Pressemelding -

Norske havvindparker er godt nytt for hele næringskjeden

Stortingets beslutning om å etablere ett til to områder for flytende havvindkraft i norsk farvann, er spennende nytt for det norske forsknings- og innovasjonsmiljøet, og for norsk næringslivs konkurransefordeler i utlandet.

Produksjonen av fornybar energi øker hvert år, og den globale satsingen på offshore vindkraft er et viktig steg på veien mot en mer bæredyktig fremtid for alle. Norske rådgivere og virksomheter innen offshore vind gjør det bra i utlandet, men har vært utfordret grunnet et manglende havvindlaboratorium i stor skala på norsk sokkel.

Sammen med norsk næringsliv har NGI mange års erfaring innen fundamentering av offshore olje- og gass-installasjoner, og i senere tid bidratt med forskning, utvikling og rådgivning innen fundamentering av havvindparker i store deler av verden. Stortingets beslutning om å legge til rette for havvindparker i Norge er derfor en særdeles positiv nyhet for hele næringskjeden i Norge, med forskningsinstitutter, rådgivere, næringsliv og industri. Dette vil bidra til å styrke norsk næringslivs konkurransekraft i utlandet", uttaler Karl Henrik Mokkelbost, Områdedirektør for Offshore Energi i NGI.

Med støtte fra Norges forskningsråd bidrar NGI og samarbeidspartnere som blant andre NTNU, IFE, Dr Techn Olav Olsen, Statoil og Statkraft med kunnskap og forskning som understøtter næringslivets behov for å kunne tilby smartere, rimeligere og sikrere løsninger til fundamentering og forankring av offshore konstruksjoner.

Teknologioverføring fra olje og gass

Den verdensledende ekspertisen NGI har innen offshore fundamentering og forankring er resultat av mangeårig innsats på forskning og innovasjon. Teknologi som opprinnelig ble oppfunnet og utviklet til fundamentering av olje og gass installasjoner, har de siste 7-8 år funnet vei til offshore havvind. Senest i forbindelse med etableringen av Statoils flytende havvindpark, Hywind, utenfor kysten av Skottland.

"På 90-tallet startet NGI arbeidet med å utvikle en ny metode for fundamentering av understell for offshorekonstruksjoner. Teknologien med bøttebaserte fundamenter (Suction Buckets eller Suction Anchors), har på verdensplan blitt brukt til å gi over hundrede plattformer en trygg forankring på sjøbunnen, og vinner mer og mer innpass innen sikker fundamentering av havvindmøller", sier Karl Henrik Mokkelbost.

Den økte satsningen på havvindkraft på hjemmemarkedet i Norge vil gi forskningsmiljøer og universiteter et enda bedre grunnlag for å understøtte norsk næringsliv innen utviklingen av fornybar energi. Noe som vil komme både næringslivet og miljøet til gode i fremtiden.

=============================

FAKTA:

  • NGIs viktigste oppgave er å fremme forskning, utvikling og innovasjon innen geofagene. Resultatene anvendes direkte av næringen og samarbeidspartnere og kommer dermed samfunnet til gode.
  • Pioner-teknologien med bøttebaserte fundamenter sikret i 2015 forskere fra NGI og Statoil en plass i Offshore Hall of Fame i Galveston, Texas, USA, som anerkjennelse for deres omfattende arbeide med offshore fundamentering.
  • Gjennom Energi-X programmet og forskningsprosjektet REDWIN utvikler NGI sammen med NTNU, IFE, Dr Techn Olav Olsen, Statoil og Statkraft bedre designmetoder og rimeligere vindkraft til havs, noe som bidrar til det grønne skiftet for både miljøet og næringslivet. 
  • NGI har også utført forskningsprogrammet Offshore wind turbine Foundations.
  • NGI har bidratt til Statoils flytende havvindpark, Hywind, utenfor kysten av Skottland.
  • Når ØRSTED, tidligere DONG Energy, etablerer havvindparken Borkum Riffgrund II i den tyske sektoren av Nordsjøen, er NGI med som rådgiver og installatør av såkalte Suction Bucket Jackets for 20 av de massive havvindmøllene. NGI har også bidratt med prosjektering for Borkum Riffgrund I utbyggingen.

Related links

Emner

  • Miljø, energi

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold