Pressemeddelelse -

Energinet får pålæg om at påbegynde forundersøgelser til energiøerne

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren giver Energinet pålæg til at forberede forundersøgelserne for bruttoområder til energiø og havvind i Nordsøen samt pålæg til forundersøgelser af havvind omkring energiø Bornholm i Østersøen. Samtidig reserveres områderne til etablering af energiøer og statslig udbygning af havvind.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. november 2020 givet Energinet pålæg til at forberede forundersøgelser på havet for en energiø i Nordsøen bestående af en kunstig ø-konstruktion tilknyttet 3 GW havvind. Desuden gives pålæg til forundersøgelser på havet for de 2 GW havvind ud for energiøen i Østersøen, som forbindes til Bornholm. Bruttoområderne fremgår af de to kort ovenfor, som samtidig reserveres til energiøerne samt statslige udbud af havvind.

Forundersøgelserne er første skridt hen imod realiseringen af energiøerne og omfatter geofysiske (fx sonarundersøgelser, hvor man screener havbunden) og geotekniske undersøgelser (fx boringer ned i havbunden) samt miljømæssige undersøgelser (fx fisk, fugle og bunddyr).

Forundersøgelserne danner grundlag for en kommende strategisk miljøvurdering (SMV) af projektet og skal desuden mindske konstruktionsrisiko for fremtidige bygherrer for ø, net og havvindmølleparker.

Ud over den kunstige ø-konstruktion i Nordsøen samt havvindmølleparker i både Nordsøen og Østersøen, omfatter pålægget forundersøgelser for kabelforbindelser mellem energiø og havvindmølleparker, eksportkabler til hhv. Jylland og Sjælland samt udlandsforbindelser til nabolande (interconnectorer).

Den endelige beslutning om placeringen af øen og havvind i Nordsøen sker senest i foråret 2021. Herefter vil bruttoområdet indsnævres, så kun den valgte placering bliver undersøgt i forbindelse med forundersøgelserne.

Samtidig reserveres dele af danske farvande i Nordsøen og Østersøen til etablering af Energiøer og statslig udbygning af havvind. Efter at arealreservationen er blevet offentliggjort, kan der ikke længere indgives ansøgninger efter åben dør-ordningen i de omfattede områder.

Se koordinater for den statslige arealreservation.

Faktaboks:

  • Ifølge Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 skal der senest 2030 etableres to energiøer: Den ene i Nordsøen bestående af en kunstig ø-konstruktion tilknyttet 3 GW havvind med plads til 10 GW på sigt og den anden på Bornholm tilknyttet 2 GW havvind.
  • Partierne bag klimaaftalen har den 20. november 2020 blevet enige om, hvor havvindmølleparkerne ved energiø Bornholm skal placeres og om at igangsætte undersøgelser af et stort område i Nordsøen, hvor der senest næste forår skal findes placering til en energiø og havvindmølleparker.
  • Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. november 2020 givet Energinet pålæg om at hhv. at forberede forundersøgelser for energiøen i Nordsøen samt tilknyttede havvindmølleparker og igangsætte forundersøgelser for havvindmølleparkerne i Østersøen ud for energiøen på Bornholm.
  • Forundersøgelserne sættes i gang nu, så der kan sikres et solidt vidensgrundlag for etablering af energiøer.

Læs mere om energiøerne.

Kontakt:

Projektleder Ditte Mikkelsen på demn@ens.dk , tlf: 3392 6808.

Kategorier

  • politik
  • vedvarende energi
  • forsyning

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale