Gå videre til innhold
Bukkene Bruse blir enda mer spennende ute i naturen!
Bukkene Bruse blir enda mer spennende ute i naturen!

Nyhet -

Barna skal erfare å være inkludert i et fellesskap

Glitne Kanvas-barnehage har de siste to årene jobbet systematisk med inkludering og mestring for alle barn i barnehagen. De justerer aktivitetene etter barnegruppens behov, i stedet for å forvente at barna skal tilpasse seg barnehagens rammer.

Barnehagen deltar også i et felles kompetansehevingsprosjekt sammen med de andre barnehagene i Tønsberg der temaet er inkluderende fellesskap i praksis.

– Trygghet og tilhørighet er rammen rundt hvert barns mulighet til å delta. At denne forståelsen er forankret hos alle ansatte er avgjørende for at vi skal kunne utøve dette i praksis, sier Janne Sæther Schjerven, daglig leder i Glitne Kanvas-barnehage på Tolvsrød i Tønsberg.

– Det handler om å være kreativ og utforskende i tilretteleggingen av det allmenpedagogiske tilbudet, slik at alle barn kan delta i fellesskapet ut ifra egne forutsetninger, sier Schjerven.

Overganger kan være krevende

Hun viser til de mange overgangene som oppstår i løpet av en barnehagedag, slik som før og etter et måltid, når barna er på vei inn eller ut, eller ved matbordet. - Vi må unngå at disse overgangene preges av venting og en forventning om at barna skal holde kroppen i ro og samtidig forholde seg til andre. Det er en krevende oppgave for et barn i barnehagealder. Slike situasjoner kan, uten en bevisst og reflektert praksis, føre til at flere barn får dårlige odds for å lykkes i fellesskapet, sier Schjerven.

- Målet vårt er å unngå at barn tas ut av felleskapet fordi de ikke passer inn i barnehagens rammer, og at hvert barn opplever inkludering og mestring hver dag, legger hun til.

Reflekterer over egen praksis

– Hvis barnet strever i en aktivitet, og andre barn påpeker dette negativt, reduseres muligheten for mestring og inkludering i aktiviteten. Slike situasjoner må vi fange opp gjennom en bevisst og reflektert praksis og se etter andre måter å gjøre aktiviteten på, sier Schjerven.

Ved å forske på egen praksis knyttet til rutiner, organisering og overganger ønsker de i Glitne Kanvas-barnehage å sikre at alle barna har mulighet til å lykkes og til å delta i felleskapet. På barnehagens avdelingsmøter velger de ansatte seg derfor ut en overgang, en aktivitet eller en rutine som de skal se på med lupe.

På refleksjonsmøtene har de blant annet snakket om hvordan små justeringer gjør et lekemiljø tilgjengelig for alle, hvordan ulike tiltak har ført til at et barn har blitt inkludert i lesestunden og hvordan et bytte av spisetoler har bidratt til et hyggeligere måltid. - Det er inspirerende og utviklende å reflektere sammen, på tvers av avdelinger, sier fagarbeider Anders Jensen.

Schjerven trekker fram samlingstunden som et eksempel. Blir barna urolige av høytlesning, ja, da må man finne en annen måte å formidle en bok på. Og skal det arrangeres aktiviteter med prestasjonselementer i seg, må man tenke gjennom at det kan ha ekskluderende effekt på enkelte barn.

Lar barna påvirker organiseringen

Schjerven omtaler de ansatte som en engasjert personalgruppe med et høyt faglig nivå. Mange av dem har jobbet i barnehagen i mer enn ti år. – Da jeg kom inn som ny leder for to år siden bet jeg meg spesielt merke i hvordan barnas medvirkning og initiativ tas på alvor i det daglige arbeidet, forteller Schjerven.

Fremover skal de jobbe mer med hvordan de kan bli bedre på å fange opp barnas opplevde inkludering i felleskapet.

– Vi vet at vi er gode på å tilrettelegge for at barna skal få mulighet til å delta i fellesskapet, men vet vi om barna opplever at de er inkludert? At et barn sitter ved bordet sammen med andre barn under et måltid, er ikke ensbetydende med at hen er inkludert. Hvilke tegn kan vi se etter? Det ønsker vi å øke bevisstheten rundt. Gjennom dette arbeidet tror jeg at vi kan få nyttig innsikt i barnas opplevde inkludering i fellesskapet, sier Schjerven.

Bygger selvtillit

Hun mener alt koker ned til nettopp dette, opplevelsen av å være en inkludert del av et felleskap. – Det påvirker både selvtillit, selvfølelse og selvverd på lang sikt. Derfor er det viktig for oss at barna kjenner på mye mestring og har rike erfaringer med å være inkludert i ulike fellesskap den tiden de er hos oss.

I år har de ansatte i Glitne Kanvas-barnehage hatt ekstra fokus på suksesshistorier, og alle har blitt utfordret på å dele historier om velfungerende tiltak knyttet til inkludering og felleskap. – Vi ønsker å inspirere og heie på hverandre og ved at alle ansatte deltar i dette arbeidet, sikrer vi kvaliteten i barnehagetilbudet, sier Schjerven.


Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway