Gå direkt till innehåll
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Pressmeddelande -

Digitalt kunskapslyft behövs för att kultur ska tillgängliggöras i vården

Digitalt förmedlad kultur främjar välmåendet hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Samtidigt saknar vård- och omsorgspersonal kunskap för att möjliggöra kulturupplevelser. Det visar en ny undersökning av Betaniastiftelsen.

I en rikstäckande enkätundersökning har vård- och omsorgspersonal på särskilda boenden och dagliga verksamheter fått svara på frågor om tillgång till skärmar, bredband och förutsättningar att ta del av tekniska möjligheter, så som digitala kulturupplevelser.

Undersökningen visar att endast 37 procent av boendena/dagliga verksamheterna har god tillgång till skärmar. Var fjärde anställd anser att de inte har tillräckligt bra bredband för att streama rörligt material såsom konserter och filmer. Många uttrycker att brist på skärmar och dåligt bredband står i vägen för att kunna ta del av kultur digitalt, både i grupp och individuellt. 

61 procent av personalen uppger att brukare mår bättre av att ta del av kultur. Digitala kulturupplevelser öppnar upp omvärlden för äldre och sjuka som är bundna till boendet och därmed inte kan ta sig till scenerna.

Personalen ser att de äldre mår bra av kultur och musik, och att det skapar mycket positiva effekter att mötas och samtala kring. Däremot behöver brukare mycket hjälp för att digitala kulturupplevelser ska bli till, och på så vis blir personalen en viktig mellanhand. Många anställda uttrycker att tiden inte alltid räcker till och de kan inte alltid hjälpa exakt när brukare önskar.

Tre av tio anser att de behöver mer utbildning för att hjälpa brukare med teknik och gemensamt kunna ta del av kulturupplevelser digitalt.

- Konst och musik ger hopp och mening, väcker känslor och minnen, och skapar samtalsämnen. Under våren har många kulturaktörer, som en följd av covid-19, tillgängligjort kulturupplevelser digitalt. Men det betyder inte att kulturen blir tillgänglig för alla. Inom vård och omsorg krävs det mer för att en kulturupplevelse ska bli till. Vård- och omsorgspersonal behöver kunskap, ork och tid för att hjälpa brukarna att ta del, men också att ta hand om intrycken i efterhand Dessutom behövs fler skärmar och ett bättre bredband, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

På Kulturarenan.se samlas konst- och musikupplevelser från kulturaktörer över hela Sverige. Kulturarenan är en samlingsplats för kultur online för den som inte kan ta sig till scenerna. Tjänsten fungerar även som ett verktyg för vård- och omsorgspersonal i det dagliga omvårdnadsarbetet. Betaniastiftelsen arrangerar även utbildning om kulturtillgång som resurs i vård och omsorg och möjligheterna med kultur för symtomlindring och ökad livskvalitet.


Resultat

Upplever du att brukarna mår bättre av att ta del av kultur digitalt?

Mycket bättre 18%

Lite bättre 43%

Nej, inte allt 4%

Vet ej 35%

I vilken mån behöver brukarna hjälp för att kunna ta del av en kulturupplevelse via skärm?

Mycket 72%

Lite 21%

Inte alls 2%

Vet ej 5%

Vilket stöd behöver ni för att bättre/lättare kunna ta del av kulturupplevelser via skärm?

Bättre teknik 15%

Fler skärmar 18%

Bättre internet 13%

Utbildning 29%

Mer personal 8%

Annat 17%

Om Undersökningen

Betaniastiftelsens undersökning genomfördes bland 475 privata, kommunala idéburna, privat- och idéburna stöd-, äldreboenden samt dagliga verksamheter. Undersökningen genomfördes under perioden 19 maj – 15 juni av Netigate och genomfördes på uppdrag av Betaniastiftelsen. 

Ämnen

Kategorier


Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Presskontakt

Ulrika Lind

Ulrika Lind

Presskontakt Utvecklingschef +46 (0)76 7882853 Hemsida

Kerstin Janemar

Presskontakt Kommunikatör 073 02 85 801 Hemsida

där livsfrågor får ta plats

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse utan vinstsyfte som med en helhetssyn på människan erbjuder utbildning och fortbildning för dig som möter människor i utsatta livssituationer. Med kompetensutveckling inom stiftelsens tre fokusområden existentiellt stöd, palliativ vård och kultur & hälsa vill vi få människor att växa och utvecklas. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Betaniastiftelsen
Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm
Sverige