Gå videre til innhold
Første dag på nye spor for trikkene utenfor Sandaker senter (foto: Sporveien).
Første dag på nye spor for trikkene utenfor Sandaker senter (foto: Sporveien).

Pressemelding -

Trikken tilbake på nye, oppgraderte spor nedenfor Storokrysset

Sporveiens julegave til alle som reiser med trikk i Oslo, er ferdigstillingen av infrastrukturarbeidene mellom Storo og Sandaker senter. Torsdag 16. desember tas hele trikketraseen i bruk, til planlagt tid. – Dette er en gledens dag og en stor og viktig milepæl i Trikkeprogrammet, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Drøye to år er gått siden Sporveien tok det første spadetaket og startet oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen nedenfor Storokrysset, nærmere bestemt fra Vitaminveien ved Storo, til Åsengata ved Sandaker senter. Nå er Grefsenveien nedre-prosjektet ferdig, noe som betyr at trikken på ny kjører på begge spor – i begge retninger – og er tilbake i normalt gjenge.

Prosjektet Grefsenveien nedre er et av flere infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet, som overordnet blir ledet av Sporveien. Gjennomføringen skjer i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten.

– Våren 2020 var trikkeinfrastrukturen i Grefsenveien ovenfor Storokrysset ferdig oppgradert. Samme høst ble oppgraderingen av Thorvald Meyers gate på Grünerløkka ferdigstilt, og i sommer kjørte trikken på nye spor i Storgata. Med ferdigstillingen av Grefsenveien og Sandakerveien nedenfor Storokrysset har trikkelinjen fra Kjelsås og ned til sentrum fått et solid løft. Dette er en gladdag for alle som reiser med trikken i Oslo og for oss som leder Trikkeprogrammet, sier Sporveiens konsernsjef Cato Hellesjø.


En grønnere by

Oslo kommune har vedtatt å satse på trikk og kollektivtransport, og Trikkeprogrammet bidrar til en renere og mer miljøvennlig hovedstad. En satsing på trikk, gater og byrom gir plass til flere reisende og en mer miljø- og klimavennlig byutvikling.

– Trikken er helt sentral i arbeidet for et klimavennlig, bærekraftig og attraktivt byliv. Med Trikkeprogrammet skal hovedstaden få et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud, noe som betyr at kunder og reisende om få år kan glede seg til nye, moderne trikker, et kollektivtilbud med plass til flere og en investering som er økonomisk forsvarlig. Vi håper alle setter pris på oppgraderingene, som er viktige å få på plass for å sikre et godt og robust trikketilbud i hovedstaden, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.


Etterlengtet oppgradering

Som del av Grefsenveien nedre-prosjektet er gamle og slitte trikkeskinner skiftet ut. Det er fjernet asfalt, støpt ny fundamentplate på deler av strekningen, lagt nye trikkeskinner og reasfaltert. I tillegg er det montert noen nye kontaktledningsmaster som holder strømledningen til trikken på plass, utført elektroarbeider og anlagt nye føringsveier for rør og kabler under bakken. Trikkesporene er oppgradert i eksisterende trasé.

I anleggsperioden har trikketraseen vært stengt i en og en retning om gangen, slik at Sporveien har kunnet opprettholde trikketilbudet gjennom anleggsperioden. Byggearbeidene har vært delt opp i faser for å unngå å berøre hele trikkestrekningen mellom Vitaminveien og Åsengata samtidig. Sporveiens konserndirektør for infrastruktur og prosjekter, Per Magne Mathisen, er fornøyd med gjennomføringen og resultatet, og gir honnør til naboer og berørte parter som har levd tett på anleggsarbeidet i nærområdet.

– Det at vi ferdigstiller Grefsenveien nedre-prosjektet til planlagt tid i en periode som har vært preget av koronapandemien, er svært gledelig. Alle har stått på og jobbet hardt for å holde fremdriften, både ansatte i Sporveien og hos vår entreprenør Trasé AS. Jeg vil også rette en stor takk til alle naboer, næringsdrivende og andre berørte parter, for tålmodigheten gjennom anleggsperioden, sier Per Magne Mathisen i Sporveien.


Som byggherre forsøker Sporveien etter beste evne å ta hensyn til dem som er mest berørt av anleggsarbeider. Natt- og helgearbeid gjennomføres eksempelvis kun når det er absolutt nødvendig.

– Vi har forståelse for at det kan være krevende å bo og ferdes i områder der det pågår byggearbeider. Takk for forståelsen!, legger Per Magne Mathisen til
.

Opprydding og etterarbeid

Som del av Grefsenveien nedre-prosjektet vil det pågå opprydningsarbeider i Sandakerveien og Grefsenveien frem til 22. desember. Til jul vil kjøremønsteret for bilister og andre trafikanter være tilbake til det normale, med åpning for biltrafikk og annen ferdsel gjennom hele området. Etterarbeider som blant annet tilsåing med gress og veioppmerking, vil bli gjennomført til våren når det er varmere i været.

Omfattende Trikkeprogram

Eksempler på andre infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017 og Tinghuset–Tullins gate som var ferdig i 2019. Opprustningen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset, Thorvald Meyers gate og Majorstuen, ble alle ferdigstilt i 2020, Bispegata ble avsluttet tidligere i år, og i Storgata gjenstår kun mindre arbeider.

Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold. De nye trikkene vil fases inn frem til 2024, samtidig som gjenstående arbeider på trikkeinfrastrukturen ferdigstilles.

Kartet viser med blå markering hvor i Grefsenveien og Sandakerveien det har pågått byggearbeider.


FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET
•I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
•I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
•I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter.
•Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
•Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
•De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
•Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
•De nye trikkene er planlagt levert for testkjøring i Oslo fra og med 2020.
•Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
•Sporveien og Ruter samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase, og om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Les mer om alle deler av Trikkeprogrammet på Fremtidensbyreise.no

Related links

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Pressekontakt

Tone S. Tuhus

Tone S. Tuhus

kommunikasjon prosjekter Utbygging og infrastruktur +47 916 46 284

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.