Pressemelding -

Adopterte mangler oppfølging i 9 av 10 kommuner

Ni av ti kommuner har ikke oppfølgingsrutiner for å i vareta adoptivbarns særskilte behov i skole og barnehage. Det ønsker Adopsjonsforum å gjøre noe med.

Våren 2015 gjennomførte Adopsjonsforum en spørreundersøkelse i alle norske kommuner som avdekket et stort behov for mer kompetanse i hjelpeapparatet, om oppfølging av adopterte barn. I en annen undersøkelse som ble gjennomført i 2014-2015, avdekket Marthe Oldren Smørdal, psykologspesialist ved BUP i Trondheim, tilsvarende behov hos 14 adoptivfamilier.

Behovet for rutiner i skole og barnehage er stort. I høringsuttalelsene til ny Adopsjonslov har Kirkerådet, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør og Psykologforeningen støttet behovet for økt støtte til adopsjonsfamilier etter hjemkomst.

Aksjon for kompetansesenter
Adopsjonsforum gjennomfører i uke 35 en aksjon i alle fylker og kommuner for å sette fokus på denne mangelen på kompetanse om adopsjon i hjelpeapparatet. Målet er å få forståelse og gjennomslag for opprettelsen av et statlig adopsjonsfaglig kompetansesenter norske kommuner kan benytte seg av.

Gjennom den internasjonale adopsjonsordningen har Norge forpliktet seg til å ivareta adoptertes spesielle behov – også etter hjemkomst. Dette følges på mange områder ikke opp i dag. Adopsjonslovsutvalget som per dags dato reviderer Norges adopsjonslov, har påpekt at oppfølgingen av adopterte etter hjemkomst må bedres.

I 2013 overleverte adopsjonsforeningene Adopsjonsforum og Inoradopt rapporten "Utredning av kompetansesenter for adopsjon" til Barne- likestillings- og integreringsdepartementet, som også tydeliggjør behovet for en bedre etter-adopsjonsordning.

Følg aksjonen videre på Adopsjonsforums Facebookside.

Kontakt: Nora Henden Torsteinsen
Politisk utvalg, Adopsjonsforum

Related links

Emner

 • Sosiale spørsmål

Kategorier

 • aksjon for kompetansesenter
 • politisk utvalg
 • nora henden torsteinsen
 • særskilte behov
 • kommune
 • adoptivbarn
 • barn
 • adopterte
 • adopsjonsforum
 • adopsjon
 • InorAdopt
 • utredning av kompetansesenter for adopsjon
 • høringsuttalelser
 • adopsjonslov
 • adopsjonslovsutvalget
 • kompetansesenter
 • kompetansesenter for adopsjon

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Kontakter

Relatert innhold