Pressemelding -

Slik skal Enova få landstrøm i havn

Utslippene fra skip i havn skal reduseres gjennom strømtilførsel fra land. Nå kan norske havner søke Enova om støtte til landstrøm.

– 7 prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Mange havner ligger i byer og bynære strøk, og landstrøm er et viktig tiltak for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy. Vår ambisjon er å gjøre den maritime næringen grønn, og som et ledd i det vil vi bidra til bygging av landstrømanlegg langs norskekysten, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth.

Høna og egget

Det er så langt bygget få større landstrømanlegg i Norge. For havnene har det vært vanskelig å se lønnsomheten i utbygging så lenge et fåtall skip er klargjort for landstrøm. For rederiene har det likedan vært vanskelig å rettferdiggjøre en ombygging av skipene før det finnes tilbud i land.

– Dette har vært et høna-og-egget-problem, hvor man har ventet på hverandre på begge sider av kaikanten. Dette bidrar vi til å løse gjennom å kunne støtte både høne og egg: Med denne satsingen støtter vi selve anlegget i land, og gjennom transportprogrammene våre støtter vi tiltak om bord i skipene, sier Hersleth.

Langsiktig satsing

Støtten til anleggene organiseres som en konkurranse, hvor de beste søknadene i hver runde vil få støtte.

– Vi legger vekt på støttebehovet og potensialet for bruk av anlegget. Slik får vi hjulpet i gang de beste og mest kostnadseffektive prosjektene først, sier Hersleth.

Enova tror at økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at flere skip blir tilpasset landstrøm, men presiserer at dette er en endringsprosess som vil gå gradvis.

­– Det vil kunne ta tid å få mobilisert bransjen til å bygge ut anlegg og tilpasse skip. Enova tar sikte på å komme med utlysninger for landstrøm hver sjette måned fremover – men justerer gjerne opp takten dersom responsen skulle tilsi det, sier Hersleth.

Første utlysing er nå åpen, med søknadsfrist 3. februar.

Emner

  • Miljøpolitikk

Kategorier

  • industri og anlegg
  • transport

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Kontakter

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold

Relaterte events