Gå direkt till innehåll
Försvagat strandskydd – miljöexperter reagerar starkt

Pressmeddelande -

Försvagat strandskydd – miljöexperter reagerar starkt

”Förslaget om nytt strandskydd motverkar uppfyllandet av våra miljömål och ger en ineffektiv och rättsosäker tillämpning” konstaterar Calluna AB. Miljökonsultföretaget valde att svara kraftfullt på remissen.

Svagt underbyggt förslag får miljökonsult att reagera

Den 3 maj gick remisstiden gick ut för betänkandet Tillgängliga stränder ett mer differentierat strandskydd. Calluna AB, Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald, har valt att svara på remissen.

Callunas miljökonsulter arbetar dagligen med att stötta offentlig verksamhet och privata aktörer inom hållbar användning av mark och vatten. Genom företagets ekologiska och miljörättsliga expertkompetens och mångåriga erfarenhet inom strandskydd sågs behovet av att svara på remissen.

– Jag är förvånad över att så genomgripande förändringar inte har underbyggts av utförligare underlag, säger Callunas VD Fredrik Ström. Vi ser allvarligt på att utredningen motverkar möjligheten att lösa kritiska framtidsutmaningar och därför tog vi oss tiden att analysera förslaget och besvara remissen.

Rättsosäkert förslag om nya landsbygdsområden

Omfattande förändringar föreslås i det nya strandskyddet och Calluna pekar i sitt remissvar på flera brister i förslaget.

Miljökonsultföretaget bedömer att genomförandet av förslaget till nytt strandskydd motverkar uppfyllandet av både de svenska miljökvalitetsmålen, våra EU-rättsliga åtaganden och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Förslaget riskerar även att leda till en ineffektiv och rättsosäker tillämpning, vilket kan försvaga lagstiftningens legitimitet.

Stora arealer i Sverige får försvagat skydd i och med de helt nya bestämmelserna om s.k. landsbygdsområden. Bland annat möjliggörs prövning längs Sveriges havskuster.

– Vi ser med stor oro på de förslag som kommer att göra tillämpningen av strandskyddet rättsosäker, säger Kristina Kvamme, strandskyddsexpert på Calluna.

Calluna anser i sitt remissvar att kriterierna som ger avsevärda lättnader, där bedömningar ska göras “från fall till fall”, behöver arbetas om.

Små vatten behöver strandskydd

Strandskyddet föreslås att upphävas för små sjöar och vattendrag. I sitt remissvar påpekar Calluna att det inte är bredden på ett vattendrag som avgör hur betydelsefullt det är för biologisk mångfald eller för oss människor. Företaget förordar att denna del av förslaget utgår eller omarbetas.

– Små sjöar och vattendrag är unika och av stor betydelse för biologisk mångfald, säger Håkan Sandsten, Fil. Dr. i limnologi och senior naturmiljökonsult vid Calluna. De små vattnen har ofta specifika insektsfaunor, är lekmiljöer för groddjur och vissa fiskar.

I städer kan små vatten och den strandskyddade marken kring dem ha stor betydelse för vår vardagsrekreation. Skyddsvärdet för olika vattendrag kan variera kraftigt mellan områden och landskap. Calluna anser att det bör vara kunskapen om vattnens betydelse och värden som styr i vilka vattendrag som förändringar av strandskyddszonen är möjligt.

– Utredningen måste genomsyras av samma synsätt som för EU:s ramdirektiv för vatten, där arbetet utgår från hela vattendrag och avrinningsområden, fortsätter Håkan Sandsten.

Mer information

Läs hela Callunas remissvar.

Ämnen

Kategorier


Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Presskontakt

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige