Gå direkt till innehåll
Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet
Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Pressmeddelande -

Byggmaterialhandlarnas kommentarer kring Regeringens budgetproposition för 2022

Årets höstbudget har stort fokus främst på stärkt välfärd och att fler ska komma i arbete men även på att klimatomställningen i samhället ska gå snabbare. På samhällsbyggnadsområdet vill regeringen främja ett hållbart byggande och stärka samhällets motståndskraft inom råvaruförsörjning för byggsektorn. 

- Vi ser en budget som tar höjd för klimatomställningen och hur byggsektorn kan ställa om till ett cirkulärt byggande, men för att förslagen skall bli verklighet behöver det också satsas resurser på genomförandet”, säger Byggmaterialhandlarnas vd Monica Björk i en kommentar.

Regeringen vill öka takten på bostadsbyggandet i Sverige. Som ett led i detta vill man förenkla processen med bygglovshantering och översiktsplaner. Under perioden 2017-2020 har man gett Boverket i uppdrag att höja kompetensen hos kommunerna för en mer enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen. Som en vidareutveckling på det arbetet har man nu ett förslag ute på remiss om att privata aktörer skall bli certifierade i bygglovsprocessen och få ta över vissa delar av kommunernas arbete.

-Detta är ett förslag som är intressant, säger Monica Björk, dock löser det ju inte grundproblemet med att olika kommuner hanterar bygglovsärenden på så olika sätt, vilket gör det svårt för företag som verkar över hela Sverige att bedriva verksamhet effektivt.

För att Boverket ska utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn har regeringen avsatt tio miljoner kronor per år till och med 2024. Boverket ska arbeta för att möjliggöra byggande med mindre cementanvändning och främja återvinning och återbruk av befintligt byggmaterial.

-I spåren av krisen kring Cementa och den hotande tillgången på cement så är det bra att regeringen ger ett uppdrag till Boverket att titta närmare på cirkulär ekonomi. Men 10 miljoner kronor det räcker inte långt om man från regeringens sida verkligen vill göra skillnad”, säger Monica Björk

Regeringen genomför också en riktad satsning på forskning och innovation om återbruk, återvinning, respektive nya och alternativa material i bygg- och anläggningssektorn. Anslaget förstärks med 35 miljoner kronor per år 2023–2024 för att Vinnova tillsammans med Formas ska bidra till forskning och innovation om hållbara byggmaterial.

-Bra med en prioriterad satsning kring forskning inom byggmaterial och hur man kan få fram mer klimatsmarta byggmaterial. Det viktigt att på ett tidigt skede involvera branschen i denna forskning så att det tas fram produkter som också är av intresse för marknaden att köpa. Annars så blir detta en dyrköpt forskningsinsats, avslutar Monica Björk.

Ämnen

Kategorier


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma AB, Derome Bygg & Industri AB, Happy Homes AB, Nordström bygghandel, Optimera Sverige  AB, Kesko AB, Mestergruppen Sverige AB, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Kontakter

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige