Gå direkt till innehåll
Michael Grövdal är hematolog och medicinsk rådgivare på Amgen.
Michael Grövdal är hematolog och medicinsk rådgivare på Amgen.

Pressmeddelande -

Nya data på ASH 2017: Kyprolis förlänger överlevnaden för patienter med myelom

Proteasomhämmaren Kyprolis ger signifikant förlängd överlevnad vid recidiverande och refraktärt myelom, och det gäller även om patienterna tidigare behandlats med en annan proteasomhämmare, bortezomib, eller genomgått stamcellstransplantation. Det visar resultatet av den slutliga analysen av fas III-studien ASPIRE som presenterades vid nyligen avslutade 59th American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition i Atlanta.

– Det är uppenbart att tillägg av Kyprolis har allra störst effekt på överlevnad om det sätts in redan vid första återfall och att man inte ska vänta med att använda effektiva läkemedel, säger Michael Grövdal, hematolog och medicinsk rådgivare på Amgen.

Myelom är en form av cancer som utgår från benmärgen och som i Sverige drabbar cirka 600 personer per år. Sjukdomen kännetecknas av ett återkommande mönster av bättre och sämre perioder, remissioner och återfall. Eftersom bot inte är en möjlighet syftar behandlingen i första hand till att bromsa sjukdomsförloppet och lindra symtom.

Proteasomhämmaren Kyprolis har sedan godkännandet hösten 2015 kommit att spela en viktig roll i behandlingen av patienter som fått återfall i sin myelomsjukdom, och på senare tid har data från två fas III-studier visat på signifikanta överlevnadsvinster jämfört med standardbehandling.

Vid ASH, världens största blodcancerkongress som just avslutats, presenterade Amgen ett flertal abstracts (se exempel nedan) varav ett gällande slutanalysen av fas III-studien ASPIRE. Resultaten av analysen bekräftar att tillägg av Kyprolis till lenalidomid och dexametason reducerar risken för död i myelom med 21 procent jämfört med enbart lenalidomid och dexametason. Den totala överlevnaden för Kyprolis-gruppen var 48,3 månader i median vilket ska jämföras med 40,4 månader för dem som behandlats med enbart lenalidomid och dexametason.

Överlevnadsvinst är signifikant oavsett om patienten tidigare behandlats med den äldre proteasominhibitorn botezomib eller genomgått autolog stamcellstransplantation. Man ser också att Kyprolis påverkar överlevnaden positivt både hos patienter som endast fått en tidigare behandling och hos de som fått två eller fler behandlingar tidigare. Vinsten är dock störst vid tidigare behandling med Kyprolis. Den totala överlevnaden, OS (Overall Survival), var 11,4 månader längre för Kyprolis-gruppen bland patienter som hade fått en tidigare behandlingslinje (47,3 mot 35,9 månader) och 6,5 månader längre för patienter som fått två eller fler tidigare linjer (48,8 mot 42,3 månader).

– Tidigare i år fick vi data från ENDEAVOR-studien som visade en signifikant överlevnadsfördel för patienter som behandlats med Kyprolis i kombination med dexametason jämfört med bortezomib och dexametason. Det är mycket glädjande att vi nu också ser för förlängd överlevnad för kombinationen Kyprolis, lenalidomid och dexametasom jämfört med enbart lenalidomid och dexametason, och detta trots att Kyprolis i studien endast gavs under de första 18 månaderna, säger Michael Grövdal.

Analysen presenterades på ASH av professor Keith Stewart vid Mayo Clinic, huvudprövare i ASPIRE. Baserat på resultaten från ASPIRE har Amgen lämnat in en kompletterande New Drug Application till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att inkludera OS-data från ASPIRE i produktinformationen för Kyprolis.

Nedan följer ett urval av de abstracts som Amgen presenterade under ASH 2017:

Overall Survival (OS) of Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Treated with Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone (KRd) Versus Lenalidomide and Dexamethasone (Rd): Final Analysis from the Randomized Phase 3 Aspire Trial

Overall Survival of Relapsed/Refractory Multiple Myeloma Patients Treated with Carfilzomib and Dexamethasone Vs Bortezomib and Dexamethasone: Results from the Phase 3 Endeavor Study According to Age Subgroup

Overall Survival of Patients with Relapsed Multiple Myeloma Treated with Carfilzomib and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone According to Prior Line of Therapy and Previous Exposure to Bortezomib: Secondary Analysis of the Phase 3 Endeavor Study

Maintenance Therapy with Blinatumomab in Adults with Relapsed/Refractory B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL): Overall Survival in Adults Enrolled in a Phase 3 Open-Label Trial

Patterns and Predictors of Initiation of Intravenous Bisphosphonates Among Patients with Multiple Myeloma in the United States

Multiple Myeloma Patients and Risk of Skeletal Related Events – Real-World Evidence in US Oncology Clinics

Preclinical Characterization of AMG 424, a Novel Humanized T Cell–Recruiting Bispecific Anti-CD3/CD38 Antibody

CD33/CD3-Bispecific T-Cell Engaging (BiTE®) Antibody Constructs Efficiently Target Monocytic CD14+ hla-DRlow IDO+ aml-MDSCs

Evaluation of a FLT3 Bite® for Acute Myeloid Leukemia

Generation of a Half-Life Extended Anti-CD19 BiTE® Antibody Construct Compatible with Once-Weekly Dosing for Treatment of CD19-Positive Malignancies

Amg 592 Is an Investigational IL-2 Mutein That Induces Highly Selective Expansion of Regulatory T Cells

Kort om Kyprolis
Kyprolis (carfilzomib) är en så kallad proteasomhämmare som verkar genom att hämma aktiviteten hos de enzymkomplex som finns i tumörcellen och som kallas proteasomer. När denna aktivitet blockeras störs cellens normala balans. En av effekterna blir att framförallt att cancerceller upphör att dela sig och genomgår apoptos, det som också kallas programmerad celldöd.

Mer tekniskt uttryckt är Kyprolis en proteasominhibitor (tetrapeptid) av epoxyketontyp som selektivt och irreversibelt binder till N-terminala treonininnehållande aktiva ytor hos 20S proteasom, den proteolytiska kärnpartikeln i 26S proteasom, och uppvisar liten till ingen aktivitet mot andra proteasklasser.

Kyprolis är idag godkänt för användning i kombination med lenalidomid och dexametason alternativt i kombination med enbart dexametason hos patienter med recidiverande myelom som genomgått minst en tidigare behandling.

Det ursprungliga godkännandet av Kyprolis är baserat på resultat från fas III-studien ASPIRE, en kontrollerad, randomiserad fas III-studie där 792 patienter som återfallit i sin myelomsjukdom upp till tre gånger lottades till behandling med antingen Kyprolis, lenalidomid och dexametason eller enbart lenalidomid och dexametason. De vanligaste biverkningarna i Kyprolis-gruppen var neutropeni, anemi och trombocytopeni.

Resultaten från ASPIRE-studien har publicerats i New England Journal of Medicine, Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone for relapsed multiple myeloma, AK Stewart et al.

Europeiska kommissionen beslutade senare att utvidga indikationen för Kyprolis grundat på positiva resultat från den randomiserade fas III-studien ENDEAVOR där Kyprolis 56 mg/m2 i kombination med dexametason (Kd56) jämfördes med bortezomib) + dexametason (Vd) med avseende på i första hand progressionsfri överlevnad hos patienter som återfallit i myelom efter minst en och högst tre tidigare behandlingar.

Senare visade en analys av total överlevnad från ENDEAVOR att Kd56 minskar risken för död med 21 procent jämfört med bortezomib och dexametason (Vd). Den totala överlevnaden i median för Kd56 var 47,6 månader vilket ska jämföras med 40,0 månader för Vd. Analysen är publicerad i Lancet Oncology, Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial, MA Dimopoulos et al.

Kort därefter visade den första långtidsuppföljningen på ännu större överlevnadsvinst, hela 24 procent.

De vanligast förekommande biverkningarna (20 procent eller mer) i Kyprolis-armen av ENDEAVOR-studien var anemi, trötthet, diarré, trombocytopeni, illamående, feber, dyspné, luftvägsinfektion, hosta och perifert ödem.

Läs mer om Kyprolis på Fass.se.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Eriksson Svensson
, medicinsk chef, Amgen, tel: 076–109 94 40

Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.

Ämnen

Taggar


Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.

Presskontakt

Sandra Eketorp Sylvan

Sandra Eketorp Sylvan

Presskontakt Medicinsk chef +46 70 433 5791

Relaterade nyheter