Gå direkt till innehåll
Kv Kängurun: Ett språng in i framtiden

Nyhet -

Kv Kängurun: Ett språng in i framtiden

Kvarteret Kängurun i Mölndal eller som det också kallas Nya Krokslätt är en ny stadsdel som skall uppföras under de närmaste 5 åren. Området skall  bebyggas med nya hyresbostäder, bostadsrätter, ägarlägenheter, kontor, butiker och förskola samt  byggas i anslutning till det befintliga området Krokslätts Fabriker. Dessa två delar skall tillsammans bli en integrerad stadsdel, Nya Krokslätt, där närheten mellan boende och arbetsplatser skapar en stadsdel med social trygghet samt aktivitet och verksamhet över hela dygnet.Tillsammans omfattar området Nya Krokslätt ca 100.000 m2 BTA, varav den nybyggda delen är ca 45.000 m2 BTA.

Bengt Dahlgren har tillsammans med fastighetsägaren Husvärden och Wingårdh Arkitekter arbetat med detta område sedan våren 2009. Arbetet har fokuserat på tre huvudområden Ekologisk hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet och Social hållbarhet.

I projektet samarbetar vi också med Chalmers Tekniska Högskola, Mistra Urban Futures samt SLU samt en rad leverantörer.Denna artikel fokuserar på den Ekologiska hållbarheten och då framförallt den del som avser Energi och som Bengt Dahlgren ansvarat för.

Målet för området var att de nya fastigheterna tillsammans med de ­befintliga i Krokslätts Fabriker skulle klara framtidens energimål utan att inkräkta på den ekonomiska hållbarheten som ju är oerhört viktig för en privat fastighetsägare som Husvärden AB.EU och Sverige har ju till år 2050 förbundit sig att reducera den totala mängden köpt energi till fastigheter med 50 %.Detta innebär en stor utmatning inte minst ekonomiskt varför det var oerhört intressant och utmanande och försöka lyckas med detta redan till 2015 i Nya Krokslätt. Ett annat mål, som väl får anses vara ett delmål av målet ovan, var att bygga de nya byggnaderna utan att köpa mer energi än Krokslätts Fabriker förbrukar idag. Detta trots att ytan ökar med ca 65 %.

Projektet har också lämnat in en ansökan till Delegationen för Hållbara Städer och i december 2009 fått bidrag till planeringsdelen.I månadsskiftet november/december 2010 fick projektet också besked om att Delegationen beviljat ytterligare 17 ­­miljoner för investeringsskedet.Projektet var ett av kvarvarande 8 projekt i fördjupningsfasen och det enda projektet med en privat sökande, ursprungligt antal sökande ca 90 st, och av dessa fick endast 6 projekt investeringsbidrag till innovativa åtgärder, med upp till 30 %.De beviljade medlen utgör en väsentlig förutsättning för att projektet skall kunna genomföras så som fastighetsägaren Husvärden och vi planerat men också ett stort erkännande av de föreslagna lösningarna för att kunna möta framtidens krav på ett hållbart samhälle.

Hur ser då dagsläget ut avseende de mål som är uppsatta för Nya Krokslätt och vad är tänkt att göras inom projektet. Nedan följer i punktform en ­sammanställning över de viktigaste åtgärderna för att nå målen:

• Solceller installeras för lokal produktion av el. Dessa integreras i fasaderna för att minimera merkostnaden.

• Solvärme installeras för produktion av värme och varmvatten. Även dessa integreras i klimatskalet för att minimera merkostnader.

• Värme och kyla hämtas ur berget, det på delar av området ­belägna Safjället. Direktkyla så långt som möjligt och produktion av värme/varmvatten via kyl-/värmepumpar.

• Års- och dygnslagring av värme och kyla i berget respektive i tankar placerade i ett stort befintligt bergrum.• Lokalt placerade vindkraftverk för elproduktion.

• Stirlingmotorer för produktion av el, värme och varmvatten. Framförallt sommartid nyttjas värmevattnet från Stirling­motorerna för produktion av kyla via absorptions kylmaskiner.

• Tillvaratagande av den ”processvärme” som finns inom ­området.• Alla nya fastigheter byggs med kravet att nå Miljöklassad Byggnad nivå Guld

• Alla nya fastigheter byggs med kravet att den förbrukademängden fastighetsenergi skall understiga 50 kWh/m2 Atemp

• Alla nya fastigheter har utformats med ett klimatsmart ”mellanrum – farstu i modern tappning” för social respektive arbetsmässig gemenskap. Detta ”mellanrum”, omfattning framgår av bilderna här bredvid, utökar den yta där man kan vistas året om eftersom temperaturen inte går under + 10°C, utan att tillföra någon energi via värmare.• Green Building – klassning av Krokslätts Fabriker.

• Utbyggnad av den befintliga infrastrukturen i form av kulverterade ledningar så att hela stadsdelen kan nyttjas för dels lokal produktion, transport av processvärme men också för att fördela dessa energier mellan verksamheter/byggnader med överskott till sådan med ”underskott”.

• Biobränslegenererad fjärrvärme när lokal produktion inte är tillräcklig.

• ”Grön” el när lokal produktion inte är tillräcklig.

Med dessa åtgärder, hur klarar vi målen?

• Den befintliga delen av Nya Krokslätt, dvs Krokslätts Fabriker, förbrukar idag ca 6.000 MWh/år exkl. verksamhetsel och ca 9.000 MWh/år inkl verksamhetsel.

• Nya Krokslätt kommer att förbruka ca 35 % mindre fastighetsenergi trots att ytan ökar ca 65 %.

• Nya Krokslätt kommer att förbruka ca 10 % mindre energi totalt, dvs. inkl verksamhetsel, trots att ytan ökar ca 65 %

• I Nya Krokslätt kommer mängden köpt fastighetsenergi att understiga 50 kWh/m2 Atemp.

• Nya Krokslätt kommer att köpa fastighetsenergi under 50 kWh/m2 Atemp.

• Nya Krokslätt kommer att köpa en total energimängd under­stigande 90 kWh/m2 Atemp.

• Nya Krokslätt kommer att minska miljöbelastningen avseende CO2 med 98 %, vilket motsvarar en minskning med 1700 ton/år. Detta betyder att Nya Krokslätt kommer att klara 2050 års krav redan 2015 och med ekonomisk hållbarhet.

TEXT Berth Olsson, Göteborg
BILDER Wingårdhs Arkitekter

Ämnen

Samhällsbyggnadskonsulterna

Vi vill vara en föregångare i bygg- och fastighetsbranschen till effektiva, miljövänliga och motståndskraftiga fastigheter för människor att må bra i. Vi är samhällsbyggnadskonsulterna.

Bengt Dahlgren

Sverige