Pressemelding -

KJØR FOR LIVET: Kommunene bruker en krone – får to igjen

PRESSEMELDING FRA KJØR FOR LIVET:

Kjør for livet gir en besparelse for samfunnet på 80 millioner kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Det viser en fersk analyse av samfunnsnytten for prosjektet, som er gjennomført av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, for Kronprinsparets Fond. Kjør for livet er ett av fire prosjekter i Kronprinsparets Fonds portefølje.

Resultatene viser at for hver krone kommunene bruker på Kjør for livet, "får de to kroner igjen".

- Vi svært glade for at DNV GL med denne rapporten viser at kommuner med Kjør for Livet har gjort en god investering i ungdommene sine. For hver ungdom vi har inne sparer kommunene ca. 1,1 millioner kroner i et livsløpsperspektiv, sier Knut Ove Børseth, lagkaptein og gründer i Kjør for Livet.

- Analysen viser at samfunnsnytten av de fire prosjektene er meget stor, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby, som legger til at DNV GLs metoder for å vurdere samfunnsnytte gir både Kronprinsparets Fond og prosjektene et meget verdifullt styringsverktøy.

Bidrar til redusert kriminalitet og færre trafikkulykker
Undersøkelsen har også sett på opplevelsen hver enkelt ungdom har av Kjør for livet, effekter som ikke er like enkelt å måle, men som kan være vel så betydningsfulle og viktige som effekten som enklere beregnes i kroneverdi.

- Jeg er stolt over resultatet og glad for at analysen også ser på den endringen ungdommene selv opplever. De begynner å tro på seg selv og vokser på at de er en del av et fellesskapet. Samtidig peker analysen på at Kjør for Livet også bidrar til reduserte trafikkulykker og redusert kriminalitet. Dette er ikke tatt med i selve regnestykket, men alle vet at trafikkulykker har en pris, og at kriminalitet koster. Våre teamregler er direkte med på å motvirke kriminalitet, og vi jobber bevisst med holdning og trafikksikkerhet, sier Knut Ove Børseth.

En helt ny målingsmetode
Kjør for livet aktiviserer ungdom inn i positive aktiviteter, fremmer mestringsfølelsen og egenverdien til hvert enkelt klubbmedlem, og på sikt forebygge risikoen for frafall fra skole og arbeidsliv. For å finne samfunnsnytten av prosjektet har DNV GL sammenliknet deltakernes utgangspunkt med en statistisk sammenliknbar gruppe.

- Vi har regnet på 10.000 ulike scenarioer for hver enkelt ungdom. Vi ønsker å sette fokus på hvordan man bør måle, styre og kommunisere effekten av sosialt entreprenørskap. Deler av arbeidet vårt har basert seg på velprøvde og anerkjente metoder og tilnærminger fra øvrige fagområder som selskapet er engasjert i. På andre områder har vi tenkt helt nytt. Noe av det nye er at vi har involvert deltakerne selv og kartlagt deres egen opplevelse av effekten ved å være med i prosjektet.  Vi har etablert et nyansert sammenligningsgrunnlag og benyttet en beregningsmodell for å simulere livsløpet til deltakerne, forteller Sverre Danielsen, sjefsrådgiver i DNV GL.

- Rapporten fra DNV GL viser det vi alle i organisasjonen har opplevd og trodd. Kjør for livet betyr mye for mange. Mitt håp er at rapporten blir verdifull lesning for våre kommuner, og at det arbeidet som DNV GL har lagt ned, vil bidra til at flere kommuner ser nytten i å få etablert Kjør for livet lokalt, avslutter Børseth.


Resultater for Kjør for Livet

 • Med 70 % sannsynlighet er det en nettonytte per deltaker i Kjør for livet over livsløpet på mellom MNOK 0,3 og 1,9 i nåverdi i 2013, mest sannsynlig netto nytte per deltakere er MNOK 1,1. Mest sannsynlig netto nytte for Kjør for Livet er 80 millioner kroner.

 • Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er et mål på hvor mye man får igjen på de pengene man bruker. For Kjør for Livet er NNB med 70 % sannsynlighet mellom 0,2 og 1,9 kroner. Mest sannsynlig er NNB 2,0 kroner, som betyr at for hver krone man putter inn i prosjektet, får man to kroner «igjen».

  Resultater for Kronprinsparets Fond

 • I løpet av 2013 var det ca. 950 deltakere i prosjektene i porteføljen til Kronprinsparets fond (ekskludert Gatekunst Akademiet). Med 70 % sannsynlighet tilsvarer det en nettonytte per deltaker over livsløpet på mellom MNOK 2,3 og 3,4 i nåverdi i 2013, mest sannsynlig netto nytte per deltakere er MNOK 2,8. Mest sannsynlig netto nytte for prosjektene totalt er 2,66 milliarder kroner.

 • Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er et mål på hvor mye man får igjen på de pengene man bruker. For prosjektene i porteføljen er NNB med 70 % sannsynlighet mellom 3,9 og 6,4 kroner. Mest sannsynlig er NNB 5,0 kroner, som betyr at for hver krone man putter inn i prosjektene, får man fem kroner «igjen»

  Om undersøkelsen/ Annuitet

 • Annuitet per prosjekt: Med 70 % sannsynlighet mellom MNOK 98,9 og 150,2, mest sannsynlig MNOK 124,50. (Standardavvik: MNOK 24,8)

 • Annuitet per deltakere: Med 70 % sannsynlighet mellom NOK 103 000 og 160 000, mest sannsynlig NOK 131 000. (Standardavvik: NOK 26 077)

  Om undersøkelsen/ Tall og fakta

 • DNV GL har arbeidet med analysen fra november 2012 til april 2014. Prosjektdeltakerne er vurdert i tidsrommet er 2013/ 2014.

 • Beregningsmodellen er basert på velprøvd og anerkjent metode og beregningsmodeller underlagt kvalitetssikringsregimet til DNV GL. For måling av deltakernes selvopplevde effekt er det benyttet rammeverk fra samfunnsforskningen.

 • Målingen omfatter prosjektene i Kronprinsparets Fond: Pøbelprosjektet, Kjør for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

 • Totalt i de fire prosjektene har det vært nærmere 1.000 deltakere i prosjektene i 2013, hvorav ca. 30 % har deltatt i analysen.

 • Det er gjort 10.000 scenarioberegninger per ungdom.

 • Det er brukt relevante sammenligningsgrupper for de ulike prosjektene, som f.eks. barnevernsklienter, tidlige skolesluttere, NAV-klienter, mennesker med rusproblematikk og/ eller kriminelle.


Ikke prissatte effekter

Det er viktig å understreke at effektene som ikke kan verdsettes i kroner, ikke er å forstå som mindre betydningsfulle i den samfunnsøkonomiske beregningen enn det som er tallfestet. Denne form for effekter er sentrale i vurderingen av prosjektene i porteføljen. Eksempler på ikke-prissatte effekter finnes i tabellen under.

Ikke prissatte effekter

Forklaring

Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitet

Forbedret psykisk helse og livskvalitet gjennom styrket sosiale nettverk og relasjoner

Generalisert tillit og økt samfunnsengasjement

En økning i individets sosiale kapital øker sannsynligheten for deltakelse på viktige samfunnsarenaer og øker sannsynligheten for samfunnsengasjement, både hos individet selv og fra øvrige deler av familien

”...Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet.” (Nordisk ministerråd: Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden, 2011)


For ytterligere spørsmål:

Knut Ove Børseth, Kjør for Livet, (+47) 481 01 000
Sverre Danielsen, DNV GL (tidl. Det Norske Veritas) (+47) 995 17 686
Solfrid Flateby, Kronprinsparets Fond, (+47) 900 35 897


Emner

 • Utdanning

Kategorier

 • kronprinsparets fond
 • kjør for livet
 • knut ove børseth

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.

Kontakter

Irene Løken Lystrup

Pressekontakt Daglig leder Kronprinsparets Fond +47 412 87 656

Relatert innhold