Pressemeddelelse -

Forsat interesse for oliejagt i Nordsøen

Energistyrelsen har modtaget 5 ansøgninger om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas i 8. udbudsrunde.

Energistyrelsen har ved ansøgningsfristens udløb i dag kl. 12 modtaget 5 ansøgninger om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas i 8. udbudsrunde. 4 selskaber er involveret i ansøgningerne, og desuden vil Nordsøfonden få en andel i alle de kommende koncessioner.

”Jeg er tilfreds med antallet af ansøgninger i 8. udbudsrunde. Det bekræfter, at det danske Nordsøområde betragtes som et stabilt og attraktivt forretningsområde. Det er positivt, for vores Nordsøaktiviteter bidrager med indtægter til samfundet, og selvom Danmark er godt på vej i omstillingen til et lavemissionssamfund, vil olie og gas forsat være en vigtig del af det globale energisystem i en del år endnu, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Se oversigten nedenfor med de selskaber, der deltager i ansøgningerne.

Energistyrelsen vil gennemgå ansøgninger

8. udbudsrunde blev åbnet 26. juni 2018. De udbudte områder omfatter ikke-koncessionsbelagte områder i den såkaldte Centralgrav med tilgrænsende områder vest for 6°15 Ø.

Se kort over de udbudte områder i 8. udbudsrunde.

Når Energistyrelsen har færdigbehandlet ansøgningerne, skal energi-, forsynings- og klimaministeren efter reglerne i undergrundsloven forelægge en redegørelse for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg om, hvilke koncessioner der agtes udstedt. De nye tilladelser forventes udstedt omkring sommerferien.

Energistyrelsen planlægger at afholde regelmæssig udbudsrunder for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den danske undergrund. Det er intentionen at afholde nye udbud hvert andet år og dermed at åbne den 9. udbudsrunde i 2020.

Oversigt over selskaber

Selskaber med deltagelse i ansøgninger i den 8. udbudsrunde:

  • Ardent Oil Ltd.
  • Lundin Norway AS
  • MOL Dania ApS
  • Total E&P Danmark A/S

Nordsøfonden er den danske stats olie- og gasselskab og varetager statsdeltagelsen i hovedparten af oliekoncessionerne på dansk område. Siden 2005 har Nordsøfonden deltaget i alle nye tildelte koncessioner.

Kontaktinfo

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tlf: 33 92 68 56, tfh@ens.dk

Kategorier

  • undergrund

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale