Gå direkt till innehåll
Altplatsens äldreboende, Västra Frölunda. Foto: Betaniastiftelsen
Altplatsens äldreboende, Västra Frölunda. Foto: Betaniastiftelsen

Pressmeddelande -

Ny svensk forskning visar: musikupplevelser en viktig vårdande insats i äldreomsorgen

Musik ökar välbefinnandet både kroppsligt och själsligt, väcker känslor och skapar ”livsgnista”. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som gjorts i samverkan med Betaniastiftelsen, Musik i Syd och Göteborgs Symfoniker, med stöd från Familjen Kamprads stiftelse. I studien framhålls vikten av att inom hälso- och sjukvårdsutbildningar ge plats för kunskap om hur kultur kan användas i det dagliga arbetet inom vård och omsorg.

Musik bidrar till livslust
Genom intervjuer vid elva vård- och omsorgsboenden med äldre, närstående och personal som fått uppleva kultur i form av fysiska och förinspelade konserter, kunde forskarna identifiera positiva utfall av att delta i musikupplevelserna, både för de äldre hyresgästerna, deras närstående och vårdpersonalen. Det blir därmed tydligt att det är en betydelsefull vårdinsats på äldreboenden att möjliggöra kulturmöten, både levande och digitala, eftersom det är en viktig vårdande insats. Resultaten framgår av artikeln “Exploring the use of music as an intervention for older people living in nursing homes” publicerad i den internationella tidskriften Nursing Older People (Wijk H, Neziraj M, Nilsson Å, Jakobsson Ung, E., Göteborgs universitet 2021).

- Vi som vårdpersonal märker att när vårdtagare blir glada, så stannar känslan kvar. Det är inte bara i ögonblicket just då, berättar en i personalen.

Studien visar också att deltagarna ”aktiverades” fysiskt när de lyssnade på musiken vilket tyder på att musiken skulle kunna vara en viktig faktor för främjandet av fysisk aktivitet bland vårdtagare och personal; fysisk aktivitet är avgörande för att upprätthålla hälsa och livskvalitet, och med musiken som möjliggörare för glädje kan äldre hitta en drivkraft till spontan rörelse.

- Musik gör det lättare att fortsätta leva, säger en av de vårdtagare som deltog i studien.

Kultur – en del av framtidens vårdutbildningar
Som en konsekvens av resultaten pekas i studien på behovet av att inom hälso- och sjukvårdsutbildningar ge plats för kopplingen mellan kultur och hälsa, hur kulturmöten såsom konserter kan användas i det dagliga arbetet inom vården.

- Den här studien visar att musik kan påverka hela vårdatmosfären och bidra till ett ökat välbefinnande. Att integrera denna kunskap i det dagliga vård och omsorgsarbetet skulle vara otroligt värdefullt för alla, säger Helle Wijk, professor vid Göteborgs universitet, huvudansvarig forskare i studien.

Under 2022 testar Betaniastiftelsen ett nytt, interaktivt koncept för utbildning av kulturombud och aktivitetssamordnare i äldreomsorgen, samt för dialog med vårdutbildningar om hur kunskap om kultur och hälsa kan föras in i kursplaner.

Kulturscenerna och nya produktionssätt
Två av Sveriges största musikinstitutioner deltog i forskningsprojektet, Musik i Syd och Göteborgs Symfoniker. För Musik i Syd har medverkan, parallellt med andra insatser, lett till ett nytt regionalt utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa. Här har man tagit väl tillvara det produktionssätt som testades under projektet, en kombination av digitala konserter och live-besök. Det läggs arbete på att få produktionerna levande och interagerande. Detta görs med väldigt enkla medel såsom hälsningar och vinkningar in i kameran för att möta publiken.

- Den spontana känslan ska finnas kvar. Tanken är att publiken ska uppfatta att artisterna finns hos dem, med dem. Därför behåller vi gärna en nysning eller en rolig felsägning i inspelningen – det leder till skratt som lätt smittar av sig hos publiken, säger Karin Blixt, verksamhetsansvarig Musik i Syd Channel.

För Göteborgs Symfoniker är det av största vikt att få bidra att sprida musiken till fler och nå ut till de som av olika anledningar inte kan komma till huset. Med det här samarbetet så hittade de nya sätt att närma sig målgruppen äldre och sjuka genom digitala satsningar och hybrid-lösningar med evidens och forskning i bagaget. Under samarbetet har man även fått en större insyn i hur musik och existentiell hälsa samspelar.

- Alla har rätt till musik och kultur och det är jätteviktigt för oss som Konserthus och Sveriges nationalorkester att arbeta aktivt och innovativt för att ta vårt ansvar att sprida musik och bidra till ökad livskvalité och välbefinnande som vi vet att musiken faktiskt innebär, säger Sten Cranner, VD och Konstnärlig chef Göteborgs Symfoniker.

En mänsklig och livsviktig rättighet
Det är en mänsklig rättighet att delta i kulturlivet. Kultur är också starkt förknippat med WHO:s dimensioner av existentiell hälsa där upplevelser av förundran, harmoni och hoppfullhet ingår.

- Studien pekar också på att antalet äldre i världen kommer att fördubblas fram till 2050. Det samband mellan konsertupplevelser och livskvalitet som studien visar ger en förnyad syn på hur tillgänglighetsarbete hos våra kulturscener i samarbete med vård och omsorg kan se ut. Personer på vårdboenden är en kulturpublik att räkna med. Det ska vara en självklarhet att få ta del av kultur, på lika villkor, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Kontakt:

Betaniastiftelsen
Ulrika Lind
Utvecklingschef
ulrika.lind@betanisastiftelsen.nu
Tel: 076 788 28 53

Göteborgs universitet
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa
helle.wijk@fhs.gu.se
Tel: 073 370 34 62

Göteborgs Symfoniker
Linda Belanner
Chef unga och samhällengagemang
linda.belanner@gso.se
Tel: 031 726 53 63

Musik i Syd
Ulrika Gudmundsson Schönberger
Projektledare Musik i vård, omsorg och hälsa
ulrika.gudmundsson@musikisyd.se
Tel: 0708-20 58 40

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver Betaniastiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom profilområdena: palliativ vård och existentiellt stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Kontakter

Joel Levonen

Joel Levonen

Presskontakt Kommunikatör Betaniastiftelsen 073 028 58 01

Relaterat innehåll

där livsfrågor får ta plats

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse utan vinstsyfte som med en helhetssyn på människan erbjuder utbildning och fortbildning för dig som möter människor i utsatta livssituationer. Med kompetensutveckling inom stiftelsens tre fokusområden existentiellt stöd, palliativ vård och kultur & hälsa vill vi få människor att växa och utvecklas. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin.se och Livsakademin.se, samt Kulturarenan.se – en samlingsplats för kultur online.

Betaniastiftelsen
Högbergsgatan 13
116 20 Stockholm
Sverige