Gå direkt till innehåll
"Resultaten från CANDOR visar att den här kombinationen av två målstyrda läkemedel kan ge djup och långsiktigt hållbar respons hos patienter med relapserande och lenalidomid-refraktärt myelom", säger Ulf-Henrik Mellqvist som är på plats i Orlando.
"Resultaten från CANDOR visar att den här kombinationen av två målstyrda läkemedel kan ge djup och långsiktigt hållbar respons hos patienter med relapserande och lenalidomid-refraktärt myelom", säger Ulf-Henrik Mellqvist som är på plats i Orlando.

Pressmeddelande -

Tio gånger större andel MRD-negativa när Kyprolis kombineras med daratumumab

En 37-procentig minskning av risken för progression eller död i myelom och en nära tiofaldigt ökad andel patienter med MRD-negativ komplett respons efter tolv månader – det är facit när data från fas III-studien CANDOR presenteras vid världens största blodcancerkongress, ASH, som nu pågår i Orlando.

– Den terapeutiska nyttan av att kombinera daratumumab med Kyprolis och dexametason vid behandling avrelapserande eller refraktärt myelom är övertygande, säger docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare inom hematologi vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och en av landets ledande experter på området.

CANDOR är den första fas III-studien som utvärderar proteasomhämmaren Kyprolis (carfilzomib) plus dexametason i kombination med daratumumab, en monoklonal antikropp riktad mot CD38, vid behandling av relapserande eller refraktärt myelom.

Skillnaderna är signifikanta: jämfört med enbart Kyprolis + dexametason (Kd) reducerar Kyprolis + dexametason i kombination med den monoklonala antikroppen daratumumab (KdD) risken för progression eller död med hela 37 procent vid en medianuppföljning på 17 månader. Median progressionsfri överlevnad nåddes inte för kombinationsarmen mot 15,8 månader för Kd-armen.

Vidare uppnådde patienter som behandlats med KdD djupare respons, med en nästan tio gånger högre MRD-negativ komplett respons vid 12 månader (12,5 procent för KdD respektive 1,3 procent för Kd).

Av de data som presenteras på ASH framkommer att även kliniskt viktiga undergrupper, såsom patienter som varit exponerade för respektive blivit refraktära mot det immunmodulerande läkemedlet lenalidomid uppvisar en förbättrad progressionsfri överlevnad.

– I och med den ökade användningen av lenalidomid-baserade behandlingar i första linjen finns ett växande behov av lenalidomid-besparande behandlingar vid återfall, säger Ulf-Henrik Mellqvist. Resultaten från CANDOR visar att den här kombinationen av två målstyrda läkemedel kan ge djup och långsiktigt hållbar respons hos patienter med relapserande och lenalidomid-refraktär sjukdom.

Förekomsten av biverkningar var högre bland dem som fått trippelbehandling med KdD än hos dem som enbart fått Kd. Den typ av biverkningar som observerades var i linje med vad som varit känt sedan tidigare för Kyprolis respektive daratumumab som monoterapi. De mest frekvent förekommande (20 procent eller mer) biverkningarna i KdD-armen var trombocytepeni, anemi, diarré, hypertoni, övre luftvägsinfektion, fatigue och dyspné.

Om CANDOR
Study of Carfilzomib, Daratumumab and Dexamethasone for Patients With Relapsed and/or Refractory Multiple MyelomaCANDOR, är en randomiserad, open-label fas III-studie av Kyprolis, dexametason och Darzalex (daratumumab), KdD, jämfört med Kyprolis och dexametason (Kd). I studien utvärderades 466 patienter med relapserande eller refraktär myelom som fått en till tre tidigare behandlingar. Patienterna behandlades till dess att sjukdomen progredierade. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS), och de viktigaste sekundära effektmåtten var total responsfrekvens (ORR), minimal kvarvarande sjukdom (MRD) och total överlevnad. PFS definierades som tid från randomisering till sjukdomens progression eller död av någon orsak.

Samtliga patienter fick Kyprolis som en 30-minuters intravenös (IV) infusion på dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i varje 28-dagarscykel (20 mg/m2på dag 1 och 2 under cykel 1 och därefter 56 mg/m2). Daratumumab (8 mg/kg) administrerades intravenöst på dag 1 och 2 i cykel 1, och 16 mg/kg en gång i veckan för de återstående doserna av de första 2 cyklerna, sedan varannan vecka i fyra cykler (3 till och med 6), och därefter var fjärde vecka. Alla patienter fick 40 mg dexametason peroralt eller intravenöst varje vecka (20 mg för patienter äldre än 75 år).

CANDOR initierades som en del av ett samarbete med Janssen, det läkemedelsföretag som tillhandahåller Darzalex (daratumumab). I enlighet med villkoren i avtalet har Janssen delfinansierat studien.

Kort om Kyprolis
Kyprolis (carfilzomib) är en så kallad proteasomhämmare som verkar genom att hämma aktiviteten hos de enzymkomplex som finns i tumörcellen och som kallas proteasomer. När denna aktivitet blockeras störs cellens normala balans. En av effekterna blir att framförallt cancerceller upphör att dela sig och genomgår apoptos, det som också kallas programmerad celldöd.

Mer tekniskt uttryckt är Kyprolis en proteasominhibitor (tetrapeptid) av epoxyketontyp som selektivt och irreversibelt binder till N-terminala treonininnehållande aktiva ytor hos 20S proteasom, den proteolytiska kärnpartikeln i 26S proteasom, och uppvisar liten till ingen aktivitet mot andra proteasklasser.

Kyprolis är idag godkänt för användning i kombination med lenalidomid och dexametason alternativt i kombination med enbart dexametason hos patienter med recidiverande myelom som genomgått minst en tidigare behandling.

Läs mer om Kyprolis på Fass.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef, Amgen, tel: 076–109 94 40

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer. Läs mer på Amgen.se

Presskontakt

Karin Järperud

Karin Järperud

Presskontakt VD +46 722002532
Sandra Eketorp Sylvan

Sandra Eketorp Sylvan

Presskontakt Medicinsk chef +46 70 433 5791

Relaterat innehåll

Om Amgen

Amgen discovers, develops and delivers innovative human therapeutics. A biotechnology pioneer since 1980, Amgen was one of the first companies to realize the new science's promise by bringing safe and effective medicines from lab, to manufacturing plant, to patient. Amgen therapeutics have changed the practice of medicine, helping millions of people around the world in the fight against cancer, kidney disease, rheumatoid arthritis, and other serious illnesses. With a deep and broad pipeline of potential new medicines, Amgen remains committed to advancing science to dramatically improve people's lives. To learn more about our pioneering science and our vital medicines, visit www.amgen.se

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
Sverige