Gå direkt till innehåll
Lars Weiss, Överläkare Med Dr vid njurmedicinska kliniken Centralsjukhuset Karlstad
Lars Weiss, Överläkare Med Dr vid njurmedicinska kliniken Centralsjukhuset Karlstad

Pressmeddelande -

Diabetesläkemedlet Jardiance minskar risken för njursjukdom vid typ 2-diabetes

  • Nya resultat från studien EMPA-REG OUTCOME publiceras idag i The New England Journal of Medicine (1) Jardiance är det enda diabetesläkemedlet som har visat minskad risk för kraftig njurfunktionsförsämring och dialys, utöver den blodsockersänkande effekten (1)
  • Tidigare resultat ifrån samma studie visade att Jardiance minskade risken att dö i hjärt-kärlsjukdom med 38 procent (2)

Nya data visar att behandling med diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) minskar risken att utveckla eller förvärra njursjukdom med 39 procent jämfört med placebo hos patienter som har både typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

– Dessa resultat är viktiga ur ett kliniskt perspektiv med tanke på att 150-200 patienter med typ 2-diabetes påbörjar dialysbehandling varje år i Sverige. Dialys innebär stor påverkan på patienternas livskvalitet och dessutom är det en hög kostnad för samhället, då dialysbehandling kostar cirka 800 000 kronor per år och patient, säger Lars Weiss, överläkare Med Dr vid njurmedicinska kliniken Centralsjukhuset i Karlstad.

Detta är första gången ett diabetesläkemedel har kunnat visa minskad risk för grav njurfunktionsförsämring hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, utöver den effekt som uppnås av blodsockersänkningen i sig. När patienterna i studien gavs Jardiance i tillägg till standardbehandling (andra läkemedel mot diabetes och hjärtsjukdom) och sedan jämfördes med dem som fick placebo (verkningslöst medel) i tillägg till standardbehandling så rapporterades följande (1):

  • 55 procent färre patienter påbörjade dialysbehandling
  • 44 procent färre patienter fick försämrad njurfunktion mätt som en dubblering av nivåerna av kreatinin – en slaggprodukt som ansamlas i kroppen om inte njurarna förmår att rena blodet tillräckligt väl (en fördubbling av kreatinin innebär ungefär en halvering av njurfunktionen).
  • 38 procent färre patienter utvecklade höga nivåer av äggviteämnet albumin i urinen, (makroalbumineri) vilket ökar risken för både njursvikt som kräver dialys samt för hjärt-kärlsjukdom.

– Det här är väldigt viktigt. Det här är det enda diabetesläkemedel som hittills visats kunna förskjuta dialysstart och förskjuta en kraftig försämring av njurfunktionen. Hittills har detta endast visats med läkemedel som påverkar blodtrycket, säger Lars Weiss. Jag skulle välkomna studier på patienter utan hjärt-kärlsjukdom för att se om samma goda effekt i njurarna kvarstår.

Dessa nya data är en fördjupad analys av EMPA-REG OUTCOME-studien som redan tidigare visat att Jardiance avsevärt minskar risken för död hos patienter som har typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. (2)

30 - 40 procent av alla patienter med typ 2-diabetes kommer med tiden att drabbas av någon form av njurskada. (3) Nedsatt njurfunktion innebär även en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom och död.

Antalet allvarliga biverkningar och biverkningar som ledde till att patienterna avbröt behandlingen, var likartat hos patienterna, oavsett om de hade eller inte hade nedsatt njurfunktion när studien inleddes. Dödsfall till följd av njursjukdom var sällsynt och inträffade endast hos tre patienter (0,1 procent) som behandlades med Jardiance och ingen som behandlades med placebo.

Studien har finansierats av Boehringer Ingelheim och publiceras i New England Journal of Medicine samtidigt som den presenteras vid American Diabetes Association (ADA) 76:e Scientific Sessions i New Orleans.

Medicinska frågor: 

Charlotte Luderowski, medicinsk rådgivare diabetes, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-58 21 20
E-post: charlotte.luderowski@boehringer-Ingelheim.com

FAKTA EMPA-REG OUTCOME

EMPA-REG Outcome är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med över 7 000 patienter från 42 länder. Resultaten visar att patienter med typ 2-diabetes som behandlas med läkemedlet Jardiance (empagliflozin) som tillägg till standardbehandling löper en signifikant minskad risk att dö på grund av hjärt-kärlsjukdom, samt för död oavsett orsak jämfört med placebo (overksamt medel). Patienterna som hade både typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom följdes i snitt under drygt tre år.

Jardiance (empagliflozin) minskar njurarnas upptag av blodsocker (glukos) från urinen, genom att blockera effekten av ett transportprotein (natrium-glukos-kotransportör. Därmed försvinner mer glukos ur kroppen med urinen och blodsockernivån sjunker.

Patienterna i studien fick antingen en daglig dos Jardiance (4 687) eller placebo (2 333). Alla fick samtidigt standardbehandling för att sänka blodsocker, blodtryck och kolesterol. Syftet var att jämföra hur många i respektive grupp som dog i någon hjärt-kärlsjukdom eller drabbades av icke dödlig hjärtinfarkt eller stroke under studiens gång.(2)

Referenser

(1) Wanner C. et al. Empagliflozin and Progression of Kidney Disease in Type 2 diabetes Doi: 10.1056/NEJMoa1515920

(2) Zinman B, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 10.1056 (2015) (Last accessed: May 2016)
a) Primärt kombinerat effektmått med RRR14 % (p=0,04), ARR 1,6%

(3) Afghahi H et al. Nephrol Dial Transplant 2010. Doi: 10.1093/ndt/gfg/535

Ämnen

Kategorier


Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Kontakter

Susanne E Andersson

Susanne E Andersson

Presskontakt Communications Manager 0708-582 110
Staffan Gustavsson

Staffan Gustavsson

Presskontakt Head Market Access & Public Affairs 0708-582 119

Relaterat innehåll

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbetar med banbrytande terapier som förändrar liv - idag och för kommande generationer. Som ett ledande forskningsdrivet bioläkemedelsföretag skapar företaget värde genom innovation inom områden med stora medicinska behov. Boehringer Ingelheim grundades 1885 och har sedan dess varit familjeägt och har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Företaget har mer än 53 500 anställda som är verksamma på över 130 marknader i de två affärsenheterna Human Pharma och Animal Health. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 100 medarbetare som är verksamma inom Human Pharma. Läs mer på www.boehringer-ingelheim.se

Boehringer Ingelheim AB

Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm