Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholms stads strateger med specialistkompetens på området mat och äldre blir del av Äldrecentrum

Som koststrateger på Äldreförvaltningen i Stockholms stad har Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram varje år framgångsrikt utbildat närmare tvåtusen medarbetare inom äldreomsorgen. Maten och måltidernas betydelse för de äldre har stått i fokus. Nu flyttar verksamheten till Äldrecentrum, som tar över ansvaret för att driva och vidareutveckla utbildningarna.

År 2008 antog Stockholms stads kommunfullmäktige en kostpolicy, med riktlinjer om mat och måltider för de äldre. Kostpolicyn slår bland annat fast att maten måste leva upp till svenska näringsrekommendationer och att hänsyn ska tas till den äldres egna önskemål. Den ska tillämpas av alla stadens verksamheter inom äldreomsorgen, i både kommunal och privat regi, som upphandlar, tillagar och serverar mat.

För att intentionerna i stadens kostpolicy skulle förverkligas togs handboken ”Mat för äldre” och pärmen ”Verktyg för mat och måltider” fram. Materialet granskades bland annat av en geriatriker.

Mycket kraft lades ner på att materialet skulle vara lätt att ta till sig och att kunskaperna skulle vara enkla att omsätta i praktiskt arbete.

Utbildningar som ger resultat
Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram, båda med en bakgrund som pedagoger och med universitetsexamen inriktning kostvetenskap, är efterfrågade föreläsare vid utbildningar om mat och måltider. Utbildningarna som främst är riktade till omsorgspersonal skräddarsys i samråd med verksamhetschef.

–Vi vet att satsningen har gett resultat. Sedan vi började hålla utbildningar har vi till exempel sett en stadig ökning i stadens brukarundersökning av antalet äldre personer som är nöjda med maten, säger Birgitta Persson.

Utmaningarna har varit flera
Stressad personal, förlegade arbetsätt och ibland bristande kunskap om hur viktig maten faktiskt är för att äldre personer ska behålla en god hälsa och känna livskvalitet, är några av de utmaningar som Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram mött i sitt arbete. 

–Vi tror på att arbeta nära verksamheterna. Av erfarenhet vet vi att det är avgörande för resultatet att chefen engagerar sig när man utbildar personalen. Intresset och viljan att lära sig mer är alltid stort hos den personal vi möter, men om det ska bli någon långsiktig förändring i arbetssätt räcker det inte att skicka en eller två medarbetare till en utbildning - då måste hela teamet vara involverat och man måste arbeta långsiktigt, säger Birgitta Villner Gyllenram.

Flytten innebär positiva möjligheter
Både Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram ser positivt på flytten från Äldreförvaltningen till Äldrecentrum.

–Som FoU-verksamhet och en del av Äldreforskningens Hus samlar Äldrecentrum en unik kompetens inom forskning, utveckling och utbildning under ett och samma tak. Det ger oss möjlighet att, tillsammans med våra nya kollegor, vidareutveckla och fördjupa vårt arbete kring äldre och kostfrågor. Målet för oss är att göra utbildningarna ännu bättre och att ge en ännu större andel av äldreomsorgens personal möjlighet att höja sin kompetens när det gäller mat och måltider för äldre personer, säger Birgitta Persson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning,  utveckling och utbildning inom äldreområdet.

Uppdraget är att öka kunskapen om äldre personers levnadsvillkor, hälsa och  ohälsa, vård och omsorgsbehov. Äldrecentrum gör analyser och tar fram  beslutsunderlag kring frågor som utgår från den äldre personens behov och  samhällets förmåga att möta dessa.

Kontakter

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Vårt uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Vårt övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Äldrecentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Sverige