Pressemelding -

Sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner


En fersk analyse av samfunnsnytten for de fire ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom 2013.  Dette er hovedkonklusjonen i analysen, som er gjennomført av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas.

Resultatene viser en 70 % økning i utdanningseffekt og en 50 % økning av ungdom i jobb sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for å fange opp barn og unge som faller utenfor.

- Vi er svært glade for at DNV GL har funnet en kvalitativ og grundig måte å måle samfunnsnytte i sosialt entreprenørskap på. Resultatene er meget oppløftende. De viser at samfunnsnytten av de fire prosjektene er meget stor, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby, som legger til at DNV GLs metoder for å vurdere samfunnsnytte gir Fondet et meget verdifullt styringsverktøy.


Helt ny målingsmetode

I prosjektporteføljen til Kronprinsparets Fond viser undersøkelsen dermed at utdanningseffekt og økningen i andel i jobb sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for å fange opp barn og unge som faller utenfor er meget høy. 60 % av ungdommene oppnår videregående kompetanse eller høyere mot 35 % i referansegruppene, og 60 % er i jobb gjennom livsløpet mot 40 % i referansegruppene.

- Vi har regnet på 10.000 ulike scenarioer for hver enkelt ungdom. Vi ønsker å sette fokus på hvordan man bør måle, styre og kommunisere effekten av sosialt entreprenørskap. Deler av arbeidet vårt har basert seg på velprøvde og anerkjente metoder og tilnærminger fra øvrige fagområder som selskapet er engasjert i. På andre områder har vi tenkt helt nytt. Noe av det nye er at vi har involvert deltakerne selv og kartlagt deres egen opplevelse av effekten ved å være med i prosjektet.  Vi har etablert et nyansert sammenligningsgrunnlag og benyttet en beregningsmodell for å simulere livsløpet til deltakerne, forteller Sverre Danielsen, sjefsrådgiver i DNV GL.


Resultater

·  I løpet av 2013 var det ca. 950 deltakere i prosjektene i porteføljen til Kronprinsparets fond (ekskludert GatekunstAkademiet). Med 70 % sannsynlighet tilsvarer det en nettonytte per deltaker over livsløpet på mellom MNOK 2,3 og 3,4 i nåverdi i 2013, mest sannsynlig netto nytte per deltakere er MNOK 2,8. Mest sannsynlig netto nytte for prosjektene totalt er 2,66 milliarder kroner.

·  Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er et mål på hvor mye man får igjen på de pengene man bruker. For prosjektene i porteføljen er NNB med 70 % sannsynlighet mellom 3,9 og 6,4 kroner. Mest sannsynlig er NNB 5,0 kroner, som betyr at for hver krone man putter inn i prosjektene, får man fem kroner «igjen».


Fra å anta til å vite mer

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. Målingen omfatter Pøbelprosjektet, Kjør for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Disse prosjektene har forskjellig metodikk og faglig opplegg, men alle kan vise til svært gode resultater for og med ungdom. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt å gi dem alternative mestringsarenaer.

- Vi ønsker å utøve samfunnsansvar basert på et godt verdigrunnlag, en god bevissthet og relevant refleksjon. Gjennom en innovativ og bedret tilnærming for å måle, styre og kommunisere effekten av samfunnsnytte i sosialt entreprenørskap, skal vi gå fra å anta til å vite mer. Arbeidet gir oss og våre prosjekter en indikasjon på om vi gjør "de riktige tingene", og ikke minst "om vi gjør tingene riktig". Kvalitetsundersøkelser og selvopplevd effekt mener vi er viktige parametere i denne type arbeid, forteller Flateby.


Egen opplevelse av nytteverdien

Undersøkelsen viser at flertallet av ungdommene som deltar i Fondets prosjekter opplever en positiv effekt av tiltakene. Tradisjonelle tilnærminger til samfunnsøkonomiske beregninger av sosialt entreprenørskap måler i begrenset grad den opplevde effekten av tiltakene for individet, selv om effektene man ikke like enkelt måler, kan være vel så betydningsfulle og viktige som effekten som enklere beregnes i kroneverdi.
- Vi ønsket nettopp å vurdere samfunnsnytten av prosjektene som ligger i Fondets prosjektportefølje, både i forhold til det kvantitative og det kvalitative. Det kan bli til et meget godt, mer nyansert og «riktig» styringsverktøy for både oss og prosjektene vi jobber med og for, sier Flateby.


Om undersøkelsen/ Annuitet

·  Annuitet per prosjekt: Med 70 % sannsynlighet mellom MNOK 98,9 og 150,2, mest sannsynlig MNOK 124,50. (Standardavvik: MNOK 24,8)

·  Annuitet per deltakere: Med 70 % sannsynlighet mellom NOK 103 000 og 160 000, mest sannsynlig NOK 131 000. (Standardavvik: NOK 26 077)

Om undersøkelsen/ Tall og fakta

·  DNV GL har arbeidet med analysen fra november 2012 til april 2014. Prosjektdeltakerne er vurdert i tidsrommet er 2013/ 2014.

·  Beregningsmodellen er basert på velprøvd og anerkjent metode og beregningsmodeller underlagt kvalitetssikringsregimet til DNV GL. For måling av deltakernes selvopplevde effekt er det benyttet rammeverk fra samfunnsforskningen.

·  Målingen omfatter prosjektene i Kronprinsparets Fond: Pøbelprosjektet, Kjør for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

·  Totalt i de fire prosjektene har det vært nærmere 1.000 deltakere i prosjektene i 2013, hvorav ca. 30 % har deltatt i analysen.

·  Det er gjort 10.000 scenarioberegninger per ungdom.

·  Det er brukt relevante sammenligningsgrupper for de ulike prosjektene, som f.eks. barnevernsklienter, tidlige skolesluttere, NAV-klienter, mennesker med rusproblematikk og/ eller kriminelle.


Ikke prissatte effekter

Det er viktig å understreke at effektene som ikke kan verdsettes i kroner, ikke er å forstå som mindre betydningsfulle i den samfunnsøkonomiske beregningen enn det som er tallfestet. Denne form for effekter er sentrale i vurderingen av prosjektene i porteføljen. Eksempler på ikke-prissatte effekter finnes i tabellen under.

Ikke prissatte effekter

Forklaring

Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitet

Forbedret psykisk helse og livskvalitet gjennom styrket sosiale nettverk og relasjoner

Generalisert tillit og økt samfunnsengasjement

En økning i individets sosiale kapital øker sannsynligheten for deltakelse på viktige samfunnsarenaer og øker sannsynligheten for samfunnsengasjement, både hos individet selv og fra øvrige deler av familien

”...Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet.” (Nordisk ministerråd: Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden, 2011)


For ytterligere spørsmål:

Sverre Danielsen, DNV GL (tidl. Det Norske Veritas), (+47) 995 17 686
Solfrid Flateby, Kronprinsparets Fond, (+47) 900 35 897


Emner

 • Utdanning

Kategorier

 • kronprinsparets fond
 • kronprinsparet
 • gatekunstakademiet
 • pøbelprosjektet
 • samfunnsnytte
 • kjør for livet
 • dnv gl
 • dnv gl g
 • sosialet entreprenørskap
 • unginvest aib


Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden
 og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet.

Fondet støtter til enhver tid fire prosjekter som mottar økonomisk støtte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gjøre en innsats. For året 2014 støtter Kronprinsparets Fond Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Kontakter

Irene Løken Lystrup

Pressekontakt Daglig leder Kronprinsparets Fond +47 412 87 656

Relatert innhold