Pressemelding -

Ny 4-årig avtale for Enova

Klima- og miljødepartementet har inngått en ny 4-årig avtale med statsforetaket Enova. Avtalen trer i kraft ved årsskiftet og gjelder for perioden 2021–2024. Avtalen legger føringer for hvilke hovedmål Enova skal prioritere i forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet.

Klima- og miljødepartementet peker i avtalen på to områder som de ønsker at Enova skal konsentrere innsatsen mot: reduserte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor og utvikling av ny klimateknologi. Enova skal fortsatt være et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå Norges klimaforpliktelser og omstillingen til lavutslippssamfunnet.

– Vi er glade for den tilliten som vises oss gjennom ny avtale. Norge og resten av verden står overfor store klimautfordringer i tiårene som kommer og vi er beredt på å svare opp det ansvaret som den nye avtalen gir oss, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Avtalen åpner for at Enova som tidligere kan støtte aktivitet i alle sektorer. Enova gis videre stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter som styrker Norges omlegging til lavutslippssamfunnet. Enovas aktivitet skal rettes inn mot de delene av innovasjonskjeden som går på senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon.

– De samtalene vi har hatt med vårt eierdepartement rundt avtalen, har vært preget av gjensidig tillit og god dialog. Vi vil nå bruke tiden fram mot jul og ukene på nyåret til å se nærmere på hvordan vi skal sette avtalen ut i livet, sier strategidirektør Tonje Foss.

Et eget punkt rundt avtalefestede aktiviteter fokuserer på utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri transport, støtte til forbrukere og husholdninger samt støtte til næringstransport, Nullutslippsfondet.

– Enova arbeider for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det betyr at utslippene skal ned mot null samtidig som vi skal legge til rette for at det skapes nye og bærekraftige verdier. Skal vi lykkes med det, må vi prioritere å støtte de virkelig innovative prosjektene som kan bringe de nødvendige klimateknologiene ut i markedet og ut i verden, sier Nils Kristian Nakstad.

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • nils kristian nakstad
  • avtale
  • klima- og miljødepartementet

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Kontakter

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold