Gå direkt till innehåll
Bengt Dahlgren – ett innovationskluster för värdeskapande i samhällsbyggnadsbranschen

Nyhet -

Bengt Dahlgren – ett innovationskluster för värdeskapande i samhällsbyggnadsbranschen

Innovationskraft för ökade möjligheter att nå klimatmålen

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av landets inhemska utsläpp av växthusgaser. Då har inte de byggprodukter som tillverkas utomlands räknats in. Ambitionerna är höga för att kunna bygga och förvalta våra byggnadsbestånd till klimatneutralitet. För att lyckas behövs en helhetssyn som beaktar byggprocessens alla led och medvetna systemval inom allt från materialval till tekniska system. Det krävs en skalbar digital infrastruktur som möjliggör användandet av klimatsmarta lösningar i praktiken, som exempelvis prognosstyrning och återbruksinventering.
För att nå målen är samverkan och delgivande av kunskap nyckelord, vilket Bengt Dahlgren genom sina olika forsknings- och innovationsledare erbjuder såväl medarbetare som kunder.

“Värdet av att kunna göra verklig skillnad motiverar mig något enormt, och det kan vara i det stora eller det lilla. Att bidra till att minska klimatpåverkan i ett projekt, eller att förstå kundens verklighet tillräckligt bra för att hitta nya och skalbara sätt att uppnå ännu bättre resultat på är starka drivkrafter. Att lyssna och verkligen förstå någon. Allt det kräver att jag bär med mig och sprider ett innovativt arbetssätt.” – Linda Wäppling, Innovationsledare BD Göteborg

Tillgängliggörandet av digitala verktyg som beslutsstöd för rätt person i rätt skede
Digitalisering och klimatkrisen är två storskaliga mekanismer som sätter avtryck inom vår bransch, och dess effekter kommer inte att minska. Vi ser digitalisering som möjligheten till en obruten informationskedja, vilket leder till bland annat smartare planering samt visualisering för bättre informerat beslutsfattande i de tidiga skedena, och produktions- och driftsoptimering i senare skeden. Balansen mellan risk och måluppfyllelse, utvärderandet av alternativa lösningar samt en kombination av krav ifrån många discipliner kräver tvärdisciplinär förståelse. De digitala verktygen har en viktig roll att spela här, och vi engagerar oss för att utveckla värdefulla verktyg och processer för våra kunder.

Två exempel på sådana digitala verktyg är CIX och BeDOT, vilka båda utvecklats för att tillvarata digitaliseringens kraft i syfte att minska resursslöseri och öka nyttan av material och tid. CIX – ett kostnadsfritt webverktyg för ökad cirkularitet på byggnadsnivå. CIX är ett exempel på verktyg vi tagit fram tillsammans med andra aktörer, här med Ettelva Arkitekter. Tjänsten hjälper användare att på ett enkelt sätt gå igenom den cirkulära ekonomins grunder i byggnader och visar hur olika val får effekt på byggnadens cirkularitet. Under 2020 lanserades även BeDOT – ett användarvänligt 3D-verktyg för dagsljusanalys för arkitekter och fastighetsutvecklare som vill minska risk och öka möjlighet att nå dagsljuskrav i ditt byggnadsprojekt.

CIX och BeDOT är redo att användas, men vi vill gärna ha dialog med användare om hur vi kan skapa bästa möjliga nytta utifrån morgondagens version av dessa tjänster. Vi vill forma ett sammanhang där vi tar utgångspunkt i konkreta utmaningar inom klimatneutralitet och digitalisering och utformar handfasta och värdefulla lösningar.

”Att nå klimatmålen är antagligen vår tids största utmaning. För att nå dit behöver vi vara beredda att ställa om såväl processer som arbetssätt. Behovet av att integrera forskning och innovation i vårt arbete har därför aldrig varit större. Men gör vi det rätt så har vi tillsammans nu faktiskt en unik möjlighet att göra skillnad på morgondagens samhällsbygge.” – Axel Mossberg, Forskningschef BD Brand & Risk

Samverkan industri och akademi

Ofta är problemställningarna vi stöter på inte redo för marknaden, vare sig i form av nya innovationer eller som projekteringsunderlag eller beräkningar. Där kommer forskning in i bilden. Bengt Dahlgren har en lång tradition av samverkan med akademin, och den traditionen lever vidare. Två exempel är Axel Mossberg och Jonas Anund Vogel vilka delar sin tid mellan akademin och industrin; Axel forskar deltid inom Brandteknik på LTH, och Jonas är deltid centrumföreståndare för KTH Live-In Lab. Skälet till det delade engagemanget är frågeställningarnas natur och behovet av samverkan.

“Komplexa frågeställningar har sällan enkla eller endimensionella svar utan kräver interdisciplinära team och längre tidshorisonter än traditionella konsultuppdrag. Men teknikutvecklingen är i dagsläget så snabb att traditionella forskningsprojekt inte kan svara upp gentemot omvärldens behov. Jag tror därför på en modell där akademins vetenskapliga metoder förs samman med industrins snabbfotade arbetssätt, och att man genom tester och dialog utvärderar effekter av nya innovationer”. Jonas Anund Vogel – Chef FoI BD Stockholm

Här ser Bengt Dahlgren vikten av att engagera sig fullt ut och bidra med den samlade kunskap som byggts upp hos engagerade och kunniga medarbetare, dels inom traditionella områden så som VVS, el och miljö, dels inom mer specialiserade områden så som brandskydd, geoenergi, BIM och byggnadsautomation. Genom att föra samman många kompetenser kan Bengt Dahlgren bidra till att snabba på processen för forskningsresultat att gå från idé till verklighet. Några exempel på projekt som Bengt Dahlgren medverkar i är Fastighetsdatalabb, återbruk av installationer och engagemang i olika testbäddar så som HSB Living Lab och KTH Live-In Lab.

Medarbetare på Bengt Dahlgren tar även egna initiativ och kan genom starka band med akademin sy ihop nya forskningsprojekt där beställare, entreprenörer och konsulter tillsammans med forskare startar projekt för att undersöka och lösa identifierade samhällsutmaningar. Ett exempel är det nyligen initierade projektet ”Byggnadsventilation post Corona” som är ett samverkansprojekt mellan LTH, KTH, Chalmers och Umeå Universitet, där Bengt Dahlgren bidrar med mångårig kompetens kring ventilation och tekniska system.

De frågor vi stöter på kräver samarbete mellan discipliner och aktörer. Vi vill komma i kontakt med er som tänker i dessa banor och delar vår ambition att alltid utveckla och utvecklas. Vare sig det rör sig om forskning i framkant i samverkan med akademin, innovationsprojekt eller mindre utvecklingsprojekt så är du välkommen att kontakta oss.

______________________________________________

BD Forskning och Innovation

Kontakt

Ämnen

Presskontakt

Axel Mossberg

Axel Mossberg

Forskningschef BD Brand & Risk Utveckling och innovation

Teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen.

Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har cirka 600 medarbetare som verkar i hela landet men även internationellt.

Läs mer på www.bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren
431 37 Mölndal
Sverige