vil give til energisystemet reflekteres ikke i de nuværende tariffer. Der er et politisk ønske om at benytte grønne brændsler, men for at mindske prisen mest muligt kræver det, at de danske PtX-anlæg ikke skal pålægges tariffer, hvis de selv opstiller møller og ikke belaster det kollektive elnet. Den tarifrabat som Energinet tidligere har introduceret, er i denne sammenhæng ikke brugbar for at sikre konkurrencedygtighed, siger Tejs Lausten Jensen, direktør i Brintbranchen, og fremhæver at problemstillingen f.eks. også vil være relevant i forhold til en PtX-fabrik i København, som skal tilsluttes en kommende havmøllepark ved Bornholm.

Kontakt

Peter Alexandersen, kommunikationschef i Wind Denmark, 2225 9072, pal@winddenmark.dk

Eleonore Fenne, konsulent i Brintbranche, 3127 0320, kemf@brintbranchen.dk

Frederik Høj Rühne, pressekonsulent i Dansk Fjernvarme, 2161 5866, fhr@danskfjernvarme.dk

Emner

  • Energi

Kategorier

  • energi
  • brint
  • forsyning
  • varmepumper
  • fjernvarme
  • vindmøller
  • dansk fjernvarme

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relateret materiale