Skip to main content

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner

Nyhet   •   feb 07, 2020 16:52 CET

Retningslinjene for tilskuddsordningen er utarbeidet av Bydel Stovner, og er fastsatt av Bydelsutvalget. Den økonomiske rammen for tilskuddet gis i bydelens årlige budsjett.


Hvem forvalter ordningen?

Tilskuddsordningen forvaltes av Bydel Stovner. Mangfold, oppvekst og kulturkomiteen avgjør hvem som skal få tilskudd og kan fastsette eventuelle krav knyttet til den enkelte søknad. Bydelsdirektøren utarbeider en faglig innstilling. Innstilling og vedtak er offentlige og publiseres på einnsyn.no.

Kort om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillig og meningsfull aktivitet. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering av flere i frivillig aktivitet. Tiltakene som støttes må i all hovedsak være drevet av frivillige. Tiltakene må være for Bydel Stovners innbyggere. Frivillige organisasjoner oppfordres til å samarbeide.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Hva gis det støtte til?

Det gis støtte til aktiviteter, kontingenter og treningsavgifter, og lokale miljøtiltak. Tilskuddet kan gå til å dekke kostnader til utstyr, leie av anlegg/lokale, markedsføring, honorar til instruktører og kompetansehevende tiltak. Kostnadene skal stå i forhold til tiltakenes størrelse. Tiltaket må gjennomføres innen kalenderåret.

I vurderingen av søknadene prioriteres tiltak for:

  • barn og unge
  • personer med lav samfunnsdeltakelse
  • familier med lav inntekt
  • personer som står utenfor arbeidslivet
  • økt integrering
  • styrking av folkehelse
  • samarbeid mellom lokale organisasjoner

Tilskuddet kan ikke gå til:

Lønn av ansatte

Religiøse aktiviteter

Ordinært styrearbeid

Ordinær drift av frivillige organisasjoner

Søknad og rapportering

Krav til søknad og rapportering er avhengig av beløpet organisasjonen søker om. Tabellen under viser kravene og skal brukes av organisasjonene når søknadsskjema og rapporteringsskjema fylles ut. I beskrivelsen av tiltaket er det en fordel å skrive inn om tiltaket er for noen av de prioriterte gruppene.

Størrelse på tilskudd Søknadskrav Rapporteringskrav
Opp til kr 5000.- Kort beskrivelse av tiltaket (arrangement/aktivitet/idé),Enkelt budsjett Bekreftelse på utført tiltak, eventuelle avvik fra budsjettet oppgitt i søknaden. Frist for rapportering fremkommer i utlysningen.
Kr 5001.- til 29 999.- Kort beskrivelse av tiltaket (arrangement/aktivitet/idé), og budsjett Bekreftelse på utført tiltak og enkelt regnskap. Frist for rapportering fremkommer i utlysningen.
Kr 30 000.- til 99 999.- Beskrivelse av tiltaket (arrangement/aktivitet/idé), detaljert budsjett, plan for gjennomføring. Bekreftelse på utført tiltak og detaljert regnskap. Frist for rapportering fremkommer i utlysningen.
Over kr 100 000.- Beskrivelse av tiltaket (arrangement/aktivitet/idé), detaljert budsjett, plan for gjennomføring, markedsføringsplan og beskrivelse av hvordan tiltaket støtter opp under bydelens prioriterte målgrupper med spesifikke mål. Bekreftelse på utført tiltak, detaljert regnskap, markedsføringsrapport, måloppnåelse. Frist for rapportering fremkommer i utlysningen.
I spesielle tilfeller kan bydelen forlange revisorgodkjent regnskap.

Organisasjonene må akseptere betingelsene i tilskuddsbrevet før midlene utbetales.

Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen mister muligheten til å søke tilskudd i den påfølgende utlysningen året etter.

Bydelen kan foreta stikkprøvekontroller for å ettergå om tiltak er gjennomført etter kriteriene.

Ubenyttede midler tilbakebetales til bydelen etter at tiltaket er gjennomført.

Tiltak som planlegges gjennomført i desember gis egen rapporteringsfrist i tilskuddsbrevet.

Klagerett

Søker har mulighet til å klage på vedtaket for søknaden. Skriftlig klage sendes på e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no innen 3 uker etter utsendt svar på søknad. Klager behandles av bydelsutvalget.