Pressmeddelande -

Benchmark Oil & Gas, Delårsrapport januari-september 2008

Rapportperioden januari - september 2008

 • EBITDA uppgick till kSEK -1 634 (-21 998).
 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 24 474 (12 755).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -5 293(-23 836).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 365 (-23 827).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,06).

Kvartal juli - september 2008

 • EBITDA uppgick till kSEK -1 695 (-2 939).
 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 7 584 (5 167).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 796 (-3 628).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 897 (-3 628).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,00 (-0,01).
 • VD-ord
  Det är glädjande att konstatera att det förändringsarbetet som påbörjades efter bolagsstämman nu börjar ge resultat. Vi har en målsättning att utvärdera 25 källor/år med ett så kallat recompletionprogram. Ambitionen med detta program är att ersätta den producerade oljan för att försvara och öka bolagets oljereserver. Så här långt är vi klara med ca 17 sådana program. Detta har gett oss information som har lett till en viss förhöjning av produktionen. Vi har även fått positiva indikationer på gastillgångar och genomför nu en projektering för en gasledning med kapacitet 300 mcf/dygnet. Analysen ger oss inledningsvis en förväntad produktion om ca 100 mcf/dygn med produktionsstart före årsskiftet. Gasproduktionen i Orangefältet förväntas öka under kommande år.

  Vi arbetar också hårt med att sänka våra kostnader. Det besparings-program som vi tidigare aviserat har fallit väl ut och ger fullt genomslag under oktober månad och framåt i tiden. Men vi nöjer oss inte med detta utan fortsätter och har full fokusering på våra kostnader.

  Stormen Ike nådde fram till Texas den 11 september och skapade problem i hela området. Vi förlorade en del teknisk utrustning och hade under en period svårt att jobba effektivt bland annat då elförsörjningen var utslagen. Det påverkade inte produktionen men begränsade våra leveransmöjligheter. Minskningen av leveranserna under perioden motsvarar ca 2 000 fat.

  Det är en styrka att konstatera att kassaflödet från den operativa delen är positivt. Men fortfarande har vi inte balans i utgifter och inkomster utan måste fortsätta våra ansträngningar att öka produktionen och sänka kostnader. Bekymmersamt för oss och hela branschen är naturligtvis den snabba prisnedgången i oljan. Oljans hastiga prisfall om ca 50 procent sedan sommarens höga noteringar slår mot vårt resultat. För helåret ser vi nu svårigheter att hålla tidigare positiva signaler om årsresultatet. Vi ska samtidigt vara glada över att vi i ett historiskt perspektiv fortfarande har ett högt oljepris.

  Den strategi vi jobbar efter är koncentration på fortsatt ökning av produktionen i Orangefältet i Texas, där vi har en fungerande och stabil produktion. Vi arbetar efter att renodla bolaget och fokusera såväl personella som ekonomiska resurser.

  Under perioden har vi diskuterat med flera parter om en avyttring av våra tillgångar i Lavaca County. Vi har idag ett bud på vissa delar och räknar med ytterligare konkurrerande bud den närmaste tiden. Försäljningen planeras vara genomförd före årsskiftet och ska ge en nettovinst till bolaget.

  Analysen som genomförts avseende våra tillgångar i Alaska har givit oss kunskapen om att dessa ska avyttras. Anledningen är att riskerna och investeringar är för stora för ett bolag av vår storlek i nuvarande marknad. En process för avyttring av våra tillgångar i Alaska har initierats.

  Det känns bra i nuvarande finansiella oro att vi har ett avtal med Whitney Bank om en kredit på 20 miljoner dollar. Det skapar ett utrymme för fortsatta investeringar. Avseende nyborrningar så analyserar vi ett antal projekt, varav ett är Chesson, och vi räknar med att komma igång under första kvartalet 2009.

  Jan Lundqvist
  Verkställande direktör

  -----------------------------------------------------------------
  För ytterliggare information, vänligen kontakta:
  Per Olsson, Informationsansvarig, telefon: 073-403 42 16

   

  Ämnen

  • Petroleum, olja, gas