Pressemelding -

Forsterker det regionale strømnettet i Østfold

Befolkningsvekst og økt næringsvirksomhet i og rundt de større byene i Østfold fører til høyere strømforbruk. Strømnettet må derfor oppgraderes for at alle skal få strømmen de trenger.

Deler av dagens regionalnett – det vil si strømnettet mellom Statnetts landsdekkende nett og det høyspente fordelingsnettet – har for liten kapasitet til å ivareta nåværende og framtidig økning i strømforbruket. For å sikre stabil strømforsyning bygges det nå nye og forsterkede kraftlinjer gjennom kommunene Sarpsborg, Råde og Rygge. Arbeidet ferdigstilles i 2021.

Faser i prosjektet

– Den 23 kilometer lange kraftlinjen fra Hasle til Råde vil knytte linjenettet som forsyner Sarpsborg sammen med nettet som forsyner Vestby/Moss. Kraftlinjen vil utgjøre øst-vest-forbindelsen i en fremtidig 132 kilovolt kraftsystemring i Østfold, med trasé gjennom kommunene Sarpsborg og Råde. På strekningen Råde – Huseby vil dagens kraftlinje fra Fjærå i Fredrikstad bli revet og fremført på samme master som ledningen Hasle – Råde, forteller prosjektleder Håvard Bårli i Hafslund Nett.

Dagens 50 kV kraftlinje mellom Halmstad og Råde transformatorstasjoner, som går gjennom kommunene Rygge og Råde, består av én ledningskurs. Denne vil bli revet og erstattet med en ny dobbeltkurs kraftlinje.

– Kraftlinjen bygges primært i eksisterende trasé, men lengre avstand mellom mastene og enkelte justeringer for å skape bedre avstand til bygninger og registrerte kulturminner vil totalt sett gi en forbedring for de som berøres av kraftlinjen, opplyser Bårli.

Halmstad transformatorstasjon utvides med innplassering av en ny 132/50 kV transformator.

Dagens Råde transformatorstasjon rives og erstattes i sin helhet med ny 132 kV transformatorstasjon på samme sted.

Linjebygging medfører noe støy

Byggingen av det første linjestrekket fra Hasle til Skjøren, en strekning på om lag 3 km, er i full gang. På denne strekningen rives først en gammel kraftlinje for å frigjøre plass til den nye linjen.

– Fundamentene er ferdig støpt, og monteringen av master pågår. Masteelementene transporteres ut til mastepunktene og monteres med både mobilkran og helikopter. Når mastene er ferdig bygd, skal faselinene strekkes og festes i mastene. Til strekking av linene fra mast til mast benyttes også helikopter. Det vil medføre noe støy, sier Bårli.

I tillegg må faselinene skjøtes. Det skjer via bruk av såkalte eksplosjonsskjøter. Ved avfyringen høres et kraftig smell. Lyden kan bære langt.

– På samme måte som ved fjellsprengning benytter vi sirene for varsling av detonasjon. Politiet er varslet om aktivitetene, og vi vil, så langt det lar seg gjøre, varsle de som befinner seg i umiddelbar nærhet. Vakter vil sørge for å opprettholde sikkerhetsavstanden, sier Håvard Bårli.

Arbeidene på strekningen Hasle – Skjøren skal være ferdig rundt 20. oktober for så å fortsette videre mot Råde.

Hafslund Nett beklager ulempene støyen måtte medføre for de som berøres.

Les mer om prosjektet på hafslundnett.no


Nærmere informasjon ved:
Prosjektleder Håvard Bårli, Hafslund Nett - telefon 928 41 159, e-post havard.barli@hafslund.no

Emner

  • Miljø, energi

Regions

  • Østfold

Hafslund Nett er Norges største nettselskap og det fjerde største i Norden med 720.000 kunder. Hafslund Nett eier og forvalter regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold, samt et distribusjonsnett som omfatter 35 kommuner i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund Nett er en del av energikonsernet Hafslund E-CO, som eies 100 prosent av Oslo kommune.

Kontakter

Morten Schau

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 900 94 222

Kjell Stamgård

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 901 24 135