Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Behandling med empagliflozin hos typ-2 diabetiker med samtidig hjärtkärlsjukdom ger bättre hälsa och är kostnadseffektivt

Behandling med SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) bedöms öka överlevnaden och minska sjukvårdskostnaderna hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, visar en registerstudie vid Linköpings universitet. (1) En stor del av kostnadsbesparingen kunde relateras till minskade kostnader av sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt.

-Empagliflozin har i randomiserade studier visat ha skyddande effekt mot hjärt-kärlsjuklighet och ge en gynnsam effekt på överlevnad. Vår registerstudie visar på vilka effekter på hälsa och kostnader ett brett införande av empagliflozin i svensk rutinsjukvård bland patienter med typ 2-diabetes samt etablerad hjärt-kärlsjukdom skulle få, säger Lars-Åke Levin.

Forskare på Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi på Linköpings universitet har i register studerat patienter med typ 2-diabetes i Östergötland under fem års tid. Uppföljningen visar att patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt lever drygt sex månader kortare och har 68% högre hälso- och sjukvårdskostnader jämfört med övriga patienter med typ 2-diabetes.

Forskarna analyserade även vad ett brett införande av SGLT2-hämmaren empagliflozin till patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom skulle få för effekt på sjukvårdskonsumtion, kostnader och överlevnad.

Studien visar att ett brett införande av empagliflozin till patienter med typ 2-diabetes med hjärt-kärlsjukdom kan förbättra situationen för patientgruppen med en längre överlevnad och lägre sjukvårdskonsumtion. I genomsnitt bedöms en patient behandlad med empagliflozin leva 96 dagar längre än om empagliflozin inte förskrivs, sett över en femårsperiod.

Att förskriva empagliflozin till den här patientgruppen beräknas även minska vårdkostnaderna, även om detta inte fullt ut kompenserar för den ökade kostnaden för läkemedlet. Slutsatsen är att behandling med empagliflozin hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom är såväl medicinskt effektivt som kostnadseffektivt.

-För oss som läkemedelsbolag är det angeläget att bidra till att samhället kan identifiera de bästa metoderna för att behandla patienterna effektivt. Sverige har en god tillgång på tillförlitlig real world data, som är uppgifter om vård och behandlingar i befolkningen. Denna studie är ett gott exempel på hur sådan data kan användas för att förbättra vården för kroniskt sjuka patienter, säger Staffan Gustavsson, Market Access & External Affairs Director, Boehringer Ingelheim.

Fakta Diabetes och hjärtkärlsjukdom

Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till, eller att kroppen inte kan svara på insulinsignalen, ökar sockernivåerna och följden blir diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen men mörkertalet är stort då många inte fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. (3) Vid diabetes skadas på sikt blodkärlen vilket medför risk för en rad svåra komplikationer. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken vid diabetes. (4) Det är därför extra viktigt att behandla dessa patienter på ett sätt som minskar risken för hjärt-kärlhändelser och förbättrar överlevnaden. (1)

Boehringer Ingelheim AB har bidragit med finansiellt stöd till den här studien och Region Östergötland med finansiering och kunskap samt data.

Referenser:

1. Lars-Åke Levin, Lars Berntfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wirén. Patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Östergötland. CMT Rapport 2019:3, www.liu.se/cmt

2. Zinman et al. Emapgliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Tyoe 2-Diabetes, N Engl J Med 2015; 373: 2117 – 2128

3. Svenska diabetesförbundet, www.diabetes.se

4. Internetmedicin, www.internetmedicin.se

För vidare information, välkommen att kontakta:

Anna Johansson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0730-535 641

E-post: anna.johansson.ext@boehringer-ingelheim.com


Lars-Åke Levin, professor i utvärdering och hälsoekonomi, Linköpings universitet

lars-ake.levin@liu.se

Ämnen

Kategorier


Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 95 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Kontakter

Susanne E Andersson

Susanne E Andersson

Presskontakt Communications Manager 0708-582 110
Staffan Gustavsson

Staffan Gustavsson

Presskontakt Head Market Access & Public Affairs 0708-582 119

Relaterat innehåll

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbetar med banbrytande terapier som förändrar liv - idag och för kommande generationer. Som ett ledande forskningsdrivet bioläkemedelsföretag skapar företaget värde genom innovation inom områden med stora medicinska behov. Boehringer Ingelheim grundades 1885 och har sedan dess varit familjeägt och har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Företaget har mer än 53 500 anställda som är verksamma på över 130 marknader i de två affärsenheterna Human Pharma och Animal Health. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 100 medarbetare som är verksamma inom Human Pharma. Läs mer på www.boehringer-ingelheim.se

Boehringer Ingelheim AB

Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm