Pressemelding -

Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred

Større nedbørmengder og mer ekstremvær medfører økt skredfare. Mange steder følger ingeniører og planleggere med på risikobildet, men er usikre på hva de skal foreta seg. 

Nå får de for første gang et lavterskeltilbud som kan hjelpe dem å velge tiltak.

Et web-basert verktøy kalt LaRiMiT gjør det enkelt å skaffe seg oversikt over hva som kan gjøres for å avverge skred, med hovedfokus på vannutløste skred. Det nye verktøyet lanseres på et seminar i regi av SFI-prosjektet Klima 2050 på NGI tirsdag 6. november 2018.

Alle som jobber med arealplanlegging og samfunnssikkerhet tilhører målgruppen. Planleggere på kommunalt og nasjonalt nivå har allerede vist stor interesse for LaRiMiT.

– Med det nye programmet kan man legge inn nøkkelinformasjon om det aktuelle området og beskrive problemet. Så lager LaRiMiT en oversikt over egnede tiltak og metoder i prioritert rekkefølge, forteller Bjørn Kalsnes som er fagansvarlig for risiko og klimabelastning på NGI, og ansvarlig for utviklingen av LaRiMiT for Klima 2050.

I dag ligger om lag 60 ulike tiltak og metoder inne i verktøykassa. Tiltak som kan hindre utløsning av skred utgjør det store flertallet.Men LaRiMiT inneholder også en rekke tiltak som kan settes i verk for å minske skadeomfanget hvis nedbør eller flom fører til løsmasseskred.

–Du får en god oversikt over hva som finnes av mulige metoder, med vekting av hver enkelt. De mest relevante tiltakene kommer opp i en liste. Dermed får du det du trenger for å gå i gang med detaljplanleggingen, sier Bjørn Kalsnes. 

Målgruppen for LaRiMiT er i første rekke kommunalt ansatte, rådgivende ingeniører og planlegger i etater og direktorater, som eksempelvis NVE, Statens vegvesen og Bane Nor. Noe basiskunnskap om skred er nødvendig, men man trenger ikke være skredekspert.

Testet av Bane Nor

En gruppe i Bane Nor har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet testet en prototyp av det nye verktøyet. 

– Det vil være nyttig når man skal vurdere tiltak etter at det har gått et skred, og også når man skal vurdere utbygging i et område som er skredutsatt, sier Maria Hetland Olsen, som er hydrolog i Bane Nor.

En del av Klima 2050
Utviklingen av LaRiMiT har skjedd i regi av Klima 2050, et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). (Se faktaboks.)Verktøyet inngår i senterets arbeidspakke 3, som har til formål å redusere risiko for skred som utløses av nedbør, vesentlig jord- og flomskred. 

Verktøyet vil bli utvidet med nye tiltak og nye funksjoner etter hvert som det tas i bruk, og også som en følge av utvikling i Klima 2050.. 

Fakta LaRiMiT

Forkortelse for Landslide Risk Mitigation Toolbox

Verktøyet lanseres tirsdag 6. november 2018

Blir tilgjengelig for alle, og uten kostnader for brukeren.

Fakta Klima 2050

Klima 2050 – Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure.

Et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) etablert i 2015 som et konsortium av 20 aktører innen forskning/undervisning, offentlige institusjoner og privat næringsliv.

Formålet er i første rekke å beskytte bygninger og kritisk infrastruktur mot økende nedbørmengder og flomvann.

Finansieres av Forskningsrådet samt deltakerne i prosjektet.

Ledes av SINTEF Byggforsk og har senterledelse i Trondheim.

Mer informasjon om senteret og partnerne finne på www.klima2050.no

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • flom
  • ekstremvær
  • skredtiltak
  • skredfare
  • klima2050
  • klima

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold