Pressemeddelelse -

Danmark bliver nettoimportør af olie

2017 var det sidste år, hvor Danmark producerede mere olie, end vi selv forbruger. Energistyrelsens nye produktionsprognose viser, at allerede i år må vi indstille os på at blive nettoimportør af olie. Danmark forventes dog fortsat at være nettoeksportør af gas frem til omkring 2035 – bortset fra enkelte år, hvor Tyra anlæggene genopbygges.

Siden 1993 har Danmark været nettoeksportør af olie og gas – de sidste mange år som det eneste land i EU. Det slutter i 2018 for oliens vedkommende. Bortset fra i 2024 forventes Danmark fremover at forbruge mere olie, end vi selv producerer i Nordsøen. Det viser Energistyrelsens opdaterede prognoser for produktionen af olie og gas, som offentliggøres sammen med en opdateret opgørelse over de danske olie- og gasressourcer.

Olieprognosen nedskrives med 8 pct.

Den ændrede produktionsprognose for olie skyldes, at Energistyrelsen samlet set har nedskrevet den fremtidige olieproduktion med 8 pct., sammenlignet med sidste års prognose. Hertil kommer, at idriftsættelsestidspunktet for flere felter og fund forventes udsat, og at genopbygningen af Tyra vil betyde et fald i olieproduktionen i 2020 og 2021. Reserver og betingede ressourcer udgjorde pr. 1. januar 2018 samlet 139 mio. m3 olie svarende til 18 års olieforbrug.

Fortsat nettoeksportør af gas frem til omkring 2035 – bortset fra enkelte år

Danmark forventes fortsat at være nettoeksportør af gas til og med 2035 bortset fra årene 2020 og 2021, hvor der forventes et markant fald i produktionen af gas på grund af den planlagte genopbygning af Tyra feltet.

Reserver og betingede ressourcer udgjorde pr. 1. januar 2018 samlet 72 mia. Nm3 gas svarende til 30 års gasforbrug.

Figur: Produktion og langsigtet prognose for salgsgas

Se publikationen ”Ressourcer og prognoser, august 2018” på Energistyrelsens hjemmeside.

Read the English version of "Resources and Forecasts, August 2018”. 

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25137846, tfh@ens.dk

Kontorchef Trine Sannem Mønsted, mobil: 26180292, tsm@ens.dk

Ingeniør Jan H. Andersen, tlf: 33926653, jha@ens.dk

Related links

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • undergrund

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale