Gå direkt till innehåll
Korttidsboende - minskar oro och smärta för den äldre

Pressmeddelande -

Korttidsboende - minskar oro och smärta för den äldre

Mycket svaga och omsorgsbehövande utskrivningsklara patienter kan ansöka om att få en tids vård på korttidsboende. Nu visar en ny studie från Stiftelsen Äldrecentrum att vården på korttidsboende ökar livskvalitet för den äldre, ger lägre dödsrisk och är kostnadseffektivt för samhället.

-       Studien visar att det finns äldre personer som tvingas åka hem trots att han eller hon t.ex. inte kan ta sig ur sängen till toaletten, har mycket smärtor och känner sig otrygg och rädd säger forskaren Bettina Meinow.

Anledningen till att allt fler sköra äldre med stora omsorgsbehov skickas hem för tidigt är att det finns färre vårdplatser på sjukhus, vårdtiderna i den somatiska vården kortas och färre platser på särskilda boenden erbjuds.

-       Gränsen för när det inte längre anses vara möjligt att bo hemma har förskjutits och det är allt svårare för äldre personer att få komma till ett vård- och omsorgsboende. För att mycket sköra äldre ska kunna klara av att återvända hem efter en sjukhusvistelse finns därför möjligheten att bli beviljad en korttidsplats där återhämtning och fortsatt rehabilitering efter sjukhusvården kan ske, säger Bettina

I studien lottades äldre personer som hade ansökt om men inte beviljats korttidsplats efter sjukhusvistelse i två grupper, en som fick korttidsplats och den andra som gick direkt hem med beviljad hemtjänst. I korthet visade en uppföljning efter en dryg månad att de som hade fått korttidsvård:

  • Förbättrade sin rörelseförmåga mer än de som skrevs ut till hemmet.
  • Minskade sitt vårdberoende mer
  • Upplevde en ökning av den hälsorelaterade livskvaliteten
  • Upplevde en större förbättring när det gäller oro/nedstämdhet samt förmåga att klara huvudsakliga aktiviteter
  • Bland de som fått korttidsplats fanns även en tendens till färre inläggningar på sjukhus samt en lägre dödsrisk under ett år efter utskrivningen.
  • Kostnad för äldreomsorg skiljde sig inte mellan grupperna, korttidsplatsen inräknad.

Trots att studien är liten tyder resultaten på flera positiva effekter av korttidsvården. Stockholms stad har dock minskat sina korttidsplatser. Några skäl är att man inte vill förlänga vårdkedjan och att staden inte erbjuder rehabilitering inom korttidsvården eftersom rehabilitering i ordinärt boende är ett landstingsansvar.

-       Effekten av minskade korttidsplatser blir att den äldre inte får tillräckligt med tid för att hämta krafter och träna så att hon kan klara sin vardag bättre själv säger Bettina.

Minskningen av korttidsplatser har skett från 2001 och framåt. Tydligast är det för kvinnor 85 år och äldre där antalet beviljade platser minskade från 186 till 82 mellan åren 2007-2010.

Vidare innehåller rapporten även en översikt över den kunskap som finns kring korttidsvård.

Rapporten heter: ”Korttidsplats - vårdform som söker sitt innehåll”  


Författare: Bettina Meinow och Sven Erik Wånell  
Kontakt: Bettina Meinow, Tel 08 690 58 08
Mail: bettina.meinow@ki.se

 

Ämnen

Regioner


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Kontakter

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Vårt uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Vårt övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Äldrecentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Sverige