Gå videre til innhold
Fra mandag morgen 9. desember kan busser og biler kjøre i begge retninger i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass.
Fra mandag morgen 9. desember kan busser og biler kjøre i begge retninger i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass.

Pressemelding -

Øvre del av Grefsenveien åpen i begge kjøreretninger

Ny milepæl i Trikkeprogrammet: Alle nye trikkespor er på plass og fundamentplaten under skinnene er skiftet i sin helhet. Mandag morgen 9. desember markerte Sporveien at den aller øverste delen av Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass er åpen for bil- og busstrafikk i begge retninger. Samtidig har busstrafikken i området fått endret kjøremønster.

Prosjektet på Grefsenplatået og Kjelsås skal som helhet være ferdig til våren. Da er også oppgraderingen lenger ned i Grefsenveien, mellom Storo og Disen, planlagt ferdigstilt. Det er først i løpet av våren at inn- og utkjøringen fra Grefsenveien til Storokrysset vil åpne og trikken igjen kan komme tilbake til Grefsen og Kjelsås. 

Les mer: Alt om oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset

Alt av trikkeinfrastruktur i veibanen på Grefsenplatået og Kjelsås er med dagens milepæl ferdig oppgradert. 

Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av de to oppgraderingsprosjektene i Grefsenveien ovenfor Storokrysset, mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, og mellom Storo og Disen. Braathen Landskapsentreprenør er utførende entreprenør i prosjektet mellom Platåveien og Kjelsåsalleen holdeplass.

Markerte med gløgg og pepperkaker
Sporveien markerte ferdigstillingen av trikkesporene i den øverste delen av Grefsenveien med å dele ut gløgg og pepperkaker til beboere og reisende på Kjelsåsalléen holdeplass i morgentimene mandag morgen. Prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien er glad for at arbeidene er ferdigstilt til planlagt tid.

– En utfordring når vi skal oppgradere gamle og slitte trikkeskinner er at det er vanskelig å vite eksakt hvilken tilstand fundamentet under skinnene er i. Det viste seg at fundamentplaten under de gamle trikkeskinnene på Grefsenplatået og Kjelsås var i såpass dårlig forfatning at vi ble nødt til å støpe ny fundamentplate på hele strekningen – fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Vi tok imidlertid høyde for dette under planleggingen av arbeidene, noe som gjør at vi har klart å holde oss innenfor planlagt anleggstid, sier Sporveiens prosjektleder Laila Nilssen.

Endret trafikkmønster i anleggsperioden
Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås startet for fullt i begynnelsen av januar i år, med enkelte forberedende arbeider like før jul i fjor. I januar ble det etablert enveiskjøring i Grefsenveien i sørgående retning til Storokrysset. Buss- og biltrafikken i retning Kjelsås ble omdirigert via Glads vei til Kjelsåsveien.

– For å spre trafikken i området og gi bussen mulighet til å snu oppe på Kjelsås, ble det etablert en midlertidig åpning av forbindelsenfra Kjelsåsveien til Grefsenveien/Midtoddveien. Etter at Grefsenveien i dag er åpnet for biltrafikk i begge retninger, er naturlig nok enveiskjøringen avsluttet og forbindelsen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien/Midtoddveien stengt, slik situasjonen var før anleggsarbeidene startet, sier prosjektleder Laila Nilssen.

Prosjektleder Laila Nilssen og byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.

Takker for tålmodigheten
Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås har pågått jevnt og trutt i de om lag 11 månedene som er gått siden anleggsstarten. Byggeleder Steinar Braaten i Sporveien vil gjerne takke beboerne på Grefsen og Kjelsås for tålmodigheten de har vist.

– Sporveien har forståelse for at det for mange er krevende å bo og ferdes i et område der det foregår anleggsarbeider. Det kan være utfordrende å komme seg frem dit man skal når det graves i veien og trafikkmønsteret endrer seg. Vi vil gjerne takke alle beboere og næringsdrivende for tålmodigheten i anleggsperioden og håper alle i området vil synes at resultatet blir bra til slutt. Vi gleder oss veldig til trikken er tilbake på Grefsen til neste år og til at nye, moderne trikker kan testkjøre på denne flunkende nye trikketraseen, sier byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.

Bildet fra tidligere i høst viser arbeid med legging av ny trikketrasé på Grefsenplatået. 

Trikken tilbake våren 2020
Det som gjenstår av arbeider på Grefsenplatået og Kjelsås etter nyttår er å skifte kontaktledningen til trikkens kjørestrøm i sin helhet. Det skal monteres strømledninger til trikken på hele strekningen i den øvre delen av Grefsenveien, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Det skal også skiftes ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass.

I løpet av våren 2020 er det planlagt ferdigstillelse av hele strekningen i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, samt strekningen mellom Storo og Disen. De nye trikkene som er bestilt til Oslo er planlagt levert for testkjøring i hovedstaden i 2020 og 2021.

Endringer for buss fra 9. desember
Tidligere har bussene på Grefsen og Kjelsås vært nødt til å benytte Kjelsåsveien i stedet for Grefsenveien på sin vei i retning Kjelsås. Nå kan bussene igjen kjøre i Grefsenveien, i begge retninger.

Ruter melder at følgende gjelder for busstrafikken på Grefsen og Kjelsås fra mandag 9. desember:

Buss for trikk 11B: Kjører Grefsenveien i begge retninger hele veien mellom Storo og Kjelsås. Omkjøring via Kjelsåsveien retning Kjelsås opphører. Linje 11B vil ikke lenger stoppe ved Brannvaktveien, Lyngåsveien og Myrerskogveien. Glads vei, Grefsenplatået og Grefsen stadion betjenes i begge retninger.

Buss 25: Retning Majorstua må det kjøres via Lyngåsveien og Grefsenveien. Myrerskogveien vil fortsatt være stengt frem til sommeren 2020. Stopper ikke lenger ved Myrerskogveien, men vil stoppe ved Grefsen stadion. Retning Tonsenhagen/Lørenskog kjøres som i dag via Glads vei.

Buss 56/56B: Ingen endring i kjøretraseer.

Reise- og trafikantinformasjon
Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet og endringene som skjer på Grefsen og Kjelsås fra og med 9. desember.

For pressehenvendelser: presse@ruter.no eller tlf. 400 01 518

Siste finish med legging av fugemasse mellom nye trikkeskinner og nylagt asfalt i Grefsenveien.

DETTE ER GJORT I GREFSENVEIEN MELLOM PLATÅVEIEN OG KJELSÅSALLÉEN HOLDEPLASS

 • Fjernet gamle trikkeskinner
 • Fjernet dekke mellom og på siden av trikkeskinnene
 • Fjernet gammel fundamentplate i betong under trikkeskinnene
 • Gravd ut masse for å støpe nytt betongfundament
 • Støpt et 30 cm tykt betongfundament under trikkeskinnene
 • Støpt kanaler til kabler mellom sporene
 • Satt ned kummer i bakken
 • Etablert løsning for overvann til kommunalt anlegg
 • Gjennomført jordingsarbeider
 • Lagt nye trikkeskinner på hele strekningen
 • Utført isoleringsarbeider på sidene av trikkeskinnene
 • Utvidet fortauet fra Myrerskogveien i retning Kjelsås (høyre side)
 • Utført asfaltarbeider i Grefsenveien
 • Montert kantstein
 • Fuget langs trikkeskinnene
 • Istandsatt holdeplasser

DETTE SKAL GJØRES I LØPET AV VÅREN 2020

 • Merke opp gangfelt som krysser Grefsenveien
 • Skifte kontaktledningen til trikkens kjørestrøm i sin helhet
 • Skifte ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass
 • Montere strømledninger til trikken på hele strekningen i Grefsenveien, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass

Del av Trikkeprogrammet
Oppgraderingen av Grefsenveien er en del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen.

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017. Tinghuset–Tullins gate er ferdig i 2019, Bispegata. Majorstuen og Grefsenveien skal ferdigstilles i 2020, og Storgata og Thorvald Meyers gate er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold.

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer om oppgraderingen av Grefsenveien og alle deler av Trikkeprogrammet på www.fremtidensbyreise.no

FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
 • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020/2021.
 • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 • Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.
 • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo. 

Pressekontakt

Tone S. Tuhus

Tone S. Tuhus

kommunikasjon prosjekter Utbygging og infrastruktur +47 916 46 284

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.